Quyết toán thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp năm 2015

14 Tháng 12, 2015

Tờ khai quyết toán thuế TNDN và tờ khai thông tin về giao dịch liên kết phải được nộp trước ngày 30 tháng 3 năm 2016. Các doanh nghiệp nộp tờ khai trễ hạn sẽ phải nộp phạt hành chính và phạt chậm nộp thuế.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

Liên hệ

Richard J. Irwin

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư Vấn Thuế và Luật, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Kết nối với chúng tôi