Centrá podnikových služieb plánujú rásť na Slovensku aj v Česku

Podľa prieskumu PwC 87 % centier podnikových služieb (CPS) plánuje rozširovať rozsah svojich služieb. Najväčšími výzvami pre CPS sú zvýšený dopyt po kvalifikovaných zamestnancoch a rastúce mzdové náklady. Tretina CPS plánuje zvýšiť počet svojich zamestnancov o 5 až 10 % a desatina z nich až o viac ako 20 %.

 

Bratislava 15. február 2017 – Centrá podnikových služieb (CPS) plánujú rásť rozsahom a aj objemom svojich služieb, ako aj počtom svojich zamestnancov na Slovensku a v Česku podľa prieskumu Centier podnikových služieb 2016 spoločnosti PwC Slovensko a Česká republika.

 

Podľa prieskumu PwC zvyšujúci sa dopyt po kvalifikovaných ľuďoch a zvyšujúce sa mzdové náklady sú najväčšie výzvy, ktorým CPS musia čeliť na Slovensku a v Česku. V rámci riadenia ľudských zdrojov je najväčšou výzvou zlepšenie manažérskych schopností stredného manažmentu. Väčší dôraz kladú CPS na Slovensku a v Česku na zvyšujúcu sa kvalitu v súčasnosti poskytujúcich služieb a vytvorenie kapacity v rámci existujúcich štruktúr pre nové projekty. Fluktuácia sa zlepšila v centrách na Slovensku.

 

„Centrá vo svete smerujú k dosiahnutiu najvyššieho vývojového stupňa globálnych poskytovateľov podnikových služieb tak, aby dokázali poskytovať komplexnú ponuku vrátane manažmentu služieb a globálne riadenie na rovnakých spoločných systémoch. Rastúca konkurencia na trhu vyžaduje vyššiu úroveň efektívnosti,“ hovorí Asif N. Khoja, partner, PwC Slovakia.

 

Zvyšujúci sa dopyt po kvalifikovaných ľuďoch a zvyšujúce sa mzdové náklady sú najväčšie výzvy, ktorým CPS musia čeliť na Slovensku a v Česku 

Polovica centier musí riešiť jazykové schopnosti svojich zamestnancov a štvrtina z nich považuje administratívu spojenú so zamestnávaním zahraničných pracovníkov za nadmernú. V rámci riadenia ľudských zdrojov sú najväčšou výzvou a priestorom na zlepšenie manažérske schopnosti stredného manažmentu. „Udržať si stabilnú ponuku kvalifikovanej pracovnej sily je pre CPS kľúčom k udržaniu si konkurenčnej výhody v regióne,“ hovorí Monika Smižanská, direktor, PwC Slovakia.

 

 

87 % centier plánuje rásť v najbližších 12 mesiacoch

Až 13 zo 14 dopytovaných CPS so sídlom na Slovensku sa v prieskume vyjadrilo, že plánuje rozširovať procesy a služby existujúcim alebo novým zákazníkom.  

 

CPS plánujú zvyšovať počet zamestnancov

Výsledky prieskumu ukazujú, že 80 % centier plánuje zvyšovať počet zamestnancov, pričom 10 % z nich počíta s rastom vyšším než 20 %. 

 

 

Fluktuácia CPS sa na Slovensku zlepšila

V rozpätí 11 – 20 % sa pohybovala fluktuácia v servisných centrách na Slovensku a v Českej republike za posledné dva roky. Na Slovensku sa fluktuácia zlepšila na úroveň 5 – 10 %. Viac ako 75 % českých servisných centier tvrdí, že ich fluktuácia je nad úrovňou 10 %, a jedna pätina má tento parameter nad 20 %. Globálne výsledky sú podobné českým servisným centrám, kde  44 % firiem vykázali fluktuáciu v rozpätí 11 – 20 %. „Mať talentovaných a angažovaných zamestnancov je jedným z kritických faktorov úspechu v servisných centrách,“ hovorí Mike Jennings, partner, PwC Česká republika.

 

Polovica CPS vo svete sa nachádza vo štvrtom vývojovom stupni multifunkčného modelu a polovica smeruje k najvyššiemu, piatemu stupňu globálneho podnikového servisného centra

V minulosti sa CPS zameriavali najmä na znižovanie nákladov. V súčasnosti centrá upriamujú svoju pozornosť na kvalitu a dosahovanie efektívnosti prostredníctvom procesnej automatizácie. Sú globálne uznávaným a zabehnutým modelom znižovania nákladov a zvyšovania efektívnosti. Rastúci tlak konkurencie viedol lídrov korporácií k redefinovaniu organizačnej štruktúry s cieľom vytvorenia dodatočnej pridanej hodnoty. CPS sa neustále rozvíjajú a prechádzajú od jednoduchších modelov fungovania ku komplexnejším.

 

Región strednej a východnej Európy (SVE) je stále jedným z najpopulárnejších regiónov vo svete pre CPS, aj keď potenciál jednotlivých krajín sa mení. Krajiny SVE medzi sebou silne súperia o medzinárodné investície. Zatiaľ čo Slovensko a Česká republika sú stále vyhľadávané investormi, ktorí hľadajú nové miesta, ostatné krajiny sa stávajú populárnymi vďaka nižším nákladom. Veľa firiem, ktoré zvažujú, že založia CPS v strednej Európe, rieši kompromis medzi kvalitou a kvalifikovanými ľudskými zdrojmi v niektorých krajinách a nákladmi v iných krajinách. Pre existujúce centrá je tu príležitosť posunúť sa v hodnotovom reťazci a poskytovať komplexnejšie služby a presunúť služby s nižšou pridanou hodnotou do lacnejších krajín.

 

Centrá podnikových služieb poskytujú širšie spektrum služieb a procesov od kontaktu so zákazníkmi cez interné procesy až po back office. Sú vyšším stupňom vývoja než centrá zdieľaných služieb alebo servisné centrá poskytujúce procesne jednoduchšie služby. Centrá zdieľaných služieb sa postupne rozvíjajú a získavajú náročnejšie projekty, a tak sa postupne posúvajú do fázy centier podnikových služieb.

Podľa Fóra centier podnikových služieb (www.bscfslovakia.sk) v roku 2015 zamestnávali centrá podnikových služieb na Slovensku vyše 25-tisíc zamestnancov z toho tri štvrtiny s vysokoškolským vzdelaním a s priemernou mzdou 1660 EUR.

 

O prieskume PwC centier podnikových služieb (CPS) 2016

Prieskum realizovala poradenská spoločnosť PwC Slovensko a Česká republika po tretíkrát (2012, 2014 a 2016). Zber dát prebiehal od leta do jesene 2016, prieskumu sa zúčastnilo 31 CPS, z toho 14 CPS so sídlom na Slovensku a 17 so sídlom v Českej republike. Správa z prieskumu obsahuje kľúčové zistenia zo sektora centier podnikových služieb a poskytuje komplexný pohľad a analýzu ich biznis modelu s výhľadom do najbližšej budúcnosti. Súčasťou správy sú aj závery globálneho prieskumu PwC Shared Services: Multiplying Success, Global Survey 2016.

 

Komplexnú správu z prieskumu CPS 2016 nájdete na tomto linku: 

www.pwc.com/sk/en/assurance-services/service-centres-on-the-slovak-and-czech-markets-are-set-to-grow.html

 

O PwC

Spoločnosti siete PwC pomáhajú budovať dôveru v spoločnosť a prispievajú k riešeniu dôležitých spoločenských problémov. Naše kancelárie v 157 krajinách sveta s vyše 223 000 zamestnancami poskytujú vysokoodborné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.

 

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.

©2017 PwC. Všetky práva vyhradené.

Kontaktujte nás

Mariana Butkovská
Marketing & Communications Leader
Tel: +421 904 941 500
E-mail

Sledujte nás