Dane do vrecka 2019

Príhovor: Christiana Serugová, Partner, líder daňového poradenstva

Priatelia a obchodní partneri,

tento rok sa stal takmer rekordným – zákonodarcom sa takmer podarilo to, čo na tento rok sľubovali – udržať znenie daňových zákonov bez zmien. Nakoniec však vládna koalícia presadila niekoľko špecifických daňovo-politických zmien, ako je príspevok na rekreáciu zamestnancov a osobitný odvod pre obchodné reťazce (ktorého ústavnosť už je momentálne preskúmavaná súdom), a na prvý rok bez zmien daňovej legislatívy v histórii Slovenska si budeme musieť ešte nejaký čas počkať.

Otázne je, či je takéto očakávanie reálne aj vzhľadom na dianie na globálnej daňovej scéne – sprísňovanie pravidiel s cieľom obmedziť daňové úniky a zaviesť transparentnosť zdaňovania tak, aby časť daňového koláča prináležiaca krajine, kde sa hodnota vytvára, skončila v tom správnom štátnom rozpočte. Najhorúcejšou témou na medzinárodnom poli je jednoznačne daň z digitálnych služieb. Parlament EÚ pred koncom roka schválil koncept dočasnej digitálnej dane vo výške 3 % z obratu od roku 2021, pričom finálne znenie EÚ direktívy sa očakáva pred voľbami do parlamentu EÚ v máji tohto roku.  

Po otvorení daňových zákonov v podstate až v poslednom štvrťroku predchádzajúceho roka boli okrem spomínaných daňovo-politických zmien pridané už len viac-menej kozmetické úpravy. Výnimkou je novelizácia zákona o používaní elektronických registračných pokladníc, ktorou sa tieto zmenia na online registračné pokladnice napojené na Finančnú správu, tzv. eKasy. K tejto novele prebiehala rozsiahla verejná diskusia a na základe pripomienok podnikateľskej a odbornej verejnosti bola jej účinnosť odložená na 1. apríla, resp. 1. júla 2019.      

Novinka zavedená minulý rok, prideľovanie indexu daňovej spoľahlivosti, ktorého cieľom je motivovať daňovníkov na plnenie povinností a zároveň zjednodušiť podnikanie tým, ktorí pravidlá dodržujú, a postihovať tých, ktorí sa ich dodržiavaniu vyhýbajú, začala fungovať. Daňová správa od konca minulého kalendárneho roka zasiela tým, ktorí splnili stanovené kritériá, oznámenia o benefitoch – napr.  o možnosti rýchlejšieho vydávania potvrdení, vyhovenia žiadostí o povolenie odkladu platenia dane, zníženia periodicity daňových kontrol, určenia termínu začatia kontroly nadmerného odpočtu na DPH po dohode a množstvo ďalších. V tomto roku už teda budeme vedieť zhodnotiť to, ako index daňovej spoľahlivosti plní svoj účel.

Verím, že Vám spolu s mojimi kolegami nielen pomôžeme zorientovať sa v spleti domácich a medzinárodných pravidiel, ale našou aktívnou prácou v profesijných organizáciách budeme aj v tomto roku prispievať k tomu, aby legislatívne prostredie v čo najvyššej možnej miere zohľadňovalo potreby praxe, Vaše potreby.

Christiana Serugová
Partner, líder daňového oddelenia PwC


Publikácia Dane do vrecka je jednou z našich najpopulárnejších každoročných publikácií. Na ročnej báze poskytuje prehľadný stručný súhrn daňových predpisov a pravidiel a pokrýva všetky aspekty zdaňovania, vrátane dane z príjmov právnických osôb, fyzických osôb, DPH, spotrebných daní, clá. Okrem toho v nej nájdete informácie o možnostiach štátnej pomoci pri investovaní na Slovensku.

Túto publikáciu pre vás pripravil náš tím, ktorý tvorí 80 odborníkov na dane. Radi zodpovieme všetky vaše špecifické otázky.

Pozrite si aktuálne daňové predpisy a pravidlá, alebo si stiahnite nášho sprievodcu nižšie. 

 

Fyzické osoby

fyzicke osoby

 

Všeobecné princípy

 • Slovenskí daňoví rezidenti podliehajú dani z príjmov fyzických osôb vypočítanej z ich celosvetových príjmov, pričom sa berú do úvahy úľavy podľa slovenských zákonov a príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.
 • Slovenskí daňoví nerezidenti podliehajú dani z príjmov fyzických osôb vypočítanej z ich príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky.
 • Daňovým rokom je kalendárny rok.
 • Sadzba dane z príjmov fyzických osôb závisí od výšky príjmu daňovníka, pričom na základ dane do výšky 176,8-násobku platného životného minima (t. j. 35 268,06EUR) sa použije 19 % sadzba dane a prevyšujúca časť základu dane bude zdaňovaná 25 % sadzbou dane. Zdaniteľný príjem zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov podlieha zdaneniu aj osobitnou sadzbou dane vo výške 5 %.
 • Sadzba dane pre niektoré príjmy z kapitálového majetku (držba) je stanovená jednotne vo výške 19 %. 
 • Príjmy z podielu na zisku (dividendy) dosiahnutom v účtovnom období, ktoré sa začalo 1. januára 2017 a neskôr, podliehajú špecifickej sadzbe dane 7 %, resp. 35 %, ak je fyzická osoba daňovníkom nezmluvného štátu.

Daňová rezidencia

Slovenskí daňoví rezidenti

 • Jednotlivec sa považuje za daňového rezidenta; ak:
  • má v SR trvalý pobyt; alebo
  • sa zdržiava v SR aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku či už súvisle alebo v niekoľkých obdobiach; alebo
  • má v SR bydlisko (t. j. priestory, ktoré neslúžia len na príležitostné ubytovanie), pričom je zrejmé, že jeho zámerom je sa v tomto bydlisku trvalo zdržiavať.

Slovenskí daňoví nerezidenti

 • Predmetom dane z príjmov sú príjmy plynúce zo zdrojov na území SR, napr.:
  • príjmy zo závislej činnosti vykonávanej na území SR;
  • príjmy uhrádzané slovenskou spoločnosťou za výkon funkcie štatutárneho zástupcu spoločnosti;
  • príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti alebo z poskytovania služieb;
  • príjem z úrokov, licenčných poplatkov, predaja alebo prenájmu majetku nachádzajúceho sa v SR alebo z výhier v lotérii;
  • príjem z podielov na zisku (dividendy).
 • Príjem môže byť predmetom dane bez ohľadu na to, kde je vyplácaný.

Základ dane z príjmu fyzickej osoby, daňové straty

 • Základ dane z príjmov fyzických osôb tvoria príjmy fyzickej osoby z rôznych zdrojov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu a ostatné príjmy). 
 • Špecifické príjmy z (držby) kapitálového majetku, napr. úroky, sa od roku 2016 zahŕňajú do osobitného základu dane. 
 • Príjmy z podielov na zisku (dividendy) vykázanom za zdaňovacie obdobie začína-júce sa 1. januára 2017 alebo neskôr podliehajú sadzbe dane 7 %, resp. 35 %, ak je fyzická osoba daňovníkom nezmluvného štátu. Vyplatené dividendy zo zisku vykázaného za roky 2004 až 2016 naďalej nie sú predmetom dane. 
 • Od zdaňovacieho obdobia roku 2018 sa za zdaniteľný príjem považuje aj príjem z predaja virtuálnej meny, napr. jej výmena za majetok, za inú virtuálnu menu, poskytnutie služby alebo odplatný prevod. Dosiahnutý zdaniteľný príjem možno znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky na ich dosiahnutie, avšak maximálne do výšky dosiahnutých príjmov. To znamená, že z predaja nemožno vykázať daňovo uznateľnú stratu. 
 • Zákon stanovuje aj príjmy, ktoré sú od dane oslobodené. Od roku 2016 medzi takéto príjmy patria, po splnení špecifických podmienok, aj príjmy z predaja cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok, ako aj príjmy z dlhodobého investičného sporenia po 15 rokoch.
 • Od mája 2018 sa postupne zavádza daňovo-odvodové zvýhodnenie tzv. 13. a 14. platu do výšky 500 EUR po splnení špecifických podmienok, pričom suma takéhoto plnenia je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca. 
 • Od dane z príjmov budú od 1. januára 2019 oslobodené aj príspevky na rekreáciu, ktoré bude zamestnávateľ povinný, (po splnení stanovených podmienok,) poskytnúť zamestnancovi v sume 55 % oprávnených výdavkov, maximálne však 275 EUR ročne. 
 • Vo všeobecnosti sú nevyhnutné výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov od zdaniteľných príjmov odpočítateľné. To však neplatí bezvýhradne a pri každom type príjmu je nutné skúmať, aké konkrétne výdavky je možné odpočítať. 
 • Daňové straty, ktoré vzniknú z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, možno odpočítať rovnomerne najviac počas 4 nasledujúcich zdaňovacích období, avšak len od základu dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Daňovú stratu nemožno odpočítať napr. pri príjmoch z prenájmu alebo z kapitálového majetku.

Položky odpočítateľné od základu dane

 • Položky odpočítateľné od základu dane možno uplatniť iba pri príjmoch zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Takýmito položkami sú nezdaniteľné minimá na daňovníka a jeho manželku/manžela, nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť, daňový bonus na dieťa alebo na zaplatené úroky pri hypotéke pre mladých a príspevky pre doplnkové dôchodkové sporenie. Pre každú z týchto položiek sú zákonom stanovené podmienky pre priznanie nároku a spôsob výpočtu.

 

Daňová registrácia

 • Všetky osoby, ktoré na území SR získali povolenie na podnikanie, začali vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenajali nehnuteľnosť,  sa musia na účely dane z príjmov registrovať na daňovom úrade do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom získali povolenie na podnikanie, začali vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenajali nehnuteľnosť.
 • Registračná povinnosť sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý má len príjmy zo závislej činnosti (§ 5), príjmy z kapitálového majetku (§ 7) alebo ostatné príjmy (§ 8) alebo len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43), alebo kombináciu týchto príjmov.

Daňové priznania

 • Vo všeobecnosti platí, že každý, kto podlieha slovenskej dani z príjmov fyzických osôb a koho zdaniteľné príjmy v danom roku presiahnu stanovený limit  (1 968,68 EUR na rok 2019), musí podať priznanie k dani z príjmov s výnimkou prípadu, keď:
  • nemá iný príjem ako ten, ktorý je zdanený zrážkovou daňou (napr. príjem z bankových úrokov);
  • má príjem oslobodený od slovenskej dane z príjmov fyzických osôb; alebo keď
  • jeho mzda bola zdanená prostredníctvom slovenského mzdového účtovníctva, zamestnávateľ vykonáva ročné zúčtovanie dane a fyzická osoba nemá iný zdaniteľný príjem.
 • Lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane sa končí 31. marca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol príjem dosiahnutý. Túto lehotu možno predĺžiť o 3 kalendárne mesiace, ak sa to vopred oznámi správcovi dane; ak sú súčasťou daňovníkových príjmov aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, možno ju predĺžiť najviac o 6 kalendárnych mesiacov.
 • Manželia musia podávať daňové priznania samostatne.

Poukázanie podielu zaplatenej dane

 • Daňovník môže poukázať 2 % (resp. 3 %, ak splní určité podmienky) zaplatenej dane za rok 2018 ním určenému oprávnenému prijímateľovi.

Pokuty

 • Za nepodanie daňového priznania, nezaplatenie dane alebo za podanie daňového priznania a zaplatenie dane po stanovenom termíne, prípadne za neuvedenie významných súm alebo zdrojov príjmov v daňovom priznaní môže slovenský daňový úrad udeliť relatívne vysoké pokuty. Spôsob výpočtu pokút je rovnaký ako v prípade právnických osôb.

Zdravotné a sociálne poistenie

 • Na rok 2019 predstavuje výška maximálneho vymeriavacieho základu pre všetky druhy sociálneho poistenia (s výnimkou úrazového poistenia, ktoré nie je limitované) 7-násobok priemernej mzdy spred dvoch rokov, t. j. 6 678,00 EUR.
 • Od roku 2017 je maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie zo všetkých druhov príjmov s výnimkou dividend zrušený. 
 • Pre samostatne zárobkovo činné osoby a iné povinne zdravotne poistené osoby sa stanovil minimálny vymeriavací základ na účely sociálneho a zdravotného poistenia v roku 2019 na úroveň 477,00 EUR.

 Zdravotné poistenie

 • Odvody na zdravotné poistenie sú vo všeobecnosti povinné pre fyzické osoby, ktoré:
  • majú v  SR trvalý pobyt;
  • nemajú v SR trvalý pobyt (napr. majú len prechodný pobyt v SR) a nie sú poistené v inom členskom štáte EÚ alebo EHP, príp. vo Švajčiarsku a ktoré majú zároveň uzavretú pracovnú zmluvu buď so slovenským zamestnávateľom, alebo so zahraničným zamestnávateľom, ktorý má v SR zriadenú stálu prevádzkareň;
  • nemajú v SR trvalý pobyt a nie sú poistené v inom členskom štáte EÚ alebo EHP, príp. vo Švajčiarsku a ktoré v SR podnikajú alebo majú oprávnenie podnikať.
 • Odvody na zdravotné poistenie sú vo výške 4 % pre zamestnanca a 10 % pre zamestnávateľa z celkových hrubých príjmov zamestnanca
 • Príjmy, ktoré podliehajú odvodom na zdravotné poistenie, tvoria všetky druhy zdaniteľných príjmov (príjmy podľa § 5, § 6, § 7 a § 8 zákona o dani z príjmov) vrátane príjmov z dividend zo zisku dosiahnutého za roky 2011 až 2016. Poistné sa však neplatí z príjmov z prenájmu.
 • Sadzba poistného pre fyzické osoby, ktoré prijímajú dividendy podliehajúce zdravotným odvodom, je 14 % z platného vymeriavacieho základu. Maximálny vymeriavací základ pre dividendy za roky 2011 – 2016 vyplatené v roku 2019 je 57 240 EUR. Poistné sa však neplatí z dividend a akcií obchodovaných na regulovanom domácom alebo zahraničnom trhu.
 • Poistné sa však neplatí z dividend a akcií obchodovaných na regulovanom domácom alebo zahraničnom trhu.
 • Fyzické osoby s trvalým pobytom v SR, ktoré vykonávajú činnosť v zahraničí, nemajú v SR pracovný pomer a sú poistené na území štátu, v ktorom vykonávajú svoju činnosť, sú vyňaté z povinnosti platiť odvody na zdravotné poistenie v SR.
 • Pravidelné mesačné odvody do systému zdravotného poistenia sa pokladajú za preddavky na ročnú povinnosť a sú predmetom ročného zúčtovania, ktoré vykoná príslušná zdravotná poisťovňa v určených prípadoch do 30. septembra roka nasledujúceho po roku, za ktorý boli odvody platené.

Sociálne poistenie

 • Systém sociálneho poistenia v SR zahŕňa dôchodkový systém a poistenie pre prípad choroby, trvalej invalidity, straty zamestnania, úrazu alebo platobnej neschopnosti zamestnávateľa a taktiež príspevky na garančné poistenie a do rezervného fondu. 
 • Dôchodkové poistenie pozostáva z troch pilierov. Prvý a (vo všeobecnosti) druhý pilier sú povinné, zatiaľ čo tretí je dobrovoľný. 
 • Akýkoľvek príjem zo závislej činnosti a príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (príjem podľa § 5 a §6 zákona o dani z príjmov) podliehajú odvodom na sociálne poistenie, ale len do výšky maximálneho vymeriavacieho základu (6 678 EUR mesačne na rok 2019).

Prehľad odvodov na sociálne a zdravotné poistenie z príjmu zo závislej činnosti

 

Zamestnanec

Sadzba

Maximálna výška odvodov pre rok 2019 (v EUR)

Nemocenské

1,4 %

93,49

Dôchodkové

4 %

267,12

Trvalá invalidita

3 %

200,34

Nezamestnanosť

1 %

66,78

Garančné poistenie

 n/a

 n/a

Rezervný fond

 n/a

 n/a

Celkom

9,4 %

627,73

Zamestnávateľ

Sadzba

Maximálna výška odvodov na rok 2019 (v EUR)

Nemocenské

1,4 %

93,49

Dôchodkové

14 %

934,92

Trvalá invalidita

3 %

200,34

Nezamestnanosť

1 %

66,78

Garančné poistenie

0,25 %

16,69

Rezervný fond

4,75 %

317,20

Celkom

24,4 %

1 629,42

 • Okrem týchto odvodov na sociálne poistenie musí zamestnávateľ odvádzať aj odvody na úrazové poistenie vo výške 0,8 % z vymeriavacieho základu zamestnanca.

Právnické osoby

 

Predmet dane

 • Za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (tzv. daňového rezidenta) sa považuje právnická osoba, ktorá má na území SR sídlo alebo miesto vedenia. Predmetom dane takéhoto daňovníka sú jeho celosvetové príjmy, pričom pre zamedzenie dvojitého zdanenia možno postupovať v súlade s príslušnou medzinárodnou zmluvou.
 • Daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou (tzv. daňoví nerezidenti) sú zdaňovaní len z príjmov zo zdroja na území SR.
 • Neexistuje možnosť skupinového zdanenia právnických osôb.

Sadzba dane

 • Sadzba dane za rok 2019 je 21 %.

Minimálna daň právnickej osoby

 • Minimálna daň (daňová licencia) je od 1. januára 2018 zrušená.
 • Zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich období si daňovník uplatní aj po 31. decembri 2017, a to vo výške kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní počas najviac troch bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená. 

Základ dane

 • Základom dane je vo všeobecnosti výsledok hospodárenia určený podľa zákona o účtovníctve a upravený na daňové účely.
 • U daňovníka, ktorý je povinný vykazovať výsledok hospodárenia podľa IFRS, sa pri určení základu dane vychádza buď z:
  • výsledku hospodárenia podľa IFRS upraveného na daňové účely spôsobom ustanoveným Ministerstvom financií SR (tzv. IFRS mostík); alebo
  • výsledku hospodárenia, ktorý by vyčíslil, ak by účtoval v systéme podvojného účtovníctva podľa slovenských účtovných štandardov.
 • Od 1. januára 2019 je daňovník vykazujúci výsledok hospodárenia podľa IFRS povinný upraviť základ dane aj o nasledovné položky: º pri zmene účtovnej metódy (vrátane prvej aplikácie príslušného medzinárodného štandardu), ktorá spôsobila zvýšenie, resp. zníženie Dane do vrecka 2019 15 vlastných zdrojov, je daňovník povinný zvýšiť, resp. znížiť aj svoj základ dane v zdaňovacom období, v ktorom o zmene účtoval, º ak daňovník využil možnosť oceňovať finančný majetok reálnou hodnotou do vlastných zdrojov bez vplyvu na výsledok hospodárenia, pri realizácii tohto finančného nástroja bude povinný do základu dane zahrnúť aj sumu zodpovedajúcu zmenám vlastných zdrojov súvisiacich s týmto finančným nástrojom od jeho nadobudnutia do jeho realizácie (okrem majetku, z ktorého príjem (výnos) z predaja spĺňa podmienky na oslobodenie).
 • V prípade daňových nerezidentov, ktorí nemajú povinnosť viesť účtovníctvo a ani sa ho nerozhodnú viesť, sa vychádza z rozdielu medzi príjmami a výdavkami alebo sa po dohode s daňovým úradom použije iná, alternatívna metóda výpočtu daňovej povinnosti.

Príjmy, ktoré nepodliehajú dani

 • Predmetom dane nie sú napr. tieto príjmy:
  • podiely na zisku vykázanom po 1. januári 2004 (okrem prijatých a vyplatených daňovníkom z krajín, s ktorými Slovensko neuzatvorilo zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií);
  • podiely na likvidačnom zostatku a vyrovnávacie podiely vyplácané akcionárom, na ktoré im vznikol nárok po 1. januári 2004 (okrem prijatých a vyplatených daňovníkom z krajín, s ktorými Slovensko neuzatvorilo zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií);
  • príjem získaný darovaním alebo dedením;
  • príjem súvisiaci s nadobudnutím nových akcií z dôvodu zvýšenia základného imania z nerozdeleného zisku predchádzajúcich období, ako aj príjem plynúci z dôvodu výmeny akcií pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločnosti.

Oslobodenie od dane

 • Oslobodené od dane sú okrem iného:
  • úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek, dlhopisov a pod., ako aj licenčné poplatky plynúce zo zdroja na území SR daňovníkovi členského štátu EÚ, ktorý je konečným príjemcom takýchto príjmov, ak určitá forma majetkového prepojenia s týmto daňovníkom existovala minimálne počas obdobia 2 rokov predchádzajúcich dňu výplaty tohto príjmu.
  • 50 % príjmov z odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie 16 Dane do vrecka 2019 daňovníkom vytvoreného chráneného patentu, úžitkového vzoru alebo softvéru (tzv. základný patent box). Oslobodenie sa vzťahuje iba na aktíva vytvorené vlastnou činnosťou. Oslobodenie sa uplatní počas zdaňovacích období zahrnovania odpisov nehmotného aktíva do daňových výdavkov. Obdobné oslobodenie sa vzťahuje aj na časť príjmov z predaja výrobkov, ktoré boli vyrobené pomocou chráneného patentu alebo úžitkového vzoru (tzv. rozšírený patent box). Oslobodenie sa uplatní vo výške 50 % z príjmov pripadajúcich na predajnú cenu zníženú o súvisiace náklady a trhovú ziskovú prirážku.

Daňové výdavky

 • Všeobecne sa za daňový výdavok považuje výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Na preukázanie vynaloženia daňových výdavkov musí mať daňovník k dispozícii príslušnú dokumentáciu (napr. faktúry, bločky, špecifickú formu dokumentácie k transakciám so závislými osobami a pod.).
 • Pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby, a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov) je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, a to v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu alebo vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, ak je tento majetok využívaný aj na súkromné účely. 
 • Niektoré výdavky sú daňovo uznateľné u dlžníka až po ich zaplatení (napr. nájomné za prenájom hnuteľných vecí, nehnuteľností, odplaty za použitie softvéru, know-how, autorského práva a pod.).
 • Výdavky vynaložené v situáciách tzv. hybridných nesúladov od závislých osôb sú daňovo neuznateľné napríklad vtedy, ak dochádza k ich uplatneniu viacerými osobami alebo výdavok nie je zahrnutý do zdaniteľných príjmov inou osobou • Daňovým výdavkom je aj výdavok zamestnávateľa º na dopravu zamestnanca (zákonom vymedzenými dopravnými prostriedkami) na miesto výkonu práce a späť, ak preprava verejným poskytovateľom dopravy nie je preukázateľne vykonávaná vôbec, resp. v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa a º na ubytovanie zamestnancov (v zákonom vymedzených typov budov), ak prevažujúca činnosť zamestnávateľa je výroba vo viaczmennej prevádzke. 
 • Daňovým výdavkom je od 1. januára 2019 aj príspevok na rekreáciu zamestnanca, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, ak má zamestnávateľ viac než 49 zamestnancov, zamestnanec o príspevok požiada a zároveň budú splnené aj ďalšie Dane do vrecka 2019 17 podmienky stanovené Zákonníkom práce, (napr. miesto konania rekreácie na Slovensku). Príspevok je vo výške 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 EUR za kalendárny rok.
 • Daňový zákon taktiež limituje daňovú uznateľnosť niektorých iných typov výdavkov.

Poukázanie podielu zaplatenej dane

 • Daňovník môže poukázať 1 % (resp. 2 %, ak splní určité podmienky) zaplatenej dane za rok 2018 ním určeným oprávneným prijímateľom.

Dividendy

 • Dividendy vyplatené zo zisku dosiahnutom po 1. januári 2004 nie sú predmetom dane. Výnimkou sú dividendy:
  • vyplatené právnickým osobám, rezidentom nezmluvných štátov;
  • prijaté od rezidentov nezmluvných štátov;
  • vyplatené právnickým osobám a daňovník nevie preukázať konečného príjemcu dividendy;
  • prijaté verejnou obchodnou spoločnosťou alebo komanditnou spoločnosťou a následne „vyplácané“ spoločníkom nezmluvného štátu, ktoré budú zdaňované špecifickou sadzbou dane vo výške 35 %.

Úroky

 • Úroky sú vo všeobecnosti daňovo uznateľné. 
 • Úroky z pôžičiek a úverov poskytnutých závislými osobami (a súvisiace výdavky na tieto pôžičky a úvery) sú daňovo uznateľné najviac do výšky 25 % hodnoty upraveného ukazovateľa EBITDA (súčet výsledku hospodárenia pred zdanením a v ňom zahrnutých odpisov a nákladových úrokov).
 • Úroky z úverov na obstaranie akcií a obchodných podielov sú daňovo uznateľné až v období, keď dôjde k predaju týchto akcií a obchodných podielov a nie je možné uplatniť nárok na oslobodenie príjmu z ich predaja od dane. 
 • Úroky, ktoré platí slovenský daňový rezident slovenskému nerezidentovi, podliehajú zrážkovej dani vo výške 19 %, pokiaľ nie sú oslobodené od dane v súlade s princípmi smernice EÚ o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov, ktoré boli zakomponované do slovenskej daňovej legislatívy. V prípade úrokov* platených rezidentovi štátu, ktorý nie je uvedený v zozname uverejnenom 18 Dane do vrecka 2019 Ministerstvom financií SR, resp. štátu, s ktorým SR nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní, sa uplatní sadzba dane 35 %.

* Sadzba dane 35 % sa vzťahuje aj na iné druhy príjmov.

Kurzové rozdiely

 • Kurzové rozdiely účtované na účtoch nákladov a výnosov, ktoré vznikli z titulu precenenia neuhradených pohľadávok a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky, sa považujú za zdaniteľné alebo daňovo uznateľné v súlade s účtovníctvom. Môžu byť však vyňaté zo základu dane, ak tak daňovník uvedie v daňovom priznaní.

Daňové straty

 • Daňovník si môže od kladného základu dane odpočítať daňovú stratu rovnomerne počas 4 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. 

Daňové odpisy

 • Daňové odpisy možno vo všeobecnosti uplatniť pri dlhodobom hmotnom a nehmotnom majetku. Možno odpisovať aj majetok obstaraný formou finančného prenájmu.
 • Výška daňových odpisov dlhodobého nehmotného majetku sa rovná výške účtovných odpisov okrem osobitných prípadov pri goodwille. 
 • Hmotný majetok je zaradený do jednotlivých odpisových skupín, na ktoré sa vzťahujú nasledovné doby odpisovania:

 

Odpisová
skupina

Doba odpisovania
(roky)

Príklady

1

4

motorové vozidlá, kancelárske stroje a počítače

2

6

motory, chladiace a mraziace zariadenia, niektoré výrobné stroje a zariadenia

3

8

majetok technologického charakteru, turbíny, pece

4

12

montované budovy z betónu a kovov, klimatizačné zariadenia, výťahy 

5

20

výrobné a obchodné budovy a stavby

6

40

bytové a administratívne budovy a stavby

 • Niektoré typy majetku sú vylúčené z odpisovania.
 • Daňovník môže uplatňovanie daňových odpisov majetku prerušiť na jedno alebo viac zdaňovacích období a následne ďalej pokračovať tak, ako keby odpisovanie nebolo prerušené.
 • Pri majetku zaradenom v druhej a tretej odpisovej skupine si môže daňovník vybrať, či použije metódu rovnomerného alebo zrýchleného odpisovania, pričom každá z metód má vlastný predpísaný vzorec pre výpočet daňových odpisov. Pri väčšine ostatného majetku je daňovník povinný uplatniť rovnomernú metódu odpisovania.
 • Dlhodobý hmotný majetok zaradený do používania možno v prvom roku odpisovania odpísať iba do výšky pomernej časti ročného odpisu podľa počtu mesiacov, počas ktorých je majetok v prvom roku zaradený do používania.
 • Pri niektorých typoch dlhodobého hmotného majetku, pri ktorých je zostatková cena uznaná len do výšky príjmu z ich predaja, môže daňovník v roku predaja uplatniť odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých o tomto majetku účtoval.

Podnikové kombinácie

 • Nepeňažné vklady, zlúčenia, splynutia a rozdelenia obchodných spoločností možno realizovať na daňové účely prevažne už len v reálnych hodnotách. 
 • Metódu historických cien bude možné použiť iba pri zlúčení, splynutí a rozdelení obchodných spoločností a nepeňažných vkladoch pri cezhraničných transakciách, aj to len za určitých podmienok.

Kapitálové zisky a cenné papiere

 • Príjem z predaja akcií, obchodných podielov v s. r. o. a podielu komanditistu v k. s. je oslobodený od dane po splnení určitých podmienok. Jednou z podmienok je držba akcií, resp. obchodného podielu po dobu najmenej 24 mesiacov a vo výške najmenej 10 %. Oslobodenie môže uplatniť daňovník, ktorý na území SR vykonáva podstatné funkcie, riadi a znáša riziká spojené s vlastníctvom akcií alebo obchodného podielu, pričom disponuje potrebným personálnym a materiálnym vybavením potrebným na výkon týchto funkcií. Oslobodenie sa nebude vzťahovať na obchodníkov s cennými papiermi, u ktorých je príjem z predaja účastí hlavným predmetom ich činnosti, a taktiež na predaj spoločnosti v likvidácii, konkurze alebo reštrukturalizácii, resp. na daňovníkov v likvidácii.
 • Strata z predaja akcií nie je daňovo uznateľná.   
 • Celkové náklady na finančné deriváty sú daňovo uznateľné do výšky príjmov z nich plynúcich v úhrne za zdaňovacie obdobie. Výnimkou sú náklady na zabezpečovacie deriváty a náklady na finančné deriváty vynaložené poisťovňami, zaisťovňami alebo daňovníkom, ktorý vlastní licenciu na obchodovanie s cennými papiermi vydanú štátnym orgánom. Takéto náklady sú daňovo uznateľné v plnej výške.
 • Príjem z prevodu účasti alebo podielu na obchodnej spoločnosti alebo členského podielu v družstve so sídlom v SR je zdaniteľný v SR. Zdanenie príjmu z prevodu v SR môže upraviť aj príslušná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia.
 • Príjem z prevodu účasti alebo podielu na obchodnej spoločnosti alebo členského podielu v družstve, ak táto spoločnosť alebo družstvo vlastní nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v SR, ktorého účtovná hodnota je viac než 50 % hodnoty vlastného imania tejto spoločnosti alebo družstva, je zdaniteľný v SR. Príslušná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia môže upraviť zdanenie takéhoto príjmu v SR inak.
 • Nepeňažné vklady do základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva so sídlom v SR môžu byť zdaniteľné v SR. Príslušná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia môže upraviť zdanenie takéhoto príjmu v SR inak.

Zdaňovacie obdobie

 • Zdaňovacím obdobím môže byť:
  • kalendárny rok; alebo
  • hospodársky rok iný než kalendárny rok (12 po sebe nasledujúcich mesiacov).
 • Pri likvidácii, zrušení bez likvidácie, vstupe do konkurzu a niektorých prípadoch zmeny právnej formy daňovníka sa uplatňujú špeciálne pravidlá.
 • O zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok, resp. pri uplatnení zdaňovacieho obdobia na iné obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov musí daňovník informovať daňový úrad.

Podanie daňového priznania

 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby sa podáva vo všeobecnosti do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Túto lehotu možno predĺžiť o 3 kalendárne mesiace, ak sa to vopred oznámi daňovému úradu; ak sú súčasťou daňovníkových príjmov aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, možno ju predĺžiť najviac o 6 kalendárnych mesiacov.

Dodatočné daňové priznanie

 • Ak daňovník zistí chybu v daňovom priznaní, ktorá vedie k vyššej daňovej povinnosti alebo nižšej daňovej strate, musí podať dodatočné daňové priznanie do jedného mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom túto chybu zistil. Zároveň musí zistenú dodatočnú daň v tejto lehote aj uhradiť.
 • Ak naopak daňovník zistí chybu, ktorá je v jeho prospech, môže za určitých podmienok podať dodatočné daňové priznanie. 
 • V lehote 15 dní možno podať dodatočné daňové priznanie aj po začatí alebo rozšírení daňovej kontroly

Platenie dane

 • Daň na úhradu je splatná v riadnej alebo predĺženej lehote na podanie daňového priznania.
 • Spoločnosť, ktorej daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie presiahla 2 500,00 EUR, je povinná platiť preddavky na daň z príjmov právnických osôb.
 • Preddavky na daň sa platia:
  • štvrťročne (1/4 poslednej známej daňovej povinnosti), ak posledná známa daňová povinnosť bola viac než 2 500,00 EUR a menej než 16 600,00 EUR; alebo
  • mesačne (1/12 poslednej známej daňovej povinnosti), ak posledná známa daňová povinnosť bola viac než 16 600,00 EUR.
 • Zrážková daň uplatňovaná pri niektorých typoch príjmov (napr. pri dividendách, bankových úrokoch, peňažných a nepeňažných plneniach prijatých poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ich zamestnancami a zdravotníckymi pracovníkmi) sa považuje za finálnu vyrovnanú daň a nemožno ju považovať za preddavok na daň. V niektorých prípadoch je možné zrazenú daň považovať za preddavok na daň.

Pokuty a penále*

 • Výška sankcií za niektoré správne daňové delikty závisí nielen od vykázaného rozdielu dane, ale významný vplyv má aj dĺžka obdobia, počas ktorého bola daň vykázaná nesprávne. Týka sa to napr. situácií, keď daň uvedená v daňovom priznaní je zvýšená v dodatočnom daňovom priznaní alebo ak daňový úrad otvorí daňovú kontrolu alebo vyrubí dodatočnú daň ako výsledok daňovej kontroly.
 • Pokuta sa vyrubí najmenej vo výške 1 % z vyrubenej sumy, najviac však do výšky 100 % vyrubenej sumy. 
 • Pokuta za vybrané správne delikty je aj naďalej stanovená paušálne, napr. ak daňové priznanie nie je podané načas, alebo za nesplnenie inej povinnosti nepeňažnej povahy.
 • Zavádza sa aj systém úhrnnej pokuty v prípade viac ako jedného správneho deliktu.
 • V niektorých prípadoch, keď daňovník úmyselne a účelovo zníži daňovú povinnosť v súvislosti s nesprávnym stanovením cien v kontrolovaných transakciách, môže správca dane vyrubiť pokutu v dvojnásobnej výške.

* Tieto sankcie sa uplatňujú na základe Daňového poriadku aj na iné dane ako iba na daň z príjmov, napr. na DPH

Všeobecné princípy

 • Na účely dane z príjmov musia byť ceny a podmienky v kontrolovaných transakciách medzi závislými (spriaznenými) osobami stanovené na trhovej úrovni – tzv. princíp nezávislého vzťahu.
 • Princíp nezávislého vzťahu je založený na porovnávaní podmienok dohodnutých v kontrolovaných transakciách medzi závislými osobami s podmienkami, ktoré by medzi sebou dohodli nezávislé osoby v porovnateľných transakciách za porovnateľných okolností.
 • Kontrolovanou transakciou sa rozumie právny alebo iný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami, pričom aspoň jedna z osôb je daňovníkom s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6) alebo právnickou osobou, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom. Pri posudzovaní kontrolovanej transakcie sa správca dane zameriava na jej skutočný obsah.
 • Závislou osobou je blízka osoba alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt (iné prepojenie vzniká, ak osoby vytvorili právny vzťah alebo iný obdobný vzťah predovšetkým s cieľom znížiť základ dane alebo zvýšiť daňovú stratu) a osoba alebo subjekt, ktorý je súčasťou konsolidovaného celku. 
 • Daňovník môže požiadať správcu dane o jednostranné alebo viacstranné odsúhlasenie metódy ocenenia kontrolovanej transakcie. Viacstranné odsúhlasenie metódy ocenenia kontrolovanej transakcie je vydané v súlade s uplatnením príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Poplatok za jednostranné odsúhlasenie je vo výške 10 000 EUR. Za viacstranné odsúhlasenie metódy ocenenia na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia je poplatok vo výške 30 000 EUR. 
 • Daňový úrad môže zvýšiť základ dane a vyrubiť pokutu, ak zistí, že pri transakciách medzi spriaznenými osobami neboli použité trhové ceny a v dôsledku toho daňovník vykázal nižší základ dane alebo vyššiu daňovú stratu. Ak daňovník zámerne nepoužil trhové ceny, môže mu byť vyrubená pokuta v dvojnásobnej výške. 
 • Ak slovenský daňový rezident vykonal úpravu základu dane na základe požiadaviek transferového oceňovania alebo ak mu bola táto úprava vykonaná správcom dane, môže druhá strana (slovenský daňový rezident) transakcie, ktorej cena bola predmetom úpravy, vykonať korešpondujúcu úpravu základu dane a súčasne je povinná túto úpravu oznámiť správcovi dane. 
 • Daňový úrad môže vyrubiť daň pri daňovej kontrole zameranej na transferové oceňovanie spätne do 6 rokov pri tuzemských kontrolovaných transakciách, avšak pri cezhraničných kontrolovaných transakciách, pri ktorých sa uplatňujú medzinárodné zmluvy, môže byť daň vyrubená spätne až do 11 rokov.

Dokumentácia k transferovým cenám

 • Daňovníci sú na účely transferového oceňovania povinní viesť dokumentáciu v príslušnom rozsahu a na výzvu daňových orgánov ju predložiť do 15 dní. Výzvu na predloženie dokumentácie pre príslušné zdaňovacie obdobie môžu daňové orgány zaslať až po lehote na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie.
 • Obsah a rozsah povinnej dokumentácie pre jednotlivé kategórie daňovníkov určilo Ministerstvo financií SR v usmernení, ktorého znenie Dane do vrecka 2019 25 sa aktualizovalo pre dokumentáciu za zdaňovacie obdobia začínajúce sa po 31. 12. 2017. Daňovníci môžu mať povinnosť viesť skrátenú, základnú alebo úplnú dokumentáciu.
 • Spolu s úplnou dokumentáciou je daňovník povinný mať vypracovanú aj porovnávaciu analýzu ku kontrolovaným transakciám. Daňový úrad však môže žiadať porovnávaciu analýzu počas daňovej kontroly aj v prípade, ak to usmernenie nevyžaduje.
 • Od roku 2015 je dokumentácia povinná tak pre tuzemské, ako aj pre cezhraničné kontrolované transakcie medzi závislými (spriaznenými) osobami.

Všeobecné princípy

 • Slovenskí daňoví nerezidenti podliehajú dani iba z príjmov, ktoré im plynú zo zdrojov na území SR. Do týchto príjmov sa zahŕňajú aj určité služby poskytované prostredníctvom digitálnej platformy.
 •  Príslušná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia môže v SR úplne alebo čiastočne obmedziť zdanenie príjmu slovenského daňového nerezidenta, ktorý mu plynie zo zdrojov na území SR.

Organizačná zložka zahraničnej spoločnosti

 • Zriaďovateľ organizačnej zložky má, rovnako ako slovenská spoločnosť, povinnosť registrácie na účely dane, podania daňového priznania, platenia dane a preddavkov na daň. Organizačná zložka má tiež povinnosť postupovať v zmysle slovenských postupov účtovania.
 • Pravidlá zdaňovania stálej prevádzkarne sa primerane použijú aj v prípade organizačnej zložky.

Stála prevádzkáreň (SP)

 • SP nemusí byť nevyhnutne zapísaná do Obchodného registra, ale zahraničná spoločnosť, ktorej SP vznikne, je zdaniteľnou osobou v SR. 
 • SP najčastejšie vzniká, ak na území SR:
  • zahraničná spoločnosť nepretržite alebo opakovane používa trvalé miesto alebo zariadenie na svoje podnikateľské aktivity; alebo
  • opakovane sprostredkováva služby prepravy a ubytovania prostredníctvom digitálnej platformy; alebo 
  • v mene zahraničnej spoločnosti koná osoba, ktorá opakovane sprostredkováva alebo zohráva hlavnú úlohu pri uzatváraní zmluvy v jej mene alebo dojednáva podrobnosti týchto zmlúv alebo ak táto osoba zohráva hlavnú úlohu smerujúcu  k uzatváraniu zmlúv; alebo
  • ak doba poskytovania služieb zahraničnou spoločnosťou alebo osobami pracujúcimi pre túto zahraničnú spoločnosť v SR presahuje 6 mesiacov v akomkoľvek 12-mesačnom období.
 • Podmienky vzniku SP môžu byť bližšie upravené príslušnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia.
 • Zahraničná spoločnosť, ktorej vznikne SP, má rovnako ako slovenská spoločnosť povinnosť registrácie na účely dane, podania daňového priznania, platenia dane a preddavkov na daň.
 • Základ dane SP zahraničnej spoločnosti nemôže byť nižší ako ten, ktorý by bol dosiahnutý, keby ako nezávislá osoba (napr. slovenská spoločnosť) vykonávala podobné činnosti za podobných podmienok.

Zrážková daň a zabezpečenie dane

Predmetom zrážkovej dane z platieb slovenských daňovníkov zahraničnej osobe sú aj:

Štandardná sadzba

Nezmluvný štát**

Dividendy 7 %** 35 %
platby za služby poskytnuté na území SR (ak nie sú poskytnuté stálou prevádzkárňou)

19 %

35 %

Úhrady za služby poradenstva (obchodné, technické, iné), spracovanie dát, marketing, riadiacu a sprostredkovateľskú činnosť, t. j. poskytnuté bez fyzickej prítomnosti 19 % 35 %

licenčné poplatky***

19 %

35 %

úroky z pôžičiek a vkladov*

19 %

35 %

nájomné hnuteľných vecí

19 %

35 %

* V prípade príjmov platených rezidentovi štátu, ktorý nie je uvedený v zozname uverejnenom Ministerstvom financií SR, resp. štátu, s ktorým SR nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní, sa uplatní sadzba dane 35 %.

** Len v prípade výplaty dividend fyzickej osobe.

*** Úroky a licenčné poplatky vyplácané spriazneným spoločnostiam, ktoré sú rezidentmi v krajinách EÚ, nie sú pri splnení určitých podmienok predmetom zrážkovej dane.

 • Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia môže znížiť sadzbu zrážkovej dane.
 • Niektorí daňovníci (vo väčšine prípadov daňoví rezidenti členských štátov EÚ) môžu považovať daň zrazenú z niektorých typov príjmu za preddavok na daň a odpočítať si ho v daňovom priznaní.
 • Fyzické alebo právnické osoby môžu mať povinnosť zrážať sumu na zabezpečenie dane z určitých príjmov slovenských nerezidentov zo zdroja na území SR, ak títo nie sú daňovými rezidentmi v inom členskom štáte EÚ.
 • Na základe žiadosti vystaví daňový úrad potvrdenie o zaplatení zrážkovej dane a zabezpečenia dane.

Investičné stimuly

 • Žiadosť o investičnú pomoc môže podať iba právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ s miestom podnikania alebo so sídlom na území SR. Stimuly sú dostupné pre projekty priemyselnej výroby alebo technologických centier, prípadne ich kombinácií a pre centrá podnikových služieb. Pre každú z podporovaných oblastí sú stanovené špecifické podmienky, ktoré musia žiadatelia o investičnú pomoc splniť, okrem iného v závislosti od, požadovanej formy pomoci. 
 • Investičná pomoc je poskytovaná vo forme dotácie na nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, úľavy na dani z príjmov, príspevku na vytvorenie nových pracovných miest a vo forme prevodu alebo prenájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, než je jeho hodnota stanovená znaleckým posudkom. 
 • Maximálne intenzity pomoci sú 25 % (západné Slovensko, s výnimkou Bratislavy) alebo 35 % (stredné a východné Slovensko) z celkových oprávnených nákladov, pričom uvedené intenzity možno zvýšiť pre stredné podniky o 10 % a pre malé podniky o 20 %.
 • Oprávnenými nákladmi projektu, z ktorých sa vypočítava výška pomoci, môžu byť napr. náklady na obstaranie pozemkov, budov, strojov a zariadení, priemyselných práv a licencií, náklady na nájom pozemkov, budov, technológií a mzdové náklady. 
 • Základnými všeobecnými podmienkami, ktoré musia uchádzači o investičnú pomoc splniť, sú napr. založenie nového podniku alebo rozšírenie / diverzifikácia existujúcej produkcie, začatie prác na projekte až po podaní investičného zámeru na Ministerstvo hospodárstva SR, vynaloženie minimálnej výšky investičných nákladov a zrealizovanie investičného projektu do 3 resp. 5 rokov (v závislosti od výšky oprávnených nákladov) od doručenia rozhodnutia o schválení pomoci. 
 • Pre každú z podporovaných oblastí sú stanovené špecifické podmienky, ktoré musia žiadatelia o investičnú pomoc splniť v závislosti od požadovanej formy pomoci, lokality a od toho, či je investičný projekt realizovaný v tzv. prioritnej oblasti.

Odpočet nákladov na výskum a vývoj – Super odpočet 

 • Daňovníci, ktorí vykonávajú výskum a vývoj, si môžu od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty odpočítať súčet:  º100 % výdavkov vynaložených na výskum a vývoj v zdaňovacom období, za ktoré sa daňové priznanie podáva, º100 % kladného rozdielu medzi priemerom úhrnu výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum a vývoj: - v zdaňovacom období, za ktoré daňovník super odpočet uplatňuje, a v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období a - v dvoch bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. 
 • V prípade vykázania daňovej straty alebo ak je daňový základ po odpočítaní daňovej straty nižší než možný odpočet, možno uplatniť odpočet v najbližšom zdaňovacom období, v ktorom daňovník preukáže kladný základ dane, najviac však počas 4 zdaňovacích období bezprostredne nasledujúcich po zdaňovacom období, v ktorom nárok na odpočet vznikol.

Ostatné dane

ostatne dane

DPH registrácia

 • Povinnosť registrovať sa na účely DPH má každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo alebo bydlisko, miesto podnikania alebo prevádzkareň v SR a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 EUR. Existuje aj možnosť dobrovoľnej registrácie pred dosiahnutím tohto obratu.
 • Zahraničnej osobe (zdaniteľná osoba, ktorá nemá sídlo alebo prevádzkareň v tuzemsku) môže vzniknúť povinnosť registrovať sa na účely DPH na Slovensku, napr. ak dodáva tovar formou zásielkového obchodu na Slovensko, alebo pred dodaním tovaru alebo služby, ak sa neuplatňuje prenos daňovej povinnosti na odberateľa. 
 • Akákoľvek zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, musí v niektorých prípadoch (napr. prijatie/poskytnutie určitých služieb z/do iného členského štátu EÚ a nadobudnutie tovaru z iného členského štátu EÚ) podať žiadosť o registráciu na účely DPH za účelom platenia dane alebo vykazovania dodávky služieb. 
 • Uplatňuje sa automatická DPH registrácia zdaniteľných osôb, ktoré dodávajú stavbu, jej časť alebo stavebný pozemok, ak nie sú oslobodené od dane podľa zákona, a ak sa z dodania má dosiahnuť obrat 49 790 EUR. 
 • Platitelia sú povinní oznámiť zmenu registrácie v prípade vzniku/zániku prevádzkarne na účely DPH do 10 dní odo dňa, keď sa zmenil ich status. 
 • Za určitých okolností je možná oprava DPH ošetrenia transakcií uskutočnených pred registráciou s možnosťou uplatnenia DPH na vstupe. 
 • V špecifických prípadoch sa môže dať zahraničná osoba zastúpiť daňovým zástupcom a nemusí sa registrovať.

DPH skupina

 • V SR je možné vytváranie DPH skupín, čo umožňuje osobám, ktoré sú ekonomicky, finančne a organizačne prepojené a majú sídlo alebo prevádzkareň v SR, stať sa jedným DPH platiteľom. Výsledkom je, že transakcie medzi členmi DPH skupiny nie sú predmetom DPH.

Konsignačný sklad

 • Zjednodušená schéma konsignačného skladu sa aplikuje v prípade, ak zahraničný dodávateľ registrovaný na účely DPH v niektorej z členských krajín EÚ (okrem SR) premiestni svoj vlastný tovar z inej členskej krajiny do skladu v tuzemsku za účelom jeho dodania jedinému slovenskému DPH platiteľovi. Ak zahraničná osoba splní všetky podmienky stanovené slovenským zákonom o DPH, ktoré určujú režim konsignačného skladu, nie je povinná registrovať sa na účely DPH. V takom prípade je povinný uplatniť samozdanenie z nadobudnutia tovaru v tuzemsku zákazník, ktorému je tovar dodaný.

Sadzba DPH

 • Základná sadzba pre DPH vo výške 20 % je uplatňovaná na väčšinu tovarov a služieb, zatiaľ čo znížená sadzba vo výške 10 % sa uplatňuje napr. na niektoré základné potraviny (mäso, mlieko, maslo), niektoré farmaceutické produkty, niektoré zdravotné pomôcky podľa colného sadzobníka (uvedené v prílohe 7 slovenského zákona o DPH) a na niektoré knihy či podobné produkty.
 • Od 1. januára 2019 sa znížená sadzba vo výške 10% uplatňuje aj na ubytovacie služby uvedené prílohe 7a zákona o DPH, t. j. ubytovacie služby patriace pod kód 55 štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (klasifikácia CPA). 

Osobitná úprava uplatňovania DPH

 • Od roku 2016 majú vybraní tuzemskí platitelia dane možnosť využívať osobitnú úpravu uplatňovania dane z predaja na základe prijatia platby za predaj tovaru alebo služby (tzv. „cash accounting“).
 • Daňová povinnosť vzniká dodávateľovi tovarov alebo služieb pri využití tejto schémy až dňom prijatia platby za tovar alebo službu. Na druhej strane, právo na odpočet DPH na vstupe platiteľovi, ktorý sa rozhodne využívať schému vo všeobecnosti, vznikne dňom zaplatenia faktúr. Taktiež všetkým platiteľom, ktorí dostanú faktúru od dodávateľa uplatňujúceho osobitnú úpravu, vzniká dňom, keď ich dodávateľ prijme platbu.

Samozdanenie v sektore stavebníctva

 • V sektore stavebníctva je v prípade niektorých plnení medzi dvomi slovenskými platiteľmi DPH zavedený prenos daňovej povinnosti na odberateľa (tzv. samozdanenie). Ide napr. o dodanie stavebných prác, dodanie stavieb, dodanie tovaru s montážou alebo inštaláciou, ak spadajú pod špecifické štatistické zatriedenie (sekcia F klasifikácie CPA). 
 • Pri poskytnutí týchto plnení dodávateľ neuplatní DPH na faktúre, ale povinnosť odvedenia DPH je prenesená na príjemcu (platiteľa DPH), ktorý si môže súčasne po splnení zákonných podmienok uplatniť nárok na odpočítanie dane.
 • Platí tzv. generálny pardon v podobe určitej miery istoty pre subjekty v sektore stavebníctva pri uplatňovaní prenosu daňovej povinnosti. Príjemca plnenia (odberateľ) má automaticky samozdaniť prijaté stavebné práce za podmienky, že dodávateľ na základe odôvodnených predpokladov posúdil, že plnenie podlieha prenosu daňovej povinnosti, a ak je na faktúre zároveň uvedená referencia „Prenesenie daňovej povinnosti“. 
 • Zároveň sú dodávatelia takýchto stavebných prác povinní vykazovať vystavené faktúry za dodávky stavebných prác v kontrolnom výkaze v sekcii A2, a to aj napriek skutočnosti, že vo svojom daňovom priznaní k DPH ich neuvádzajú.

Oslobodené dodávky

 • Medzi oslobodené dodávky bez možnosti odpočtu DPH na vstupe patria napr. poštové služby, finančné a poisťovacie služby, výchovné a vzdelávacie služby, rozhlasové a televízne vysielanie, služby zdravotnej starostlivosti, služby sociálnej pomoci, dodanie a nájom nehnuteľností (s niekoľkými výnimkami) a prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier.
 • Medzi oslobodené dodávky s možnosťou odpočtu DPH na vstupe patria napr.:
  • intrakomunitárne dodanie tovaru;
  • finančné a poisťovacie služby mimo EÚ;
  • trojstranný obchod;
  • preprava osôb v určitých prípadoch;
  • vývoz tovaru mimo členských štátov EÚ.
 • Predaj stavebného pozemku nie je oslobodený od DPH. Predaj stavieb vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba stojí, po 5 rokoch od kolaudácie stavby alebo od jej prvého použitia je oslobodený od DPH. Od 1. januára 2019 sa 5-ročná lehota na účely uplatnenia oslobodenia nemusí počítať iba od prvej kolaudácie (ktorou sa povolilo prvé užívanie stavby), ale v určitých prípadoch aj od kolaudácie po vykonaní stavebných prác, ktorých náklady sú vo výške najmenej 40 % z hodnoty porovnateľnej stavby pred začatím stavebných prác. 
 • V prípade splnenia podmienok oslobodenia od DPH sa platiteľ môže rozhodnúť, že toto dodanie nebude od DPH oslobodené (v takomto prípade sa však daňová povinnosť prenáša na odberateľa). Túto možnosť však platiteľ nemá, ak dodáva stavbu určenú na bývanie, jednotlivý byt alebo jednotlivý apartmán v bytovom dome. 
 • Prenájom nehnuteľností (okrem určitých výnimiek ako parkovacie miesta) je oslobodený od DPH. Platiteľ sa môže rozhodnúť zdaniť prenájom budovy, ak je plnenie poskytnuté inej zdaniteľnej osobe. Možnosť zdanenia neplatí pri nájme bytu, rodinného domu a nájme apartmánu v bytovom dome alebo ich častí, ktorý musí byť oslobodený od DPH.

Nárok na odpočet DPH

 • Platiteľ DPH môže odpočítať DPH na vstupe vzťahujúcu sa k prijatému zdaniteľnému plneniu, ktoré použije na zdaniteľné dodávky tovarov a služieb s nárokom na odpočet DPH.
 • Platiteľ DPH nemôže odpočítať DPH na vstupe z tovarov a služieb, ktoré použije na oslobodené dodávky bez nároku na odpočet DPH.
 • Čiastočný odpočet na základe koeficientu vypočítaného podľa zákona sa uplatní v prípade nákupu tovarov a služieb použitých aj na plnenia zdaniteľné s nárokom na odpočet, aj na oslobodené bez nároku na odpočet.
 • Odpočet DPH vzťahujúcej sa k nadobudnutiu investičného majetku je potrebné upraviť, ak sa v období 5 rokov od nadobudnutia (20 rokov v prípade nehnuteľnosti) zmení účel použitia tohto majetku.
 • Od 1. januára 2019 platí povinnosť upraviť pomerne odpočítanú DPH pri hnuteľnom hmotnom majetku s obstarávacou cenou 3 319,39 EUR a viac a dobou použiteľnosti dlhšou než 1 rok, ak dôjde k zmene rozsahu použitia na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie. 
 • V prípade nákladov na zábavu a občerstvenie nemá platiteľ nárok na odpočet DPH na vstupe.

DPH povinnosti

 • DPH je spravovaná daňovými úradmi s výnimkou DPH pri dovoze tovaru, pri ktorom je správcom colný orgán.
 • Platný DPH doklad (faktúra) musí byť vystavený pre každé dodanie tovaru alebo služby zdaniteľnej osobe a pri zásielkovom obchode do 15 dní od dodania tovaru alebo služby, resp. prijatia platby pred ich dodaním. Faktúra môže byť vystavená a prijatá aj v elektronickej podobe. Opravné doklady majú byť vystavené do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane.
 • Platiteľ DPH je povinný zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry od jej vydania do konca obdobia na archiváciu faktúr. 
 • Priznania k DPH sa musia podávať mesačne. Platiteľ DPH sa môže rozhodnúť pre štvrťročné zdaňovacie obdobie, ak uplynulo viac než 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom, a ak za 12 predchádzajúcich, po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol obrat 100 000 EUR.
 • Priznanie k DPH musí byť podané do 25 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia a v tom istom čase musí byť zaplatená daňová povinnosť.
 • Od 1. januára 2018 sa mení vzor daňového priznania k DPH v nadväznosti na zavedenie nového inštitútu daňového zástupcu pre zahraničné osoby.
 • Platiteľ DPH v niektorých prípadoch ručí za daň uvedenú na faktúre, ak túto dodávateľ nezaplatil daňovému úradu alebo sa stal neschopným zaplatiť daň, pričom platiteľ vedel, resp. mohol vedieť, že daň nebude zaplatená.

Súhrnný výkaz

 • Súhrnný výkaz je DPH platiteľ povinný podať, ak uskutočnil intrakomunitárne dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu, premiestnil vlastný tovar z tuzemska do iného členského štátu, dodal tovar ako prvý odberateľ v rámci trojstranného obchodu alebo dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte inej zdaniteľnej osobe a táto osoba je povinná platiť daň.
 • Platiteľ DPH môže podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak hodnota tovarov nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich 4 kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 EUR. Po dosiahnutí tohto obratu je platiteľ povinný podávať súhrnný výkaz mesačne.
 • Súhrnný výkaz sa podáva najneskôr do 25 dní po skončení obdobia, na ktoré sa vzťahuje, a musí byť podaný elektronicky.

Kontrolný výkaz

 • Všetci platitelia dane (vrátane zahraničných osôb registrovaných na účely DPH na Slovensku) majú povinnosť predkladať tzv. kontrolný výkaz v elektronickej forme. Ide o detailný zoznam vystavených a prijatých faktúr.
 • Kontrolný výkaz sa podáva elektronicky do 25. dňa po skončení príslušného zdaňovacieho obdobia.
 • V kontrolnom výkaze sa neuvádzajú údaje o intrakomunitárnych dodávkach tovarov a služieb a o dovoze a vývoze tovaru. Kontrolný výkaz sa nepodáva v prípade, ak sú v príslušnom DPH priznaní uvedené len špecifické transakcie (napr. intrakomunitárne dodania tovaru, vývoz tovaru alebo dodania v rámci trojstranného obchodu) a zároveň sa neodpočítava daň na vstupe alebo sa uvádza len odpočítanie DPH pri dovoze tovaru.
 • Za nepodanie, resp. neskoré podanie kontrolného výkazu alebo neúplné a nesprávne uvedenie údajov v kontrolnom výkaze môže daňový úrad vyrubiť pokutu do výšky 10 000 EUR (pri opakovanom porušení týchto povinností dokonca až do výšky 100 000 EUR).

Povinnosť elektronického podávania

 • Všetci daňovníci, ktorí sú platiteľmi DPH alebo sú zastúpení daňovým poradcom, advokátom alebo inou osobou, sú povinní doručovať podania správcovi dane v elektronickej forme, a to buď podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom, pomocou eID karty (občiansky preukaz s čipom), alebo bez kvalifikovaného elektronického podpisu na základe dohody o elektronickom doručovaní uzatvorenej so správcom dane. Od 1. januára 2018 však takúto novú dohodu môžu uzavrieť už len fyzické osoby. 
 • Od 1. januára 2018 došlo k rozšíreniu povinnej elektronickej komunikácie na všetky právnické osoby zapísané v Obchodnom registri SR. Od 1. júla 2018 sa zaviedla povinná elektronická komunikácia aj pre fyzické osoby – podnikateľov.

Vrátenie DPH

Vrátenie DPH slovenským platiteľom DPH

 • Ak DPH platiteľovi vznikne nadmerný odpočet, nie je mu automaticky vrátený. Ak nadmerný odpočet nie je možné plne odpočítať oproti daňovej povinnosti v nasledujúcom období, potom daňový úrad vráti nadmerný odpočet alebo jeho časť do 30 dní od podania DPH priznania za toto nasledujúce zdaňovacie obdobie, ak predtým neotvorí daňovú kontrolu.
 • Ak sú splnené určité podmienky, daňové úrady by mali vrátiť nadmerný odpočet do 30 dní od termínu na podanie daňového priznania k DPH (t. j. v kratšom období).

Vrátenie DPH zahraničnej osobe z iného členského štátu

 • Platiteľ registrovaný pre DPH v inom členskom štáte môže za určitých podmienok žiadať vrátenie slovenskej DPH  prostredníctvom vrátenia dane pre zahraničné osoby neregistrované pre DPH v tuzemsku.
 • Žiadosť sa podáva do 30. septembra kalendárneho roka nasledujúceho po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie.
 • Žiadosť o vrátenie DPH sa podáva za obdobie najviac jedného kalendárneho roka a suma dane musí byť najmenej 50 EUR.
 • Zahraničná osoba (platiteľ DPH) má nárok na odpočítanie DPH cez DPH priznanie za predpokladu, že vyššie uvedené podmienky na vrátanie DPH prostredníctvom systému refundácie DPH zahraničným osobám nie sú splnené.

Vrátenie DPH zahraničným osobám z tretieho štátu

 • Osoba registrovaná pre DPH alebo podobnú spotrebnú daň v krajinách mimo EÚ môže za určitých podmienok požiadať o vrátenie slovenskej DPH zaplatenej pri nákupe určitých tovarov alebo služieb.
 • O vrátenie DPH možno požiadať podaním žiadosti na Daňový úrad Bratislava do 30. júna kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, za ktorý sa uplatňuje nárok. Suma dane, ktorej vrátenie sa žiada, musí byť najmenej 50 EUR.
 • Daňový úrad Bratislava by mal o vrátení DPH rozhodnúť do 6 mesiacov odo dňa podania úplnej žiadosti o vrátenie DPH.
 • Vrátenie DPH zahraničným osobám možno iba v prípade osôb z krajín mimo EÚ, ak príslušná krajina recipročne poskytuje možnosť vrátenia dane slovenským platiteľom DPH.

Tovar, ktorý podlieha spotrebným daniam

 • Spotrebným daniam podliehajú nasledovné tovary pri ich dovoze na územie SR z krajín mimo EÚ alebo pri ich prepustení z režimu pozastavenia dane do daňového voľného obehu:
  • minerálne oleje;
  • alkoholické nápoje (pivo, víno, medziprodukt a lieh);
  • tabakové výrobky;
  • elektrina, uhlie a zemný plyn.
 • Daňová povinnosť zo spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu vzniká dodaním konečnému spotrebiteľovi.
 • Sadzba spotrebnej dane závisí od konkrétnej komodity.
 • V určitých prípadoch môžu byť vyššie uvedené produkty od spotrebných daní oslobodené.

Oprávnené osoby

 • Režim pozastavenia dane umožňuje posunúť vznik daňovej povinnosti na deň, keď je predmet dane prepustený do daňového voľného obehu.
 • Výroba, spracovanie, skladovanie, prijímanie a odosielanie predmetu dane v režime pozastavenia dane sa uskutočňujú v daňovom sklade oprávneným prevádzkovateľom.
 • Na prijímanie tovarov podliehajúcich spotrebnej dani z iných členských štátov v režime pozastavenia dane je potrebná registrácia oprávneného príjemcu.
 • Pre transakcie v režime pozastavenia dane (skladovanie a preprava) musí byť na colnom úrade zložená zábezpeka.
 • Spoločnosť musí mať povolenie na použitie zdaniteľných produktov oslobodených od spotrebnej dane.

Registrácia

 • Platiteľ spotrebnej dane musí byť registrovaný na colnom úrade. Registrovať sa musia aj subjekty, ktorým nevzniká daňová povinnosť, avšak obchodujú s tovarmi, ktoré sú predmetom spotrebnej dane.
 • Osoby, ktoré chcú vyrábať, skladovať, prijímať alebo odosielať produkty, ktoré sú predmetom spotrebnej dane, v režime pozastavenia dane, sú povinné sa zaregistrovať na základe písomnej žiadosti na colnom úrade a poskytnúť požadovanú zábezpeku ešte pred vydaním oprávnenia.
 • Spoločnosť, ktorá používa produkty oslobodené od spotrebnej dane, je povinná sa zaregistrovať na príslušnom colnom úrade a požiadať o povolenie a odberný poukaz. Spoločnosť následne poskytne odberný poukaz svojim dodávateľom, ktorí jej potom môžu dodávať produkty oslobodené od spotrebnej dane.
 • Registrovaný odosielateľ je oprávnený na základe povolenia colných orgánov odosielať tovar v pozastavení dane po prepustení do daňového voľného obehu. Nie je oprávnený predmet dane prijímať ani skladovať.

Príprava priznaní k spotrebným daniam

 • Správcom spotrebných daní je colný úrad. Komunikácia s colným úradom musí prebiehať elektronicky v prípade, ak je spoločnosť registrovaným platiteľom DPH na Slovensku alebo ak sa nechá zastupovať daňovým poradcom či advokátom.
 • Elektronická komunikácia smerom k daňovým subjektom v oblasti spotrebných daní prebieha obojstranne.
 • Zdaňovacím obdobím je spravidla kalendárny mesiac.
 • Mesačné daňové priznania pre spotrebnú daň je potrebné podať do 25 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia a v rovnakej lehote musí byť vzniknutá daň aj uhradená. V niektorých špecifických prípadoch však povinnosť podať daňové priznanie nevzniká.

Vrátenie spotrebnej dane

 • Za určitých podmienok môže prevádzkovateľ daňového skladu alebo iná oprávnená osoba požiadať o vrátenie spotrebnej dane zo zdanených produktov. Vo všeobecnosti sa vrátenie uplatňuje pri produktoch, ktoré podliehajú spotrebnej dani a boli prepustené do daňového voľného obehu a ktoré boli dodané do inej členskej krajiny EÚ alebo ktoré sa používajú na účely oslobodené od spotrebnej dane.

Základné princípy

 • Tovar dovezený z tretích krajín je predmetom colného konania.
 • Tovar vyvážaný z colného územia EÚ musí byť colne prerokovaný v rámci vývozného colného konania.
 • Deklarant je osoba zodpovedná za zaplatenie colného dlhu.
 • Deklarant je osoba, ktorá podáva colné vyhlásenie vo svojom mene, alebo osoba, v ktorej mene sa colné vyhlásenie podáva.
 • Colné vyhlásenie musí byť podané v predpísanej forme a predpísaným spôsobom (elektronicky, písomne alebo iným úkonom).
 • Dovozné alebo vývozné clo sú platby a iné poplatky splatné pri vývoze a dovoze tovaru (dovozná DPH, spotrebné dane a poplatky s obdobným účinkom).
 • Colné úrady požadujú od deklarantov, aby poskytli záruku za colný dlh, ktorý vznikol alebo by mohol vzniknúť.  Záruka za colný dlh môže byť poskytnutá v hotovosti alebo zárukou ručiteľa.
 • Na účely komunikácie s colnými úradmi sa musí každá osoba identifikovať prostredníctvom EORI čísla (Economic Operator Registration and Identification Number), ktoré prideľuje colná správa na základe žiadosti. EORI registrácia je pre colné konanie povinná.
 • Colné konanie vo vývoze, dovoze a tranzite sa uskutočňuje na základe elektronickej výmeny informácií. Colné konanie v dovoze prostredníctvom papierových colných vyhlásení je možné v SR uskutočňovať najneskôr do roku 2019.

Právo zastupovania

 • Každá osoba si môže ustanoviť osobu na zastupovanie pri konaní pred colnými úradmi. Zastupovanie môže byť priame alebo nepriame.

Colné režimy

 • Deklarant môže tovar navrhnúť prepustiť do voľného obehu alebo do colného režimu vývoz. Podľa zamýšľaného nakladania s tovarom môžu byť použité nasledovné osobitné colné režimy:
  • tranzit (vonkajší, vnútorný);
  • skladnenie (colné uskladňovanie , slobodné pásmo);
  • osobitné použitie (dočasné použitie, konečné použitie);
  • zušľachťovací styk (pasívny zušľachťovací styk, aktívny zušľachťovací styk).

Colný dlh

 • Colný dlh vzniká v čase prijatia colného vyhlásenia:
  • prepustením tovaru podliehajúceho dovozným clám do voľného obehu; alebo
  • prepustením tovaru do režimu dočasného použitia s čiastočným oslobodením od dovozného cla.
 • Colný dlh vzniká aj nesplnením povinností alebo nedodržaním podmienok ustanovených v colných predpisoch. 
 • Dlžníkom je deklarant a v prípade nepriameho zastupovania aj zástupca. Colný dlh musí dlžník uhradiť spravidla v lehote do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia o vzniku colného dlhu.

Zjednodušenia

 • Za účelom zjednodušenia colných formalít a postupov môžu colné úrady povoliť nasledovné zjednodušené postupy:
  • použitie zjednodušeného colného vyhlásenia;
  • centralizované colné konanie;
  • zápis do evidencie deklaranta; 
  • samovymeriavanie.
 • Štatút Schválený hospodársky subjekt (SHS) umožňuje colné zjednodušenia v rozličných oblastiach, pričom colné orgány považujú jeho držiteľa za spoľahlivého partnera.
 • Systém registrovaných vývozcov (REX) umožňuje hospodárskym subjektom, aby si samy osvedčovali preferenčný pôvod tovaru. Toto osvedčenie nahrádza doteraz používané certifikáty o pôvode tovaru.

Porušenie colných predpisov

 • Ak sa právnická osoba dopustí colného deliktu (napr. nedodrží podmienky colného režimu), colný úrad je môže uložiť tieto sankcie:
  • pokutu,
  • prepadnutie tovaru alebo veci.
 • Za colný delikt možno podľa závažnosti porušenia colných predpisov uložiť pokutu do 99 581,75 EUR, v osobitých prípadoch až do 331 939,18 EUR.
 • Ak sa fyzická osoba dopustí colného priestupku (napr. nezákonne dovezie tovar), colný úrad jej môže okrem pokuty a prepadnutia tovaru alebo veci uložiť pokarhanie. Výška pokuty podľa závažnosti porušenia colných predpisov môže byť až do 3 319,39 EUR, v osobitných prípadoch až do 33 193,91 EUR.

 

 • Daň z motorových vozidiel sa platí daňovému úradu v mieste, kde bolo vozidlo registrované k 31. decembru predchádzajúceho roka. V prípade dane z motorového vozidla zamestnanca je príslušný správca dane zamestnávateľa. 
 • Dani z motorových vozidiel podliehajú vozidlá evidované v SR a používané na podnikateľské účely.
 • Daň z motorových vozidiel platí vo všeobecnosti držiteľ vozidla. Vo vybraných prípadoch ju platí osoba používajúca vozidlo na podnikanie, aj ak nie je držiteľom vozidla (napr. zamestnávateľ držiteľa vozidla).
 • Ročná sadzba dane sa určí pre:
  • osobný automobil podľa zdvihového objemu motora v cm³;
  • úžitkové vozidlá a autobusy podľa počtu náprav a celkovej hmotnosti vozidla.
 • Ročná sadzba dane je stanovená v rovnakej výške pre celé územie SR, pričom táto sadzba sa mení v závislosti od doby, ktorá uplynula od prvej evidencie vozidla. Znížená sadzba dane sa uplatní pre vozidlá jazdiace v rámci kombinovanej dopravy a/alebo využívajúce ekologický pohon.
 • Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. 
 • Daňovník má povinnosť podať daňové priznanie a uhradiť svoju daňovú povinnosť za predchádzajúci rok do 31. januára. Vznik a zánik daňovej povinnosti je daňovník povinný oznámiť priamo v tlačive  daňového priznania. 
 • Daňovník je povinný platiť mesačné, resp. štvrťročné preddavky na daň v závislosti od výšky predpokladanej dane u jedného správcu dane, ak predpokladaná daň presiahne 700 EUR.
 • V súvislosti s motorovými vozidlami upravuje zákon o správnych poplatkoch výšku poplatku za zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1 do evidencie vozidiel v SR, tzv. registračná daň, a to pri prvom aj každom ďalšom zápise. Výška poplatku sa pohybuje od 33 EUR do  3 900 EUR v závislosti od výkonu motora registrovaného vozidla, veku vozidla a ďalších skutočností.
 • Daň z nehnuteľností sa riadi zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku a člení sa na:
  • daň z pozemkov;
  • daň zo stavieb a
  • daň z bytov.

Daň z pozemkov

 • Daň z pozemkov platí vo všeobecnosti vlastník pozemku. Vo vybraných prípadoch ju platí správca pozemku alebo nájomca.
 • Základná sadzba dane z pozemkov predstavuje 0,25 % z ich hodnoty stanovenej zákonom. Táto sadzba dane je zvyčajne upravená obcou, pričom na rôzne druhy pôdy sú stanovené rôzne sadzby dane v rámci stanovených limitov.

Daň zo stavieb

 • Daň zo stavieb platí vo všeobecnosti vlastník stavby. Vo vybraných prípadoch ju platí správca stavby alebo nájomca.
 • Základná sadzba dane zo stavieb je 0,033 EUR za každý aj začatý m² zastavanej plochy. Túto sadzbu dane zvyčajne upravuje obec všeobecne záväzným nariadením v rámci stanovených limitov.
 • Predmetom dane zo stavieb sú aj stavby hromadných garáží, a to aj ak sú umiestnené pod zemou.

Daň z bytov

 • Daň z bytov vo všeobecnosti platí vlastník bytu. Vo vybraných prípadoch ju platí správca bytu.
 • Základná ročná sadzba dane z bytov je 0,033 EUR za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu. Základnú sadzbu dane zvyčajne upravuje obec všeobecne záväzným nariadením.

Spoločné ustanovenia dane z pozemkov, stavieb a bytov

 • Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.
 • Daňová povinnosť vzniká 1. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník získal podiel v nehnuteľnosti podliehajúcej dani.
 • Daňovník musí podať daňové priznanie do 31. januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru tohto obdobia. Ak v ďalšom zdaňovacom období dôjde k zmenám (napr. obstaranie novej nehnuteľnosti, zmena druhu alebo rozlohy už priznanej nehnuteľnosti), je daňovník povinný podať čiastkové daňové priznanie v rovnakej lehote. Povinnosť podať daňové priznanie v priebehu zdaňovacieho obdobia vzniká pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením.
 • Ak daňovník zistí, že v podanom daňovom priznaní neuviedol správne údaje na vyrubenie dane, je povinný podať dodatočné daňové priznanie najneskôr do 4 rokov od konca roka, v ktorom mu vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo čiastkové daňové priznanie.
 • Vo všeobecnosti je daňová povinnosť splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
 • Od roku 2012 sú banky a pobočky zahraničných bánk povinné platiť osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií (tzv. bankový odvod). Sadzba odvodu na roky 2017 až 2020 je vo výške 0,2 % ročne zo základu stanoveného zákonom.
 • Odvod je banka povinná uhrádzať v štyroch štvrťročných splátkach, vždy do 25. dňa príslušného kalendárneho štvrťroka.
 • Správu odvodu vykonáva daňový úrad.

Osobitný odvod v regulovaných odvetviach

 • Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach platí právnická
  osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby, ktorá má oprávnenie
  na výkon činnosti v regulovaných oblastiach (vydané v SR alebo v inom členskom štáte EÚ alebo EHS) a predpokladá, že túto činnosť bude
  vykonávať celé odvodové obdobie a jej celkový výsledok hospodárenia presahuje ročne 3 mil. EUR.
 • Regulovanými oblasťami sú energetika, poisťovníctvo a zaisťovníctvo, verejné zdravotné poistenie, elektronické komunikácie, farmácia, poštové služby, doprava na dráhe, verejné vodovody a verejné kanalizácie, letecká doprava a poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
 • Mesačný odvod sa vypočíta ako súčin základu odvodu, ktorým je hospodársky výsledok pred zdanením vynásobený daným koeficientom, a sadzby odvodu, ktorá je od 1. januára 2019 vo výške 0,00545.
 • Sadzba odvodu na odvodové obdobia od roku 2021 má byť znížená na úroveň 0,00363.
 • Správu odvodu vykonáva daňový úrad príslušný na správu dane z príjmov.

Osobitný odvod obchodných reťazcov

 • Osobitný odvod platia obchodné reťazce, ktoré majú prevádzky aspoň v 15 % všetkých okresov SR a aspoň 25 % ich čistého obratu pochádza z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi.
 • Základom odvodu je čistý obrat obchodného reťazca za príslušné odvodové obdobie. Sadzba dane je 2,5 %.
 • Odvodové obdobie tvoria 3 po sebe nasledujúce kalendárne mesiace príslušného účtovného obdobia. Prvým odvodovým obdobím bude prvé trojmesačné obdobie patriace do účtovného obdobia začínajúceho po 31. decembri 2018.

Daň z poistenia

 • Predmetom dane je poistenie v odvetviach neživotného poistenia, ak je poistné riziko umiestnené v tuzemsku.

 • Osobou povinnou platiť daň správcovi dane je poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne. Zdaneniu podlieha aj poistenie s umiestneným rizikom v tuzemsku poskytnuté zahraničnou osobou, ktorá si nezriadila v SR pobočku, pričom v tomto prípadoch je osobou povinnou zaplatiť daň príjemca služby (poistník alebo právnická osoba, ktorej poistník preúčtoval náklady poistenia).

 • Určenie vzniku daňovej povinnosti podlieha viacerým možným spôsobom. Zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok. Platiteľ je povinný podať daňové priznanie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia a v tej istej lehote aj daň zaplatiť.

 • Na poistenie sa uplatňuje sadzba dane vo výše 8 % z prijatého poistného. Na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je stanovená sadzba dane 0 %, pretože pri tomto poistnom sa bude naďalej platiť 8 % odvod z prijatého poistného v zmysle osobitných pravidiel.

FATCA a CRS 

 • V rámci globálneho boja proti daňovým únikom pristúpila aj SR k administratívnej spolupráci s inými krajinami v súvislosti s automatickou výmenou informácií medzi daňovými správami jednotlivých krajín.

 • V súvislosti s touto automatickou výmenou informácií majú slovenské finančné inštitúcie v rámci FATCA (t. j. americký zákon Foreign Account Tax Compliance Act) a CRS (Common Reporting Standards) povinnosť získavať a oznamovať vybrané informácie o finančných účtoch.

 • Na účely FATCA sa SR zaviazala bilaterálnou zmluvou na vzájomnú spoluprácu medzi SR a USA pri recipročnej výmene informácií o finančných účtoch, v rámci ktorej sú finančné inštitúcie povinné oznamovať Finančnému riaditeľstvu SR informácie o vedených amerických účtoch. Tieto informácie potom Finančné riaditeľstvo SR ďalej postupuje daňovým orgánom USA.

 • Na účely CRS pristúpila SR k multilaterálnej dohode o vzájomnej výmene informácií o finančných účtoch medzi SR a členskými štátmi EÚ a zmluvnými štátmi. Zoznam všetkých štátov, v ktorých keď sú držitelia finančných účtov rezidenti, potom finančné inštitúcie sú povinné oznamovať vybrané informácie, je zverejnený tak na stránkach Finančného riaditeľstva SR, ako aj na stránkach Ministerstva financií SR. Povinnosti v súvislosti s CRS vychádzajú tak z lokálnej legislatívy, ako aj z EÚ direktívy DAC2.

Miestny poplatok za rozvoj 

 • Zákon o miestnom poplatku za rozvoj dáva obciam právomoc takýto poplatok zaviesť a vyberať. Miestny poplatok za rozvoj môže obec ustanoviť všeobecne záväzným nariadením na celom svojom území alebo na jeho časti.
 • Miestny poplatok za rozvoj je povinný uhradiť stavebník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie, rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby na území obce, alebo ak stavebník ohlásil obci stavbu.
 • Základom pre výpočet miestneho poplatku za rozvoj je celková výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m2. Poplatok sa vypočíta ako súčin základu zníženého o 60 m2 a sadzby poplatku za rozvoj stanovený obcou. Ak stavba slúži na viaceré účely a obec ustanovila rôzne sadzby poplatku za rozvoj, za základ poplatku sa berie z podlahovej plochy s najväčším podielom na celkovej ploche stavby.
 • Sadzba poplatku sa môže pohybovať v rozmedzí od 3 EUR až do 35 EUR za m2.
 • Správu miestneho poplatku za rozvoj vykonáva obec, ktorá ho na svojom území uložila.

Kontaktujte nás

Christiana Serugová

Christiana Serugová

Vedúci partner daňového a právneho oddelenia

Tel: +421 903 261 010

Dagmar Haklová

Dagmar Haklová

Partner

Tel: +421 911 425 109

Rastislava Krajčovičová

Rastislava Krajčovičová

Direktor

Tel: +421 903 268 040

Radoslav Krátky

Radoslav Krátky

Direktor

Tel: +421 903 706 101

Margaréta Bošková

Margaréta Bošková

Direktor

Tel: +421 903 268 018

Eva Fričová

Eva Fričová

Senior manažér

Tel: +421 903 268 048

Zuzana Maronová

Zuzana Maronová

Senior manažér

Tel: +421 911 010 528

Shabab Khan

Shabab Khan

Senior manažér

Tel: +421 911 061 109

Gabriela Kubicová

Gabriela Kubicová

Advokát

Tel: +421 911 679 229