Interný Audit

Zameriava sa na podnikateľské riziká a zároveň umožňuje firmám vykonávať svoju činnosť.

Globalizácia a technológie sú dnes tými hlavnými faktormi, ktoré najviac ovplyvňujú podnikanie. Sú pritom schopné vystaviť vašu spoločnosť na všetkých úrovniach doteraz nepoznaným rizikám – no zároveň aj poháňať ju v ústrety príležitostiam, o ktorých ste dosiaľ mohli iba snívať. Keď sa vám podarí odhaliť tieto riziká a dostať ich pod kontrolu, premeníte ich na katalyzátor rastu a zbavíte sa neistoty.

 

 

 

 

Škála rizík sa rozširuje, čo pre firmy predstavuje nielen nové výzvy, ale aj nové príležitosti. Hoci je nanajvýš dôležité, aby na nové okolnosti dokázali reagovať, nie je to jednoduché. Interný audit vystúpil do pozornosti ako veľmi dôležitý prostriedok na zmenu, ktorý dodáva členom vrcholového vedenia firiem sebadôveru vyrovnať sa s požiadavkami dynamického trhu. V súčasnosti je viac než kedykoľvek predtým potrebné, aby interný audit prijal tieto výzvy a demonštroval svoju hodnotu.

 

Zdroje poznatkov

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

 

 

Riešenia pre riadenie rizík a súladu s požiadavkami

U nás v PwC plne podporujeme a realizujeme inovácie vo výkone interného auditu, keď spájame schopnosti a zručnosti našich zamestnancov s ráznym špičkovým prístupom a najmodernejšími technológiami. Výsledkom je PwC Interný audit. Relevantný, vyrovnaný a svižný, prenikajúci do podstaty vecí – prináša porozumenie a kvalitu v rovnakej miere a v najvyššom štandarde, pričom vám pomáha budovať si dôveru vo vlastné prostredie, aby ste dokázali napredovať rýchlejšie a konať rozhodne.

Vrcholovému vedeniu firiem prinášame hodnoty a sebadôveru vďaka:

•       riešeniam na báze outsourcingu aj co-sourcingu,

•       posúdeniu rizík,

•       plánovaniu interného auditu,

•       opatreniam zameraným na zabezpečenie kvality interného auditu a porovnávacím štúdiám,

•       zlepšovaniu výkonu a procesnej i organizačnej reorganizácii a

•       školiacim programom na objednávku.

Spletitá a ustavične sa meniaca škála obchodných aktivít spolu s rastúcim konkurenčným tlakom si vyžadujú efektívne riadenie rizík naprieč celou organizáciou.

PwC vám môže pomôcť optimalizovať prostredie vašich firemných kontrolných mechanizmov tým, že:

•       vytvorí, zdokumentuje alebo otestuje prostredie interných kontrolných mechanizmov,

•       preverí, navrhne, zautomatizuje a optimalizuje kontroly podnikových systémov, automatizovaných kontrol a všeobecných kontrol v oblasti informačných technológií,

•       posúdi a dá odporúčania ohľadom kontrol na jednotlivých firemných úrovniach,

•       posúdi prostredie interných kontrol, pričom využíva celosvetovo uznávaný integrovaný interný kontrolný rámec COSO,

•       poskytne poradenstvo a pomoc pri optimalizácii podnikateľských procesov a interných kontrolných mechanizmov,

•       pomôže pri príprave zameranej na splnenie požiadaviek zákona Sarbanes-Oxley, ISO 27000, COBIT či iných podobných predpisov a nariadení, ako aj pri testovaní dodržiavania týchto požiadaviek,

•       preskúma zmluvné riziko a kontrolu dodržiavania predpisov tretími stranami a

•       zracionalizuje dodržiavanie regulačných požiadaviek.

Viac než kedykoľvek predtým je v súčasnosti podstatné uspokojovať požiadavky na zvýšený dohľad zo strany dozorných orgánov a poskytovať transparentnosť interným a externým zainteresovaným stranám. Vaša firma musí byť firmou, ktorej môžu zákazníci, obchodní partneri a investori veriť – dodržujte svoje sľuby!

PwC vám môže pomôcť získať a udržať si tú správnu mieru istoty a dôvery zo strany vašich interných a externých zainteresovaných strán prostredníctvom:

•       nezávislého posúdenia činností firmy a certifikácie podľa štandardov ISAE 3402 a SSAE 16 (predtým SAS 70),

•       vydania správ podľa ISRS, ISAE 3000, SOC2, SOC3 a iných štandardov,

•       posúdenia otázok týkajúcich sa finančných a nefinančných činností a výkonnosti vrátane integrity dodávateľského reťazca, aktív a operácií, ako aj udržateľnosti podnikateľského prostredia popri samotnom posúdení produktivity zdrojov, spôsobu vykonávania podnikateľskej činnosti, spravodlivého zaobchádzania so zákazníkmi a zamestnancami, ako aj dodržiavania regulačných predpisov.

  

  

Korelácia medzi hodnotou interného auditu a vedením firmy

loading-player

Playback of this video is not currently available

 

„Škála rizík sa zmenila, a preto musí interný audit vedieť pružne reagovať na tieto trhové výzvy. Všetky zainteresované strany preto od neho očakávajú viac. Zameranie sa na tie správne oblasti, ktoré vám prinesú všeobecný prehľad, investovanie do technológií a personálu sú len príkladom niektorých oblastí, kde vám PwC vie pomôcť v tom, aby ste sa stali „dôveryhodným a spoľahlivým poradcom“ pre vašu organizáciu. Dovoľte nám podporovať vás v širšej perspektíve vo vašom rozvoji, ktorý presiahne naplnenie očakávaní vašich zainteresovaných strán.“

Brendan Deegan, globálny líder pre interný audit

 

 

 

Kontaktujte nás

Štefan Čupil

Director, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 599

Jozef Mitka

Manager, PwC Slovakia

Tel: +421 911 357 115

Sledujte nás