Novela zákona o DPH od 1. januára 2019

12/07/18

Indirect Tax Alert, júl 2018, vydanie 2
 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo 22. júna 2018 do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o DPH, ktorý zavádza viacero podstatných zmien. Novela by mala byť po jej definitívnom schválení
účinná od 1. januára 2019.

DPH ošetrenie poukazov

V nadväznosti na už avizované zavedenie pravidiel pri DPH zaobchádzaní s tzv. vymeniteľnými poukazmi v našom predchádzajúcom vydaní sa novelou zákona upravujú tieto pravidlá v súlade s ustanoveniami smernice Rady (EÚ) 2016/1065 z 27. júna 2016. Hlavným cieľom je zabezpečenie súladu pri DPH zaobchádzaní s takýmito poukazmi vo všetkých členských štátoch.

Návrh novely prevzal znenie tejto smernice a zavádza základnú definíciu poukazov a rozlíšenie poukazov na jednoúčelové a viacúčelové a podľa tejto charakteristiky určuje deň vzniku daňovej povinnosti, stanovenie základu dane a pod.

Poukazom na účely tejto právnej úpravy je akýkoľvek nástroj, ktorý oprávňuje jeho držiteľa na získanie určitých tovarov alebo využitie určitej služby výmenou za poukaz. Poukazom, ktorý podlieha novému režimu zdanenia, môže byť okrem klasických poukážok, napríklad na nákup v nákupných centrách, aj iná forma podobných nástrojov. Môže ísť napríklad o predplatený kredit na využitie telekomunikačných služieb alebo pobytové poukazy zakúpené na zľavových webových portáloch. Poukazy môžu mať papierovú aj elektronickú formu.


Čo z toho vyplýva?

Odporúčame všetkým spoločnostiam, ktoré vystavujú, poskytujú alebo predávajú vymeniteľné poukazy, zvážiť, aký dosah bude mať zmena v DPH ošetrení poukazov na ich biznis, cash flow a nastavenie ERP systémov.

Zrušenie zábezpeky na DPH

Novela zákona navrhuje úplné zrušenie inštitútu zábezpeky na DPH.


Čo z toho vyplýva?

Žiadatelia o registráciu pre DPH už viac nebudú musieť daňovému úradu zaplatiť finančnú zábezpeku, ktorá sa doteraz daňovému úradu platila v určitých prípadoch za účelom kompenzácie prípadných nedoplatkov na dani.

 

Zmeny v DPH ošetrení lízingu

V nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 4. októbra 2017 vo veci C‑164/16 (Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd), ktorý ozrejmil výklad pojmu finančný lízing, sa zo zákona navrhuje vypustiť ustanovenie týkajúce sa uplatňovania pravidiel pri cezhraničných lízingoch. Zmena zákona však nie je až taká podstatná ako samotný výrok Súdneho dvora EÚ v tomto rozsudku. Na základe neho sa totižto môžu niektoré lízingy, doteraz chápané pre DPH účely ako dodanie služby, posudzovať ako dodanie tovaru, čiže budú mať iné DPH ošetrenie a implikácie.


Čo z toho vyplýva?

Judikatúra Súdneho dvora EÚ môže zásadne zmeniť DPH ošetrenie finančných lízingov, čo môže mať výrazný dosah na všetky spoločnosti zaoberajúce sa lízingom.

Zmena miesta dodania tzv. digitálnych služieb

Návrh novely upravuje pravidlá miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb (tzv. digitálne služby) dodávaných nezdaniteľným osobám. Po splnení obratovej podmienky dodávateľom bude miesto dodania digitálnych služieb miesto usadenia dodávateľa.


Čo z toho vyplýva?

Táto zmena pri dodaniach digitálnych služieb nezdaniteľným osobám z iných členských štátov EÚ má priniesť zjednodušenie pre príležitostných poskytovateľov digitálnych služieb.

Dodanie nehnuteľnosti

Podľa návrhu bude DPH platiteľ pri dodaní nehnuteľnosti určenej na bývanie po 5 rokoch od prvej kolaudácie musieť vždy uplatniť oslobodenie od dane. Ruší sa teda možnosť rozhodnúť sa zdaniť toto dodanie. Cieľom návrhu je prevencia voči zneužívaniu odpočtov DPH v prípade, ak je nehnuteľnosť využívaná na bývanie. V prípade predaja nehnuteľnosti určenej na bývanie po uplynutí 5 rokov a pred uplynutím obdobia na úpravu odpočítanej DPH (20 rokov), bude platiteľ dane povinný upraviť DPH odpočítanú z nadobudnutia nehnuteľnosti (vrátiť DPH do štátneho rozpočtu).

 

Prenájom nehnuteľnosti   

Z rovnakých dôvodov sa navrhuje druhá podstatná zmena. Platiteľ dane bude musieť pri prenájme nehnuteľnosti určenej na bývanie uplatniť oslobodenie od dane bez ohľadu na postavenie príjemcu (nájomcu). Opäť teda bude taký platiteľ povinný sledovať svoju povinnosť upraviť odpočítanú DPH z nadobudnutia nehnuteľnosti. Uvedená zmena platí len na zmluvy o nájme uzavreté po 31. decembri 2018.


Definícia prvej kolaudácie

Návrh zavádza definíciu prvej kolaudácie, od ktorej sa počíta 5-ročná lehota, v rámci ktorej platiteľ nemôže uplatniť oslobodenie od dane na dodanú stavbu, ktorou môže byť:

  • prvá kolaudácia novej stavby,
  • kolaudácia v súvislosti so zmenou účelu používania stavby, ak náklady na stavebné práce predstavovali najmenej 30 % hodnoty stavby pred začatím stavebných prác,
  • kolaudácia rekonštrukcie stavby, ak hodnota stavebných prác bola najmenej 30 % z hodnoty stavby pred začatím prác.

 

Čo z toho vyplýva?

Platitelia dane budú musieť pri predaji nehnuteľnosti určenej na bývanie po 5 rokoch od jej prvej kolaudácie, ako aj pri prenájme nehnuteľnosti určenej na bývanie uplatniť oslobodenie od DPH a zároveň budú povinní sledovať svoju povinnosť upraviť odpočítanú DPH z nadobudnutia nehnuteľnosti.

Zo zavedenia novej definície prvej kolaudácie vyplýva v určitých prípadoch povinnosť nanovo počítať 5-ročnú lehotu pre uplatnenie oslobodenia pri predaji nehnuteľnosti.

Prenos daňovej povinnosti pri vyhotovení zjednodušenej faktúry

Vypustenie limitu 5 000 eur pre uplatnenie prenesenia daňovej povinnosti na odberateľa pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, ktorý sa zaviedol novelou účinnou od 1. 1. 2018, spôsobilo praktické problémy najmä vtedy, ak zákazník dostal od predajcu iba doklad z elektronickej registračnej pokladne (ERP). ERP doklad, na rozdiel od riadnej faktúry, totiž neobsahuje identifikáciu odberateľa ani informáciu o prenesení daňovej povinnosti, a tak predávajúci v rozpore so zákonom často uplatnil daň na predaj tohto tovaru, pričom odberateľ nemal nárok odpočítať takto nesprávne uplatnenú daň. V záujme odstránenia týchto problémov sa navrhuje vylúčiť prenos daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra.


Čo z toho vyplýva?

Ak dodávateľ vyhotovuje ERP doklad za dodanie poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, uplatní na takého dodanie na ERP doklade slovenskú DPH.

Doplnenie povinnosti opraviť odpočítanú daň

Novela navrhuje stanoviť odberateľovi povinnosť opraviť odpočítanú DPH z preddavku v prípade, ak na základe objektívnych skutočností vyjde najavo, že sa dodanie tovarov alebo služieb, na ktoré sa preddavok poskytol, neuskutoční. Táto úprava sa zavádza v nadväznosti na judikatúru Súdneho dvora EÚ (napr. C-107/13 FIRIN OOD). Zákon nešpecifikuje, čo presne môžu objektívne skutočnosti znamenať, avšak podľa dôvodovej správy k návrhu novely zákona môže ísť napr. o vyhlásenie konkurzu na majetok dodávateľa alebo výmaz dodávateľa z obchodného registra.


Čo z toho vyplýva?

Spoločnosti by si mali pravidelne kontrolovať status a postavenie svojich dodávateľov, voči ktorým platia preddavky za budúce dodania tovarov a služieb, keďže budú musieť vrátiť odpočítanú DPH zo zaplatenej preddavkovej faktúry.

Kontaktujte nás

Christiana Serugová

Christiana Serugová

Vedúci partner daňového a právneho oddelenia, PwC Slovakia

Tel: +421 903 261 010

Eva Fričová

Eva Fričová

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 048

Sledujte nás