Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

19 Tháng 2, 2021

Ngày 22/01/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư 06/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 08/3/2021.