Ưu đãi thuế cho đầu tư mở rộng giai đoạn 2009 - 2013

15 Tháng 4, 2016

Ngày 07 tháng 04 năm 2016, Bộ Tài Chính (“BTC”) ban hành Công Văn (“CV”) 4769 cho các cục thuế hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động đầu tư thường xuyên.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

Liên hệ

Richard J. Irwin

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư Vấn Thuế và Luật, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Kết nối với chúng tôi