Celkové tržby spoločnosti PwC narástli globálne o 7 % na rekordnú hodnotu 37,7 mld. USD

- Celkový počet zamestnancov dosiahol 236 000

- 19 akvizícií na celom svete vo finančnom roku 2017

- PwC prijala rekordných 862 nových partnerov a viac než 28 000 absolventov vysokých škôl

- Spoločnosť investovala viac než 500 mil. USD do posilnenia kvality

Bratislava, Londýn 5. október 2017 – Za rok končiaci sa 30. júna 2017 zaznamenali firmy PwC na celom svete celkové hrubé tržby v hodnote 37,7 miliardy USD.  Pri konštantných výmenných kurzoch (alebo v miestnej mene) sa celkové tržby zvýšili o takmer 7 %, čo predstavuje 20 rokov nepretržitého rastu celkových tržieb siete PwC.

„Tak ako sa mení svet a vyvíja sa podnikanie našich klientov, mení sa aj PwC, aby splnila rastúce a čoraz komplexnejšie potreby oveľa širšieho spektra zainteresovaných strán a spoločnosti ako celku,“

uviedol Bob Moritz, CEO PwC.
Bob Moritz, Global Chairman, PwC.

„Naša stratégia významných investícií do technológií, kvality, inovatívnych nových služieb a získavania špičkových talentov sa nám vyplatila a vo finančnom roku 2017 sa odrazila v silnom raste globálnych tržieb naprieč všetkými oblasťami nášho pôsobenia, či už ide o tradičné alebo nové oblasti. Aj keď sme optimistickí, pokiaľ ide o budúcnosť, zamýšľame sa – spolu s našimi klientmi – nad širším spektrom ekonomických a geopolitických scenárov, pri ktorých vychádzame zo skúseností a poučení z uplynulého roka.“

„Máme najlepšiu značku na trhu, ktorá sa v kombinácii so silou našich ľudí a našou dobrou povesťou týkajúcou sa poskytovania služieb stala silnou hnacou silou organického rastu na celom svete. Pokračujeme so selektívnymi akvizíciami, aby sme posilnili naše existujúce služby a urýchlili vývoj nových, ako je napríklad kybernetická bezpečnosť. Dohoda o prevzatí 600 daňových odborníkov GE do našej siete je toho významným príkladom, ktorý navyše nanovo definuje model daňového poradenstva a zabezpečenia súladu s predpismi v budúcnosti.“

„Základom nášho úspechu sú inovácie. Sme otvorení umelej inteligencii, robotike a strojovému učeniu a táto otvorenosť je súčasťou našej práce, ktorej cieľom je úspech našich klientov a zainteresovaných strán. Investujeme tiež do takých oblastí, akou je ochrana našich údajov. Vzhľadom na generovanie a prístup k čoraz väčšiemu množstvu údajov a súvisiaci fakt, že spoločnosti sú vystavené novým digitálnym rizikám, pomáhame našim klientom pri ich vývoji a zabezpečení kybernetickej bezpečnosti a programov na ochranu osobných údajov a tiež pri riešení mimoriadnych udalostí.“

„Jedným z našich záväzkov je tiež presadzovanie vyššej transparentnosti. Tohto roku sme v rámci globálneho každoročného preskúmania po prvý raz zverejnili výsledky našich interných auditov kvality. Ide o dôležitý krok na ceste k zvyšovaniu transparentnosti a ja dúfam, že v tomto smere sa PwC pre naše odvetvie stane meradlom.“

Naše výsledky

Tržby

US$37.7bn
7%

PwC Ľudia

236235
6%

Poradenské služby

Poradenské služby

8%

Celkový nárast

20%

Oblasť technológií

Za 12 mesiacov roka končiaceho sa 30. júna 2017 dosiahli kombinované tržby spoločnosti PwC hodnotu 37,7 miliardy USD, čo predstavuje nárast o takmer 7 % pri konštantných výmenných kurzoch napriek niektorým globálnym geopolitickým a ekonomickým neistotám. Náš úspech je najmä výsledkom tvrdej práce a odhodlania našich 236-tisíc zamestnancov na celom svete, ktorí pri svojej práci využívajú hlboké lokálne poznatky a technickú odbornosť.

Tržby zaznamenali nárast na všetkých významných trhoch a vo všetkých oblastiach pôsobenia PwC. Výraznou hnacou silou nárastu tržieb sú naše investície do inovácií, technológie, nových služieb a sily našej značky. V Severnej a Južnej Amerike tržby narástli o takmer 7 %. V západnej Európe rast dosiahol stabilnú hodnotu 4 %, kým v strednej a východnej Európe tržby narástli až o 13 %.

Rast tržieb pripadajúci na Australáziu a Tichomorie  sa minulého roku zdvojnásobil a dosiahol hodnotu 10 %, pričom tržby  pripadajúce na Áziu tiež narástli o 10 % v súlade so silným rastúcim trendom, ktorý dosahujeme v uplynulých rokoch.

Na Blízkom východe a v Afrike bol rast príjmov stabilný na úrovni 4 %.

Vo finančnom roku 2017 sa celkový počet našich zamestnancov zvýšil o 6 % a dosiahol počet 236 235. Najväčší rast počtu zamestnancov sme zaznamenali v Ázii (14 %) a strednej a východnej Európe (13 %).   

Firmy PwC sa globálne rozšírili o rekordných 59 252 ľudí – vrátane 28 238 absolventov vysokých škôl a    25 982 odborníkov s praxou. Vo finančnom roku 2017 predstavovali ženy polovicu našich nových zamestnancov z radov vysokoškolákov a 45 % z radov odborníkov s praxou.

Firmy PwC prijali rekordných 862 partnerov na celom svete, pričom 25 % tohto počtu tvoria ženy. Pokiaľ ide o interné funkčné povýšenia k 1. júlu, 27 % pripadá na ženy, čo je dôkazom silnejúceho vedúceho postavenia žien.

Naša globálna prítomnosť je naďalej silná vďaka firmám PwC v 158 krajinách sveta, ktoré majú svoje kancelárie v 736 lokalitách.

Zamestnávame ľudí, ktorí sa vyznačujú širokou škálou schopností, skúseností a vzdelania, a investujeme do ich ďalšieho rozvoja a vzdelávania, čím im umožňujeme ďalej sa rozvíjať, rásť a viesť na všetkých úrovniach. Naša kultúra – ktorá vychádza z našich spoločných hodnôt – inšpiruje našich ľudí, aby sa snažili podľa svojich najlepších schopností. Naše technologické investície nám umožňujú mobilizovať našich ľudí, vďaka čomu klienti dostávajú rýchlejšie a lepšie služby než kedykoľvek predtým.

„Rekordný počet talentovaných ľudí, ktorí označili PwC ako svoju najlepšiu možnosť začať a rozvíjať svoju kariéru, je uznaním, že sme špičkovou destináciou pre ľudí, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať, rásť a viesť, a tiež je to potvrdením našej ambície stať sa svetovým lídrom v ďalšom rozvoji talentovaných ľudí. Náš dlhodobý záväzok  rôznorodosti a inklúzie je odzrkadlený tiež v type ľudí, ktorí sa stávajú súčasťou PwC. Uvedomujeme si však, že je potrebné urobiť ešte viac, a veľa pozornosti venujeme rozvoju talentovaných žien a poskytujeme im možnosti uplatnenia v oblasti líderstva,“ uviedla Agnès Hussherr, PwC’s Global Human Capital Leader.

Poradenské služby spoločnosti narástli o takmer 8 % a dosiahli tak hodnotu 12,3 miliardy USD – veľmi úspešný výsledok vzhľadom na silný rast v predchádzajúcom roku a neisté globálne prostredie pre mnohé konzultačné činnosti. Zaznamenali sme obzvlášť silný rast v oblasti našich činností súvisiacich so stratégiami a technológiami, kde sme dosiahli rast 17 %, resp. 20 %. Tento významný nárast dokazuje, že klientom úspešne poskytujeme stratégie na základe hodnoty výkonu.

Tržby z poskytovania digitálnych služieb tiež dosiahli výrazný nárast. Naše centrá skúsenosti (PwC Experience Center) je možné nájsť na viac než 30 miestach na celom svete a nové sa otvárajú v Toronte, Japonsku, Londýne, Štokholme a Zürichu. Ich cieľom je stimulovať kreativitu a spoluprácu, priniesť revolučné myšlienky úspešného vstupu firiem na trh a pôsobiť v prieniku podnikania, skúseností a technológií. V týchto centrách úzko spolupracujeme s klientmi a spoločne vytvárame modely spolupráce a služieb, ktoré organizáciám pomôžu prekročiť rámec súčasných trendov a zamerať sa na budúcnosť svojich obchodných činností.

PwC pôsobí vo všetkých sektoroch a silný dopyt po našich poradenských službách sme zaznamenali najmä od klientov zo sektorov zdravotnej starostlivosti, technológií, médií a telekomunikácií a súkromného kapitálu.

Napriek silnej konkurencii naše služby v oblasti audit opäť dosiahli výrazný nárast o 6 %, čo predstavuje hodnotu 16 miliárd USD. Tento rast odráža niektoré významné úspechy získania nových klientov audítorských služieb a rastúci dopyt po našich širších službách auditu.

Tempo digitálnej transformácie operácií našich klientov nanovo definovalo trh a spôsobilo exponenciálny rast dopytu po digitálnej dôvere v oblastiach, ako sú napríklad kybernetická bezpečnosť a ochrana osobných údajov, rozšírená dátová analytika a tiež riešenia pre podnikové systémy. Môžeme sa tiež pochváliť veľmi úspešnou praxou interného auditu ponúkajúcou digitálne riešenia v oblastiach spravovania, rizika a súladu s predpismi.

Klientom tiež pomáhame, aby sa zorientovali v zložitom prostredí právnych a regulačných predpisov, napríklad radíme im, ako sa čo najlepšie pripraviť na nariadenie GDPR (nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov), ktoré nadobudne účinnosť v máji 2018 a prinesie mnohé výzvy pre všetky organizácie, ktoré pôsobia na území EÚ. 

Tržby pripadajúce na činnosti daňového a právneho poradenstva zaznamenali nárast o 6 % a dosiahli hodnotu 9,5 miliardy USD. Globálne narástol najmä dopyt po zabezpečení súladu s daňovými predpismi a konzultáciách súvisiacich s priamymi aj nepriamymi daňami. Viac než 41-tisíc daňových odborníkov PwC tvorí najväčšiu sieť daňového poradenstva na svete. 

Aby sme splnili potreby našich klientov, investujeme do zabezpečovania služieb daňového poradenstva prostredníctvom externých odborníkov. Tohto roku sme oznámili inovatívnu dohodu so spoločnosťou GE, na základe ktorej PwC najme viac než 600 členov daňového tímu GE z celého sveta a prevezme daňové technológie GE, čo jej umožní ešte viac sa zamerať na svoje daňové činnosti a poskytovanie služieb globálnym spoločnostiam.

Naše činnosti v oblasti daňového poradenstva sú súčasťou globálnej siete právnych služieb PwC,  ktorá v súčasnosti zahrnuje viac než 3 300 právnikov poskytujúcich služby klientom vo viac než 90 krajinách sveta. Naďalej zaznamenávame zvýšený dopyt po našich službách vrátane medzinárodných obchodných reorganizácií, zamestnanosti a práce, zlučovania a akvizícií, rovnako ako aj ochrany údajov.

Tržby našej siete Ľudia a organizácia tiež ďalej rástli v dôsledku zvýšeného dopytu po transformácii ľudských zdrojov, mobilite a riadení zmien. V súčasnosti v tejto oblasti pracuje viac než 10-tisíc našich zamestnancov.

Sme presvedčení, že zdieľanie našich najsilnejších výhod – schopnosti, vedomosti a talent našich ľudí – napomáha realizovať zmeny. Prostredníctvom našich snáh súvisiacich s investovaním do komunít sa zameriavame na maximalizovanie potenciálu jednotlivcov cez vzdelávanie a budovanie kapacít mimovládnych organizácií a sociálnych podnikov a mikropodnikov na celom svete. Tohto roku 59 704 našich zamestnancov prispelo 755 811 hodinami svojho času v celkovej hodnote 66 miliónov USD. Navyše, firmy PwC darovali takmer 143 miliónov USD na charitatívne a komunitné činnosti.

Kvalita je hnacou silou globálnych operácií firiem PwC a je podstatou pre našich lídrov a pracovníkov pri ich investovaní času a zdrojov. Vo finančnom roku 2017 sme investovali viac než 500 miliónov USD na posilnenie kvality našich služieb.

Aby sme preukázali náš záväzok kvality, v správe o globálnom ročnom preskúmaní za finančný rok 2017 sme po prvý raz zverejnili podrobný opis procesov kvality PwC a výsledky nášho posledného interného auditu kvality.

 

Súhrnné tržby siete firiem PwC podľa regiónov (v mil. USD)

Krajina

FY17 pri výmen-nom kurze FY17           

FY16 pri výmen-nom kurze FY16

medziročná zmena v %

% zmena pri konštantnom výmennom kurze

Južná a Severná Amerika

16 800

15 742

6,7 %

6,8 %

Ázia

4 900

4 391

11,6 %

10,1 %

Austrália, Ázia a Pacifik

1 650

1 452

13,6 %

9,9 %

Stredná a východná Európa

776

678

14,4 %

13,3 %

Západná Európa

12 192

12 339

-1,2 %

4,3 %

Stredný východ a Afrika

1 362

1 294

5,2 %

4,0 %

Súhrnné tržby

37 680

35 896

5,0 %

6,5 %

Tržby za finančný rok 2017 sú úhrnnými tržbami všetkých firiem PwC a sú uvedené v amerických dolároch pri priemerných výmenných kurzoch platných vo finančnom roku 2017. Úhrnné tržby za finančný rok 2016 sú uvedené pri priemerných výmenných kurzoch platných vo finančnom roku 2016. Hrubé tržby zahrňujú tiež výdaje účtované klientom. Finančný rok končí 30. júna.

 

Súhrnné tržby siete firiem PwC podľa poskytovaných služieb (v mil. USD)

Služby

FY17 pri výmennom kurze FY17              

FY16 pri výmennom kurze FY16

medziročná zmena v %

% zmena pri konštantnom výmennom kurze

Audit

15 965

15 280

4,5 %

6,0 %

Poradenstvo

12 253

11 531

6,3 %

7,9 %

Daňové & Právne služby

9 462

9 085

4,2 %

5,8 %

Súhrnné tržby

37 680

35 896

5,0 %

6,5 %

Výdaje a náklady súvisiace so zadaniami klientov             

(2 415)

(2 257)

7,0 %

8,1 %

Čisté tržby

35 265

33 639

4,8 %

6,4 %

Tržby za finančný rok 2017 sú úhrnnými tržbami všetkých firiem PwC a sú uvedené v amerických dolároch pri priemerných výmenných kurzoch platných vo finančnom roku 2017. Úhrnné tržby za finančný rok 2016 sú uvedené pri priemerných výmenných kurzoch platných vo finančnom roku 2016. Hrubé tržby zahrňujú tiež výdaje účtované klientom. Finančný rok končí 30. júna.

O PwC

Spoločnosti siete PwC pomáhajú budovať dôveru v spoločnosť a prispievajú k riešeniu dôležitých spoločenských problémov. Naše kancelárie v 158 krajinách sveta s vyše 236 000 zamestnancami poskytujú vysokoodborné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.

 

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.

©2017 PwC. Všetky práva vyhradené.

Kontaktujte nás

Todd Bradshaw

CEE Managing Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 600

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás