Štúdia Paying Taxes 2017

nov 24, 2016

 

Daňové zaťaženie firiem na Slovensku je o 10 percentuálnych bodov vyššie ako celosvetový priemer i priemer EÚ & EFTA

 

Administratíva v oblasti daní sa stáva menej náročnou, najväčšou výzvou pre väčšinu krajín je postup úradov po podaní daňových priznaní, ktorý môže zdržiavať vrátenie preplatkov a nadmerných odpočtov DPH niekedy aj dlhšie ako jeden rok.
 

Washington, Bratislava, 24. novembra 2016 –  Podľa výsledkov 11. ročníka štúdie Paying Taxes 2017, ktorú vydala skupina Svetovej banky a poradenská spoločnosť PwC, krajiny vo svete pokračujú v zjednodušovaní a znižovaní daňových povinností v biznise. Štúdia skúma jednoduchosť platenia daní v 190 krajinách na príklade modelovej - strednej veľkej firmy v jednotlivých krajinách podľa stavu legislatívy ku koncu roka 2015. Daňové zaťaženie modelovej spoločnosti v celosvetovom priemere je podľa tohtoročných výsledkov na úrovni 40,6 % zisku, čo je len 0,1 % pokles v porovnaní s minulým rokom. Mierne sa znižuje aj počet daňových platieb na 25 a čas, ktorý priemerná spoločnosť potrebuje na splnenie svojich daňových povinností sa znížil o 10 hodín na 251 hodín ročne.

Aktuálne vydanie štúdie informuje, že v niektorých krajinách je najväčšou výzvou v oblasti platenia daní proces nasledujúci po podaní daňových priznaní pri dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. V niektorých prípadoch sa ukazuje, že tieto procesy zdržiavajú vrátenie nadmerných odpočtov DPH a preplatkov niekedy aj dlhšie ako jeden rok.

Globálne najčastejším prvkom daňových reforiem za posledný rok bolo zavedenie elektronického systému na vyplnenie a úhradu daní. Až 26 krajín implementovalo tieto zmeny, pričom rekordérom bola Jamajka, ktorá zredukovala počet platieb z 26 na 11.

Štúdia prináša nový tzv. post-filing index, ktorý používa štyri subindikátory – čas, ktorý je potrebný na vrátenie nadmerného odpočtu DPH (v hodinách), čas na získanie nadmerného odpočtu naspäť (v týždňoch), čas na vybavenie opravy neúmyselnej chyby v dani z príjmov právnických osôb vrátane z toho vyplývajúcej daňovej kontroly (v hodinách) a čas potrebný na realizáciu daňovej kontroly dane z príjmov právnických osôb, ak je to potrebné (v týždňoch).

Nová časť štúdie ukazuje, že najväčšou výzvou vo vzťahoch firiem s daňovou správou je zvládnutie procesu  nasledujúceho po podaní daňových priznaní. Tieto sa v jednotlivých jurisdikciách rôznia. Správa potvrdzuje, že v 93 krajinách z celkového skúmaného počtu 162 krajín, ktoré majú systém DPH, existuje aj mechanizmus vrátenia nadmerného odpočtu DPH. Rýchlosť  a efektivita tohto procesu môže byť zásadný faktor, ktorý môže spôsobiť platobnú neschopnosť firiem tým, že ohrozí ich cash flow. V krajinách so zavedeným systémom vrátenia nadmerných odpočtov DPH trvá v priemere 14 hodín uplatniť si žiadosť o vrátenie DPH, ale následne trvá viac ako 5 mesiacov (22 týždňov) dostať takto uplatnené peniaze späť.  

Analýza ukazuje, že menej času na zvládnutie žiadosti o vrátenie DPH je potrebné vo viac rozvinutých ekonomikách (takmer 8 hodín) než v menej rozvinutých krajinách (takmer 27 hodín). Nadmerný odpočet DPH spúšťa daňovú kontrolu v 70 % krajín, z ktorých viac ako polovica (58 % ) prechádza následne komplexnou daňovou kontrolou.

Štúdia ukazuje, že  180 krajín má v roku 2015 systém dane z príjmov právnických osôb. Dobrovoľné opravy priznania k dani z príjmov vedú automaticky k daňovej kontrole u 74 z nich. V priemere trvá vzorovej firme zo štúdie 17 hodín opraviť chybu v takomto daňovom priznaní. V prípade spustenia daňovej kontroly je v priemere takáto kontrola uzatvorená v priebehu 17 týždňov. Skúmanie rozdielov medzi rozvinutými a rozvíjajúcimi sa ekonomikami viedlo k zaujímavému zisteniu, že menej rozvinutým krajinám trvá dvakrát dlhšie opraviť chybu v daňovom priznaní a je dvojnásobne vyššia pravdepodobnosť automatického spustenia následnej daňovej kontroly.

Augusto Lopez-Claros, riaditeľ, Global Indicators Group, Development Economics, World Bank Group hovorí:

„Doteraz sme mali málo informácií o nákladoch v procese, keď firmy žiadajú o vrátenie daňových preplatkov. Nový post-filing index ukazuje, že vo svete sú rôzne spôsoby ako daňová správa rieši daňové kontroly pri príležitosti vrátenia nadmerných odpočtov DPH a preplatkov dane z príjmov právnických osôb. Veríme, že informácie z tejto štúdie umožnia vládam lepšie porozumieť následkom, ktoré tieto procesy môžu vyvolať v biznise a podporia ich v úsilí uľahčiť podnikanie.“

Andrew Packman, Leader for Tax Transparency and Total Tax Contribution v PwC hovorí:

„Zatiaľ čo registrujeme tlaky na vlády, aby zvyšovali výber daní a dokázali financovať verejné výdavky, štúdia Paying Taxes ukazuje, že vo veľa ekonomikách, vlády a daňová správa môžu uľahčiť firmám platenie daní. K tomu patrí aj zjednodušenie možnosti žiadať o vrátenie nadmerných odpočtov  DPH alebo zjednodušenie procesu daňovej kontroly. Efektívnejšie daňové systémy sú pre rozvoj biznisu lepšie, lebo na oplátku pomáhajú ekonomike a investíciám rásť.

Postavenie Slovenska v PayingTaxes 2017

Slovensko v tomto ročníku štúdie obsadilo 56. priečku v celkovom hodnotení systému platenia daní, Poľsko 47. priečku, Česká republika 53. priečku a Maďarsko až 77. priečku najmä kvôli veľmi vysokému počtu hodín potrebných na splnenie daňových povinností.

Paying Taxes 2017* – krajiny V4

 

 

Celková daňová sadzba

Počet hodín

Celkový počet platieb

Umiestnenie v rebríčku

Slovensko

51,6 %

192

8

56

Česká republika

50 %

234

8

53

Poľsko

40,4 %

271

7

47

Maďarsko

46,5 %

277

11

77

*Paying Taxes 2017 vychádza zo stavu legislatívy k 31.12.2015

Celkové daňové zaťaženie Slovenska, t.j. celková daňová sadzba vo výške 51,6 % je však o viac ako 11 percentuálnych bodov vyššia, než je priemer krajín EÚ & EFTA vo výške 40,3 % a aj priemer za všetkých 190 krajín podieľajúcich sa na štúdii vo výške 40,6 %. Slovensko má podľa stavu daňovej legislatívy ku   koncu roka 2015 štvrté najvyššie daňové zaťaženie v rámci krajín EU & EFTA. 

Medziročne sa zvýšil počet hodín potrebných na splnenie daňovej povinnosti na Slovensku zo 188 na 192 hodín, pričom v EU & EFTA a takisto globálne sa tento počet hodín znížil.

Prehľad výsledkov Paying Taxes 2017* – Slovensko/EÚ&EFTA/celosvetový priemer

 

Celková daňová sadzba

Počet hodín vynaložených na splnenie daňovej povinnosti

Počet daňových platieb

Post-filing index

Slovensko

51,6 %

192

8

80,57

EÚ & EFTA

40,3 %

164

11,8

88,90

SVET - 189 krajín

40,6 %

251

25

 

*Paying Taxes 2017 vychádza zo stavu legislatívy k 31.12.2015

 

Umiestnenie v rebríčku

Celková daňová sadzba

DPPO

Daň z objemu miezd

Ostatné dane

Slovensko

56

51,6 %

10,5%

 

39,7 %

 

1,4 %

Česká republika

53

50 %

9,1 %

 

38,4 %

 

2,5 %

Poľsko

47

40,4 %

14,5 %

 

24,9 %

 

1,0 %

Maďarsko

77

46,5 %

9,9 %

 

34,3 %

 

2,3 %

 

Umiestnenie Slovenska komentuje Christiana Serugová, partner a líder oddelenia daňového poradenstva PwC Slovensko:

Aké legislatívne opatrenia a zmeny by mohli napomôcť tomu, aby Slovensko svoju pozíciu v rebríčku zlepšilo?

„Ak sa pozrieme na skladbu priemernej celkovej daňovej sadzby v celosvetovom meradle, vidíme, že je daňové zaťaženie rovnomerne rozložené medzi daňové a odvodové zaťaženie práce a daň z príjmov právnických osôb. Na Slovensku tvorí daňové a odvodové zaťaženie práce 39,7 %, daň z príjmov právnických osôb 10,5 % a ostatné dane 1,4 % celkovej daňovej sadzby, takže nejde o rovnomerné prerozdelenie daňového zaťaženia medzi zdanenie práce a zisku podnikov, pričom súčet týchto dvoch zložiek predstavuje až 98 % celkového daňového zaťaženia. Takže okrem pokračujúcej elektronizácie daňovej správy by mohli k zlepšeniu celkovej „daňovej známky“ Slovenska prispieť najmä zníženie daňového a odvodového zaťaženia práce a zjednodušenie daňového systému, vrátane štruktúry daňových sadzieb. Avšak najnovšie legislatívne zmeny v oblasti zvýšenia maximálnych stropov na odvody sociálneho zabezpečenia a stále neuzatvorené a hroziace úplné zrušenie limitov na zdravotné odvody postavenia Slovenska v porovnaní s najbližšími susedmi ani krajinami EÚ rozhodne nezlepší.“

Celkové umiestnenie Slovenska v rebríčku Paying Taxes – história

Slovenská republika

Celkové umiestnenie

Paying Taxes 2017

56. miesto vrátane post-filing indexu

 72. miesto bez post-filing indexu*

Paying Taxes 2016

73

Paying Taxes 2015

100

Paying Taxes 2014

102

Paying Taxes 2013

100

Paying Taxes 2012

129

*V aktuálnom ročníku Paying Taxes 2017 bol do výpočtu zahrnutý aj nový post-filing index. V prípade medziročného porovnávania poradia je nevyhnutné porovnávať umiestnenie bez post-filing indexu.

Prehľad výsledkov Paying Taxes 2017* – Slovensko, podrobný rozpis hodnotených ukazovateľov

Celková daňová sadzba

 

Celková daňová sadzba

Slovenská republika

Celková daňová sadzba

DPPO

Odvody zo mzdy

Ostatné dane

Paying Taxes 2017

51,6 %

10,5%

39,7 %

1,4 %

Paying Taxes 2016

51,2 %

10,5 %

39,7 %

1,0 %

Paying Taxes 2015

48,6 %

8,5 %

39,7 %

0,4 %

Paying Taxes 2014

47,2 %

7,0 %

39,6 %

0,6 %

*Paying Taxes 2017 vychádza zo stavu legislatívy k 31.12.2015

Daňové platby

 

Počet platieb

Slovenská republika

Celkový počet platieb

DPPO

Daň z objemu miezd

Ostatné dane

Paying Taxes 2017

8

1

1

6

Paying Taxes 2016

10

1

1

8

Paying Taxes 2015

20

1

1

18

Čas vynaložený na plnenie daňovej povinnosti

 

Počet hodín

Slovenská republika

Celkový čas

Čas na DPPO

Čas na odvody zo mzdy

Čas na spotrebné dane

Paying Taxes 2017

192

46

62

84

Paying Taxes 2016

188

42

62

84

Paying Taxes 2015

207

42

62

103

 

Kontaktujte nás

Mariana Butkovská
Marketing & Communications Leader
Tel: +421 904 941 500
E-mail

Sledujte nás