Dịch vụ thị trường vốn

Huy động vốn ở thị trường trong nước và nước ngoài

Việc tiếp cận được nguồn vốn để tài trợ cho hoạt động và mở rộng hoạt động kinh doanh có ý nghĩa quyết định đối với khả năng đáp ứng các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp. Ngoài hình thức đơn giản là vay vốn ngân hàng, có thể tăng vốn qua các giao dịch sau đây:

 • Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO)
 • Chứng khoán hóa và các thỏa thuận tài chính có cấu trúc
 • Chào bán riêng lẻ – vốn chủ sở hữu hoặc nợ

Đây có thể là các giao dịch rất phức tạp đòi hỏi phải lập kế hoạch kỹ và được thực hiện với sự chú ý đặc biệt đến nhu cầu và quan ngại của các bên liên quan, cả bên trong lẫn bên ngoài. Do đó, việc khảo sát thẩm định và chuẩn bị hợp lý - trong cả cơ cấu thương vụ và các ảnh hưởng về kế toán cho liên quan - có ý nghĩa quyết định để thành công. Việc liên lạc có chiến lược và kịp thời với các bên liên quan cũng quan trọng như vậy. May thay, cho dù quý khách hàng đang dự định thực hiện giao dịch gì đi nữa, và cho dù quý khách hàng hoạt động trong lĩnh vực hoặc quốc gia nào đi nữa, PwC vẫn luôn bên cạnh để hỗ trợ quý khách hàng trên mọi bước đi đến hết con đường.

Nhóm dịch vụ thị trường vốn của PwC Việt Nam là một phần của mạng lưới các chuyên gia về thị trường vốn trên toàn cầu của PwC. Nhóm này bao gồm một đội ngũ các chuyên gia chuyên cung cấp dịch vụ cho các công ty có liên quan tới mọi phương diện của các sở giao dịch chứng khoán lớn như Sở Giao dịch chứng khoán Singapore, Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn và Sở Giao dịch chứng khoán New York. Tại PwC Việt Nam, các chuyên gia thị trường vốn của chúng tôi vận dụng kiến thức chuyên sâu về các sở giao dịch Việt Nam và các sở giao dịch lớn ở nước ngoài và các quy trình pháp lý để hỗ trợ khách hàng giải quyết hiệu quả các thách thức mới của môi trường kinh tế hiện tại.

Nhóm dịch vụ thị trường vốn của PwC Việt Nam tư vấn cho khách hàng về:

 • Chuẩn bị niêm yết trên thị trường trong nước và nước ngoài
 • Chọn lựa thị trường và nhóm tư vấn phù hợp
 • Tái cấu trúc tập đoàn
 • Các vấn đề kế toán và pháp lý
 • Quy chế và thủ tục của các sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các sở giao dịch chứng khoán lớn khác
 • Chuyển đổi báo cáo theo IFRS
 • Tuân thủ quy định nộp hồ sơ đăng ký niêm yết ở nước ngoài; và
 • Đóng vai trò là kiểm toán viên phát hành.