Generálni riaditelia poisťovní sú najviac znepokojení rýchlosťou technologických zmien, no prekvapivo optimistickí, pokiaľ ide o rast

16/04/18

Kým poisťovníctvo zostáva naďalej jednou z oblastí svetovej ekonomiky, v ktorých dochádza k prevratným zmenám prudko meniacim zabehaný spôsob ich fungovania, a generálni riaditelia poisťovní sa rýchleho tempa technologických zmien obávajú viac než vrcholoví predstavitelia firiem pôsobiacich v iných podnikateľských odvetviach, je vyše 90 % šéfov poisťovní presvedčených o tom, že ich organizácie majú počas nasledujúcich troch rokov dobré vyhliadky na rast výnosov.

Tohto roku sa na 21. globálnom prieskume PwC medzi generálnymi riaditeľmi firiem zúčastnilo 100 najvyšších predstaviteľov poisťovní. Zistenia preukazujú, že generálni riaditelia poisťovní sa vo všeobecnosti zhodujú na pozitívnom výhľade do budúcnosti, no skutočný rast zvyčajne nenapĺňa ich očakávania. 
 

Kľúčové zistenia

  • Až polovica najvyšších predstaviteľov poisťovní verí, že rast globálnej ekonomiky sa v nasledujúcich 12 mesiacoch zrýchli (v roku 2017 tomu verilo iba 19 % z nich).
  • Generálni riaditelia poisťovní sa najviac obávajú prílišnej regulácie (95 %), kybernetických hrozieb (93 %) a rýchlosti technologických zmien (85 %).
  • Vyše 80 % šéfov poisťovní je znepokojených nedostatkom digitálnych zručností v rámci odvetvia i medzi svojimi zamestnancami, čo predstavuje najväčšie percento spomedzi všetkých sektorov.
  • Takmer polovica (49 %) najvyšších predstaviteľov poisťovní plánuje v najbližších 12 mesiacoch založiť novú strategickú alianciu alebo spoločný podnik s cieľom stimulovať zvýšenie ziskovosti a rastu.

„Jedným z mnohých dôvodov optimistickej nálady najvyšších predstaviteľov poisťovacích spoločností je skutočnosť, že napriek počiatočným obavám nedošlo zo strany novo sa objavujúcich konkurenčných firiem (napr. firiem vyvíjajúcich technológie pre poisťovníctvo, tzv. InsurTech, či hráčov pôsobiacich na báze digitálnej platformy) k očakávanému prevratnému narušeniu zaužívaného spôsobu fungovania poistného sektora. Na programe dňa je partnerstvo s novými hráčmi na poistnom trhu, a nie riešenie vzájomnej rivality.“

Stephen O’Hearn, globálny líder PwC pre oblasť poisťovníctva

Medzi dôvody tohto optimizmu patrí aj rastúca digitalizácia globálnej ekonomiky a výsledný posun v preferenciách zákazníkov. Otvára sa tým celá škála nových príležitostí. Malý príklad: Keďže čoraz viac podnikov prechádza na digitálne predajné kanály, stúpa dopyt po poistení kybernetických rizík – 40 % generálnych riaditeľov firiem zo všetkých sektorov sa v súčasnosti enormne obáva kybernetických hrozieb (v roku 2017 to bolo len 24 %). Na druhej strane majú poisťovatelia dokorán otvorené dvere na to, aby sa stali agregátorom služieb, akými sú mobilita či inteligentné domácnosti.Až 85 % šéfov poisťovní je znepokojených z technologických zmien

Vyššie percento šéfov poisťovní vyjadruje znepokojenie z rýchlosti technologických zmien (85 %), než je to u lídrov takmer v hociktorom inom odvetví. Technologický pokrok mení obchodné a prevádzkové modely, čo predstavuje veľkú výzvu pre sektor, ktorý si zvykol na pomalú evolúciu, a nie na rýchlu transformáciu.

Snaha vyrovnať sa ostatným si vyžaduje mať jasnú stratégiu a plán vyraďovania starých systémov z prevádzky, urýchlenie automatizácie a vytvorenie základne pre ďalšiu vlnu transformácie. Na obzore sa črtajú veľké príležitosti, keďže nová generácia prediktívnej analýzy a umelá inteligencia pretvárajú schopnosť poisťovateľov odhaľovať, predvídať a odvracať riziká. Medzi pozoruhodné príležitosti patria regulačné technológie, ktoré dokážu nielen odstrániť náklady v oblastiach náročných na pracovnú silu (napr. požiadavky súvisiace s „poznaním svojho zákazníka“), ale aj posilniť riadenie rizík a zvýšiť spoľahlivosť dodržiavania predpisov a nariadení.„Bez ohľadu na akúkoľvek vlastnú iniciatívu platí, že ak chceme držať krok s dobou, musíme byť pripravení priniesť inovácie z úplne iných odvetví do poisťovníctva. Vyžaduje si to aj ochotu experimentovať a dokonca pripravenosť zlyhať, i keď by to zlyhanie malo prísť rýchlo, no treba sa vedieť otriasť a pokračovať ďalej.“

Stephen O’Hearn, PwC’s Global Insurance Leader

Viac ako 80 % opýtaných vyjadruje obavy z nedostatku digitálnych zručností v sektore


Až 66 % šéfov poisťovní stále pociťuje rastúci tlak na svoje organizácie, aby dosahovali obchodné výsledky v kratšom časovom horizonte. Zároveň vyššie percento najvyšších predstaviteľov poisťovacích spoločností (78 %) považuje zmeny v správaní zákazníkov za hrozbu rastu, než je to u lídrov takmer v hocktorom inom odvetví. Takže aj keď poisťovatelia možno precenili dosah vonkajších hrozieb a zmien na trhu, nemali by podceňovať potrebu dlhodobejších transformačných zmien, ktoré budú fungovať na digitálnej báze, budú orientované na zákazníkov a budú využívať pružné obchodné a prevádzkové modely. 

 

„Podporovanie inovácií si v ,bionickej‘ firme vyžaduje dialóg medzi človekom a technológiami. Nie je to o tom, že by jedna strana diktovala podmienky druhej strane, ale o tom, že ľudia komunikujú s umelou inteligenciou a robotickou technikou, aby spoločnými silami zvýšili objem produkcie.“

Eva Hupková, Assurance Director PwC

Kľúčovým bodom tejto transformácie bude úspešnosť pri získavaní pracovníkov s digitálnymi zručnosťami, no v tejto chvíli iba 19 % respondentov z radov najvyšších predstaviteľov poisťovní tvrdí, že s tým nebudú mať problém. Vyše 80 % opýtaných vyjadrilo obavy z nedostatku digitálnych zručností v rámci sektora (81 %) i medzi svojimi zamestnancami (86 %). Aj keď toto predstavuje výzvu pre všetky odvetvia – obavy v tomto smere vyjadrili zhruba tri štvrtiny účastníkov prieskumu medzi generálnymi riaditeľmi firiem –, najviac znepokojení sú predsa len šéfovia poisťovní. A nie sú to len digitálne zručnosti, ktoré sú momentálne najviac v kurze, ale vyžaduje sa aj kreativita a emocionálna inteligencia potrebná na inovácie a opätovné spojenie sa so zákazníkmi. Až 86 % najvyšších predstaviteľov poisťovní je presvedčených, že spoločne s digitálnymi zručnosťami potrebujú vo svojich organizáciách posilniť aj mäkké zručnosti.

„Úspešné poisťovne vnášajú svoje technologické schopnosti, ako aj svoju pripravenosť inovovať do hlavného prúdu svojich podnikateľských aktivít. Namiesto toho, aby pôsobili izolovane, mali by ľudia a stroje vzájomne aktívne spolupracovať. S takto vybudovanými základmi môžu poisťovatelia urobiť ďalší veľký skok a stať sa skutočne bionickými organizáciami.“

Stephen O’Hearn, PwC’s Global Insurance Leader

 

O PwC

Naším zámerom v PwC je budovať dôveru v spoločnosti a pomáhať pri riešení závažných problémov. Sme sieťou firiem v 158 krajinách s vyše 236 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na stránke www.pwc.com.

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.
 

© 2018 PwC. Všetky práva vyhradené.

Kontaktujte nás

Eva Hupková

Direktor, Vedúca Akadémie, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 058

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás