Výrazné zvýšenie výroby bez dodatočných investícií

Prípadová štúdia v spoločnosti MINIT SLOVAKIA

Stať sa najefektívnejšou firmou v regióne V4 si dal za cieľ top manažment v pekárenskej spoločnosti MINIT SLOVAKIA. V spolupráci s poradcami z PwC spoločne nastavili procesné riadenie a zvyšujú produktivitu, čím sa zabezpečí udržateľný kontinuálny rast aj pre ďalšiu generáciu spoločnosti.

 

opex minit
Dijital Fitness

Zefektívnenie výroby v spoločnosti MINIT SLOVAKIA s ambíciou stať sa najefektívnejšou pekárenskou firmou vo V4

Spoločný transformačný projekt dokázal zvýšiť výrobu, zlepšiť plánovanie a zapojiť ľudí do zmeny


Hlavné dosiahnuté výsledky:

• zvýšenie priepustnosti o 10,6 %
• zvýšenie efektivity zamestnancov o 10,2 %
• zvýšenie veľkosti výrobných dávok v priemere o viac ako 30 %
• skrátenie nábehu výrobných liniek o viac než 20 %
• skrátenie celkových prechodov o 30 %
• viac ako 20 zlepšovacích návrhov od zamestnancov v priebehu dvoch mesiacov
• nastavený demand planning a týždenné rozvrhovanie výroby 
• zúžené produktové portfólio o 14 %

 

MINIT SLOVAKIA je rodinná firma, ktorá vyrába mrazené a predpečené pekárenské produkty v Dunajskej Strede už od roku 1991. Dynamický rast firmy s tržbami 23 mil. € motivuje na vyššie ambície stať sa lídrom v stredoeurópskom regióne. Dosiahnutie tohto cieľa je podmienené zvýšenými požiadavkami na systémovosť riadenia, potrebou pracovnej sily, investíciami do zariadení a hlavne efektívnym využitím existujúcich zdrojov. Na dlhodobý rast je nevyhnutné dosiahnuť udržateľnosť zmien, kultúru neustáleho zlepšovania sa zvnútra, technologickú vyspelosť a úspešnú generačnú obmenu.

Nastaviť riadenie a zvýšiť efektivitu

Zadanie vlastníkov firmy bolo, aby výroba vzrástla bez výrazných dodatočných investícií, ktoré by zásadne ovplyvnili ziskovosť spoločnosti. Práve situácia na trhu práce v súčasnosti a silný tlak na ceny v potravinárstve nútia spoločnosť maximálne využiť existujúce kapacity.
V projekte boli definované spoločné ciele:
 • zvýšiť priepustnosť zariadení o 9,5 %
 • znížiť potrebu ľudských kapacít o 10 % a následne ich využiť v nových projektoch
 • nastaviť strednodobé a krátkodobé plánovanie
 • vyškoliť a vytrénovať zamestnancov – „nositeľov zmeny“
 • nastaviť jasné procesy a procesy ich následného neustáleho zlepšovania
   

 
 • Ambícia stať sa významným hráčom v strednej Európe
 • Medziročný rast predaja o viac ako 20 % zvyšuje tlak a nároky na výrobu a celé nastavenie riadenia spoločnosti
 • Nedostatok pracovnej sily v regióne Dunajskej Stredy
 • Príprava na generačnú obmenu v rodinnej firme
 
 • Detailná analýza všetkých kritických oblastí s definovaním potenciálu na zlepšenie a business case
 • 9-mesačný projekt so zapojením kľúčových ľudí na všetkých úrovniach riadenia
 • Nastavenie manažérskych nástrojov umožňujúcich efektívne riadenie výkonnosti spoločnosti
 • Angažovanie ľudí zdola a zavádzanie kultúry neustáleho zlepšovania sa
   

 

„Oddelenia vo firme začali spolupracovať omnoho viac než predtým. Typický príklad je spolupráca obchodu s výrobou, kde sa aj konfliktné debaty z minulosti zmenili na spoločné hľadanie riešení.“

 

Ladislav Ambrovics, riaditeľ franchisingu
MINIT SLOVAKIA

 


 

„Pre transformáciu firmy je potrebné zapojiť ľudí na všetkých úrovniach firmy a dostať z nich to najlepšie. Nestretol som sa s firmou, kde by takýto ľudský potenciál neexistoval.“

 

Pavel Dvornák, Direktor
PwC

 

Počas hĺbkovej analýzy boli identifikované hlavné výzvy v dvoch cieľových oblastiach

 • Dlhé prechody spôsobujúce prestoje
 • Menej efektívna produktivita práce na pracovisku
 • Nižšia využiteľnosť zariadení (OEE)
 • Nepravidelné využitie nástrojov riadenia a ukazovateľov výkonnosti
 • Absencie zamestnancov vedúce k nedostatku výrobných kapacít
 • Pevná organizácia práce a rezervy v riadení na úrovni majstrov
 • Vyšší objem odpadu a nadspotreba surovín


„Presnejšie plánovanie zužuje priestor neistoty a pracovníci sa môžu sústrediť na kvalitu a efektívne vykonanie svojej práce.“


Marek Ondrejka, výrobno-technický riaditeľ
MINIT SLOVAKIA

 

 • Rezervy v strednodobom a kapacitnom plánovaní
 • Časté zmeny rozvrhov výroby
  Široké produktové portfólio
 • Nepresné sekvencovanie výroby
  Nízke výrobné dávky spôsobujúce množstvo prestojov
 • Nepresné výkonové a materiálové normy
 • Nepravidelná koordinácia tímu výroby s oddeleniami obchodu, údržby, vývoja a kvality

„V minulosti sme na jednom stroji museli vyrábať aj 5 – 6 výrobkov denne. Dnes máme vďaka sekvencovaniu celodenné výroby. To sa odzrkadľuje aj na produktivite.“

Lórant Kázmér, vedúci plánovania
MINIT SLOVAKIA


Angažovanosť kľúčových ľudí vo firme zabezpečila úspešnú implementáciu projektu

Po úvodnej detailnej analýze identifikovali konzultanti PwC hlavné problémové oblasti a vykalkulovali možný ekonomický dosah po ich odstránení. Potom tím PwC spolu s vedením firmy určil priority projektu a časový harmonogram implementácie. Spoločne zadefinovali detailný plán aktivít, projektový tím a projektové riadenie. V následných fázach vytvorili optimálne riešenia vďaka medzinárodnému know-how konzultantov a vysokej odbornosti domácich manažérov.
 

Návrhy riešení spoločný tím predstavil zamestnancom, ktorých vyškolili konzultanti PwC a formou koučingu implementovali na všetkých úrovniach riadenia. Tím PwC neustále dohliadal nad priebehom implementácie, aby zamestnanci dôkladne porozumeli projektu. V poslednej fáze sa konzultanti z projektu postupne sťahujú, prenechávajú zodpovednosť za riadenie domácim. Tím naďalej monitoruje efektívnosť využívania nových nástrojov, čím sa zabezpečí neustále zlepšovanie.
 


Nábeh výrobných liniek sa skrátil o 20 % a u najviac vyťažených liniek až o 40 %

 

Spoločný tím dosiahol zlepšenie nábehu výroby na jednotlivých linkách v priemere z 2:23 hod. na 1:42 hod. U najviac vyťažených liniek bol rozdiel až jedna hodina. Najprv tím zaviedol detailný reporting využitia liniek a príčin prestojov a množstva pozorovaní organizácie na pracovisku. Zároveň identifikoval potenciál na zlepšenie nábehov výrobných liniek. Spoločnými workshopmi boli identifikované príčiny neefektivít, odsúhlasili sa zmeny v procese organizácie práce, rolách a zodpovednostiach. Následne boli kľúčoví zamestnanci preškolení na nové pracovné postupy a absolvovali koučing priamo pri niekoľkých nábehoch výroby. 

 

OpEx Team

Tím prevádzkovej dokonalosti pôsobí pod vedením direktora Pavla Dvornáka v PwC na Slovensku a pomáha najmä výrobným firmám zdokonaľovať výrobný proces a zefektívňovať prevádzku. Za sedem rokov tím pomohol spoločnostiam VW, SHP, Johns Manville, Slovaktual, PSL (ThyssenKrupp), Svet zdravia, Minit a ďalším.

Viac o OpEx Team

 

 

Kontaktujte nás

Ivo Doležal

Ivo Doležal

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 435 979

Pavel Dvornák

Pavel Dvornák

Direktor, PwC Slovakia

Tel: +421 903 422 945

Sledujte nás