Dodávateľom v automobilovom priemysle sa naďalej darí, plánujú rast tržieb, počtu zamestnancov, ale aj významné investície do nových technológií

16/05/18

Väčšina dodávateľov počíta s rastom tržieb v tomtu roku o viac ako 5 % a s významnými investíciami do technológií v horizonte 3-5 rokov. Štvrtina dodávateľov hovorí o presune ďalšej výroby na Slovensko a takmer polovica očakáva zvýšenie počtu zamestnancov v roku 2018 podľa prieskumu PwC, ZAP SR a SAI.


Bratislava, 16. mája 2018
 – Dodávatelia automobilového priemyslu so sídlom na Slovensku majú veľmi optimistické očakávania, čo sa týka rastu tržieb aj zamestnanosti, ale počítajú aj s investíciami do nových technológií v rámci Industry 4.0 a tiež s rastom osobných priemerných nákladov. Tieto scenáre vytvárajú obrovský tlak na revidovanie pôvodných biznis plánov a korekcie ďalších strategických rozhodnutí v prospech väčšej robotizácie a automatizácie. 

 

Väčšina dodávateľov potvrdzuje úspešné výsledky a pozitívne vyhliadky do ďalších rokov
  • 79 % dodávateľov vykázalo rast tržieb za 2017, a z toho 45 % dvojciferný
  • 40 % dodávateľov dosiahlo nárast ziskovosti o viac ako 5 %
  • Približne polovica firiem dosahuje nadpriemerné výsledky v rámci svojich koncernov – najmä v oblasti kvality produkcie, efektivity výroby, včasnosti dodávok a bezpečnosti
  • Rast tržieb by mal aj v roku 2018 predbiehať nárast počtu zamestnancov, čo svedčí o raste produktivity
  • 24 % firiem plánuje presunúť ďalšiu výrobu na Slovensko
  • 45 % spoločnosti expanduje alebo plánuje expandovať do oblasti elektromobility

Na druhej strane, situáciu na trhu práce dokumentuje fakt, že 82 % dodávateľov považuje dostupnosť a kvalitu kvalifikovanej pracovnej sily za najväčšiu hrozbu pre svoj ďalší rozvoj a 53 % dodávateľov tvrdí, kvôli nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily majú obmedzené príležitosti získať nové projekty. Takmer 38 % dodávateľov odhaduje kumulovaný nárast priemerných osobných nákladov v najbližších troch rokoch o 5 až 10 % a 42 % dodávateľov až o 10 až 20 %.


Až 66 % dodávateľov si myslí, že vysokoškolským absolventom chýbajú adekvátne zručnosti

Popri štandardných témach sa prieskum tento rok venoval aj téme spolupráce dodávateľov so školami. V prípade vysokých škôl, najväčšou prekážkou uplatnenia ich absolventov je podľa 66 % dodávateľov to, že im chýbajú adekvátne zručnosti. Tretina dodávateľov tiež spomína nedostatočnú motiváciu a teoretické poznatky. Len 13 % dodávateľov považuje vysokoškolských absolventov za pripravených na prácu v ich firme. Za hlavné prekážky v spolupráci s vysokými školami vidia dodávatelia hlavne legislatívne prostredie a možnosti podpory, ochota a prístup zamestnancov na oboch stranách a financovanie spolupráce.

Čo sa týka stredných odborných škôl, štvrtina dodávateľov je už zapojená do duálneho systému vzdelávania a približne 13% respondentov v prieskume sa plánuje pridať tento školský rok. Napriek tomu, takmer polovica dodávateľov tvrdí, že prekážkami sú hlavne neistota, či študent ostane pracovať vo firme a nedostatok skúseností a interných zdrojov. Tretina dodávateľov uvádza, že prekážkou pri zavádzaní duálneho vzdelávania sú vysoké finančné náklady a štvrtina uvádza neochotu škôl prispôsobovať osnovy požiadavkám praxe.
 

Výzvou pre lokálne inovácie je schopnosť transformovať nápady do konkrétnej podoby a úspešne ich implementovať

Väčšina dodávateľov má manažované inovačné aktivity na úrovni svojich materských koncernov. V prípade lokálnych inovačných procesov je u polovice dodávateľov zodpovednosť za inovácie na každom zamestnancovi. Kľúčovým meradlom úspechu inovácií je podľa prieskumu úspora času a kvalita produktu pre zákazníka. 40% spoločností však považuje za hlavnú výzvu schopnosť úspešne implementovať nápady do praxe.


Pre 78 % dodávateľov je dostupnosť a kvalita ľudských zdrojov problém nielen vo výrobe

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily obmedzuje príležitosti získať nové projekty. Za dôvody fluktuácie označili dodávatelia najviac platové podmienky, zmenovú prevádzku, vzdialenosť od pracoviska a nezáujem o dlhodobú prácu. Dodávatelia získavajú nových zamestnancov väčšinou od iných spoločností (až 61 %), ale tiež prenájmom zamestnancov prostredníctvom personálnych agentúr (52 %) a spoluprácou so školami a univerzitami (41 %). Štvrtina uviedla, že pracovníkov získavajú prenájmom prostredníctvom personálnych agentúr zo zahraničia a 15 % dovozom zo vzdialenejších regiónov Slovenska.


37 % dodávateľov má na Slovensku oddelenie výskumu a vývoja a pätina už investovala do Industry 4.0

Robotika, digitalizácia výroby a hĺbková analýza dát  patria k trom najdôležitejším technológiám, ktorým dodávatelia prisudzujú strategický význam. Pätina dodávateľov už investovala do Industry 4.0 v minulom roku a tretina dodávateľov počíta s tým, že do projektov týkajúcich sa Industry 4.0 bude investovať v priebehu jedného až dvoch rokov. Štvrtina dodávateľov odhaduje, že investície sa budú pohybovať na úrovni menej ako 1 % príjmov a 30 % tvrdí, že to bude viac ako 1 %. Čo sa týka vlastného výskumu a vývoja, tak 37 % dodávateľov má na Slovensku oddelenie výskumu a vývoja, pričom väčšinou poskytuje služby len v rámci skupiny. Oproti dátam z podobného prieskumu v Maďarsku a Rakúsku, kde vlastný výskum a vývoj v krajine má 50 až 70 % dodávateľov, majú firmy na Slovensku kam rásť v oblasti výskumu a vývoja.

„Počet nových modelov vyrobených na Slovensku je významný a budúci úspech bude závisieť od schopnosti krajiny prispôsobovať sa. Transformácia automobilového priemyslu sa bude zrýchľovať a bude ju poháňať viacero aspektov – elektrifikácia, autonómne vozidlá, zdieľanie vozidiel, neustála konektivita,“  Jens Hörning, partner, líder pre automobilový priemysel v strednej a východnej Európe, PwC Slovensko.


„Dodávatelia budú ďalej zvyšovať svoje výrobné objemy a zamestnajú ďalších pracovníkov napriek cenovým tlakom zo strany zákazníkov a podmienkam na pracovnom trhu. Dlhodobé plány dodávateľov zahrnujú nové investície, ale aj pokračujúcu kontrolu nákladov a nepretržité snahy o zvýšenie produktivity,“ 
Peter Mrnka, direktor PwC.


Prieskum realizovala poradenská spoločnosť PwC v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR a Slovenským automobilovým inštitútom. Prieskumu sa zúčastnilo 61 firiem - dodávateľov automobilového priemyslu so sídlom na Slovensku. Zber dát prebiehal od 1.3. do 10.4.2018 formou on-line dotazníka.

 


O PwC

Spoločnosti siete PwC pomáhajú budovať dôveru v spoločnosť a prispievajú k riešeniu dôležitých spoločenských problémov. Naše kancelárie v 158 krajinách sveta s vyše 236 000 zamestnancami poskytujú vysokoodborné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.

©2018 PwC. Všetky práva vyhradené.

 

Kontaktujte nás

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás