PwC Legal

Komplexná ponuka a inovatívne riešenia

 

Ponúkame profesionálne a komplexné podnikateľské riešenia vďaka vyše 3 500 právnikom vo viac než 90 právnych poriadkoch po celom svete, čo nám zaručuje veľmi široké geografické pokrytie siete právnych služieb na svete. Vďaka úzkej spolupráci s poprednými odborníkmi v oblasti daní, personálneho poradenstva a finančného manažmentu Vám prinášame komplexnú ponuku právnych služieb a inovatívne riešenia šité na mieru.

 

Služby

Transakcie, akvizície a fúzie

 • poradenstvo pri rokovaniach a pri realizácii transakcií, akvizícií a fúzií,
 • vykonanie právneho auditu,
 • komplexná príprava zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločností, ako aj akvizície,
 • finalizácia transakcií a akvizícií.

Čítať viac...

Obchodné a korporátne právo

 • tvorba na mieru šitých obchodných zmlúv,
 • poradenstvo pri rokovaniach, uzatváraní, zmenách, zabezpečovaní a ukončovaní zmluvných vzťahov,
 • poradenstvo a príprava dokumentácie k založeniu, zmenám a zrušeniu obchodných, spoločností, ako aj organizačných zložiek slovenských a zahraničných podnikov,
 • zastupovanie v konaniach vo veciach obchodného registra.

Čítať viac...

Právo v oblasti nehnuteľností

 • príprava na mieru šitých zmlúv v oblasti nehnuteľností,
 • posúdenie návrhov zmlúv v oblasti nehnuteľností,
 • identifikácia a minimalizácia právnych a daňových rizík realitných transakcií,
 • vykonanie due diligence (v prípade realizácie tzv. asset deal),
 • komplexné zastúpenie pred orgánmi katastra nehnuteľností.

Čítať viac...

Pracovné právo

 • príprava pracovných zmlúv a inej dokumentácie v oblasti pracovného práva,
 • identifikácia rizík v súvislosti so zmenami a ukončeniami pracovného pomeru,
 • poradenstvo v oblasti cezhraničného vysielania zamestnancov a pracovných ciest,
 • analýza hroziacich pracovnoprávnych sporov a sankcií orgánov dozoru a návrh spôsobov ich predchádzania, resp. minimalizácie.

Čítať viac...

Daňové právo

 • analýzy v oblasti priamych daní, DPH, spotrebných daní, miestnych daní a poplatkov,
 • analýza daňových a právnych aspektov podnikania klienta,
 • návrh spôsobov minimalizácie daňových rizík a možných daňových dosahov transakcií,
 • zastupovanie klienta pri daňových kontrolách.

Čítať viac...

Súdne spory

 • príprava žalôb a zastupovanie v daňových a colných sporoch,
 • príprava žalôb a zastupovanie v obchodných a občianskoprávnych sporoch,
 • príprava žalôb a zastupovanie v sporoch v oblasti verejného obstarávania.

Čítať viac...

Ochrana osobných údajov

 • preverenie dodržiavania platných a účinných predpisov v oblasti ochrany osobných údajov,
 • posúdenie súladu s úpravou podľa novoprijatého nariadenia EÚ (tzv. GDPR),
 • posúdenie opatrení potrebných na zabezpečenie súladu s novou právnou reguláciou účinnou od mája 2018,
 • príprava dokumentácie súvisiacej s ochranou osobných údajov.

Čítať viac...

Transferové oceňovanie

 • príprava zmlúv týkajúcich sa transferového oceňovania,
 • posúdenie existujúcich zmluvných vzťahov v rámci skupiny,
 • návrh modelu transferového oceňovania,
 • informovanie o aktuálnych zmenách v oblasti transferového oceňovania.

Čítať viac...

Verejné obstarávanie

 • právne poradenstvo najmä pre subjekty, ktoré sa zúčastňujú ako záujemcovia a uchádzači na procesoch v oblasti verejného obstarávania.

Čítať viac...

Imigračné služby

 • Registrácia pobytu občanov EU a získavanie dokladu pobyte 
 • Hlásenia začiatku a ukončenia pobytu
 • Overovanie pozvaní na cudzineckej polícii
 • Schengenské víza
 • Pracovné povolenie
 • Povolenie na pobyt 
 • Predlžovanie pracovných povolení a povolení na pobyt
 • Príprava a podanie informačných kariet na Úrad práce 
 • Hlásenia Národnému inšpektorátu práce o vyslaných zamestnancoch poskytujúcich služby
 • Zastupovanie na úrade práce pri rokovaní o odsúhlasení počtu vyslaných zamestnancov 
 • Poradenstvo v oblasti získavania povolení na prácu a pobyt pre občanov tretích krajín
 • Zaistenie vyššieho overenia dokumentov (apostila, superlegalizácia) 

Čítať viac...

 

 

Kontaktujte nás

Gabriela Kubicová

Advokát, PwC Slovakia

Tel: +421 911 679 229

Miroslav Ondrej

Advokát, PwC Slovakia

Tel: +421 903 679 942

Štefan Palkovič

Advokát, PwC Slovakia

Tel: +421 911 058 124

Nora Šajbidor

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 903 683 707

Sledujte nás