Prieskum hospodárskej kriminality 2016

 

Na Slovensku sa za posledných 24 mesiacov viac ako tretina (34%) respondentov stretla s jedným alebo viacerými prípadmi hospodárskej kriminality

Hospodárska kriminalita je stále vážny problém ovplyvňujúci spoločnosti na svete, v krajinách strednej a východnej Európy („Stredná a východná Európa”) a na Slovensku. Výskyt hospodárskej kriminality je porovnateľný s priemerom za Strednú a východnú Európu (33%) a s celosvetovým priemerom (36%).

V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom je výskyt hospodárskej kriminality rovnaký. To však neznamená, že podnikateľské prostredie je stabilné. Prostredie, v ktorom organizácie pôsobia sa vyvíja, čo sa týka rizika a preto môžu niektoré prípady hospodárskej kriminality zostať neodhalené aj niekoľko rokov. Tieto skryté, avšak dlhodobé podvody, sú nebezpečnejšou a nákladnejšou hrozbou ako jednorázový podvod.

Už tradične najčastejším typom hospodárskej kriminality na Slovensku je sprenevera majetku (67%). Spreneveru majetku je jednoduchšie odhaliť v porovnaní s ostatnými druhmi hospodárskej kriminality. Preto je častý výskyt sprenevery v prieskume očakávaný.

Okrem sprenevery majetku ďalších päť najčastejších typov podvodov zahŕňa počítačovú kriminalitu (13%), podvod v nákupnom procese (20%), korupciu a úplatkárstvo (23%), insider trading a úverový podvod (každý po 10%).

Väčšina prípadov podvodov na Slovensku je odhalená pomocou rôznych typov firemných kontrol (spolu 61%). Zhruba jeden z piatich prípadov je odhalený spôsobom mimo pôsobnosti manažmentu spoločnosti. Z toho 11% je odhalených na základe tipu z vonkajšieho prostredia firmy.

Podľa prieskumu z roku 2016 má väčšinu spáchaných podvodov na svedomí interný páchateľ (52%) v porovnaní s prípadmi spáchanými osobami mimo firmy.

Akým druhom hospodárskej kriminality čelia slovenské spoločnosti?

priskum kriminalita graf
67%

Každoročne sa na prvom mieste umiestňuje sprenevera majetku. Takéto umiestnenie je ľahko predvídateľné vzhľadom na fakt, že sprenevera majetku je najjednoduchšie odhaliteľná.

Úroveň korupcie a úplatkov na Slovensku klesá


Napriek tomu, že prieskum ukazuje na pokles korupcie a úplatkov na Slovensku (z 31% v 2014 na 23% v 2016), v Strednej a východnej Európe a celosvetovo, korupcia stále zostáva závažným problémom od sledovaní v roku 2011.

Účastníci prieskumu na Slovensku uviedli, že v uplynulých 24 mesiacoch boli požiadaní, aby zaplatili úplatok (8%) a sú toho názoru, že stratili príležitosť oproti konkurencii, ktorá úplatok bola ochotná zaplatiť (22%). Tohtoročné výsledky poukazujú na výrazný pokles v porovnaní s predchádzajúcim vydaním prieskumu (o 12 a 19 percentných bodov v porovnaní s minulými prieskumami).

sedia za stolom ludia

Klesajúci trend sa zdá byť optimistický. Musíme však byť opatrní pri 8% vyvodzovaní záverov, keďže aktuálny stav korupcie a úplatkárstva môže byť oveľa horší. Na základe našich skúseností je korupcia a úplatkárstvo ťažko odhaliteľný typ hospodárskej kriminality. Vnímanie toho, čo je korupcia a úplatkárstvo môže byť veľmi individuálne naprieč spektrom spoločností. Správanie, ktoré jedna spoločnosť považuje za bežné obchodné praktiky môže iná spoločnosť považovať už za prekročenie hranice korupcie a úplatkárstva.

Aký je typický profil páchateľa podvodu?


Historicky, páchatelia pochádzali z externého a interného prostredia, viac-menej rovnakým pomerom. Tohtoročný prieskum na Slovensku naznačuje, že interný páchateľ podvodu bol častejší (52%) oproti externému (38%). Zvyšné oslovené organizácie nevedeli, či bol páchateľ zvnútra spoločnosti alebo z vonkajšieho prostredia.

V prípade, že išlo o externého páchateľa, celosvetové výsledky ukazujú, že vo väčšine prípadov išlo o zákazníka (25%). Zákazníci mali vyšší podiel oproti zástupcom a sprostredkovateľom (títo viedli rebríček v predchádzajúcom prieskume, v roku 2014) alebo dodávateľom (po 17% a 10%).

Ako sa môžu spoločnosti brániť voči útokom z vonkajšieho prostredia? Jedno zo základných odporúčaní je preverenie si svojich obchodných partnerov. Skôr než spoločnosť začne s niekým obchodovať, mala by si osvojiť techniky nazývané corporate intelligence a due diligence. Tieto procedúry pomôžu spoločnostiam pri identifikovaní svojich obchodných partnerov a pri overení ich morálnej stránky a čestnosti. Akákoľvek negatívna správa z minulosti týchto obchodných partnerov môže indikovať prípadné problémy pre spoločnosť. Tieto procedúry by mali byť zavedené takým spôsobom, aby kontrolovali prípadný vývoj povesti obchodných partnerov v čase. Naviac, v súčasnosti pri množstve sankcií a vzrastajúcich požiadaviek regulačných orgánov sú tieto metódy odhaľujúce transparentnosť obchodných partnerov ešte dôležitejšie.

Profil pachatela obrazok

Kontaktujte nás

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Iveta Malíšková

Iveta Malíšková

Marketing & Communications Manager, PwC Slovakia

Tel: +421 903 458 804

Sledujte nás