Transformácia výrobného podniku na európsku úroveň za 12 mesiacov

Zvyšovanie efektivity podniku

Spoločnosť pôsobiaca v automobilovom priemysle zvýšila prevádzkovú efektivitu a priepustnosť výroby v úzkej spolupráci s PwC, čím sa naštartoval proces kontinuálneho zlepšovania.

Jedným z výsledkov je zvýšenie priepustnosti výroby o 20 - 30 % a zlepšenie využitia kľúčových zariadení.

 

Aká bola východisková situácia?

Spoločnosť pôsobí na Slovensku už dlhé desaťročia s ambíciou naďalej rásť, byť firmou európskeho formátu a patriť medzi najinovatívnejšie slovenské firmy. Kľúčové výzvy, s ktorými sa klient stretával a potreboval s nimi pomôcť boli:

Spoločný prístup v priebehu takmer rok trvajúceho projektu

Spoločný projekt prebiehal v piatich fázach v celkovom trvaní takmer jedného roka. Konzultanti PwC trávili väčšinu času priamo vo výrobe spolu s internými pracovnými tímami. V tomto projekte boli vytvorené štyri projektové tímy zložené zo zamestnancov spoločnosti a PwC, ktoré sa venovali optimalizácii predvýrobných procesov, výrobe, ľudským zdrojom a podporným činnostiam. Tímy museli veľmi úzko spolupracovať v rámci skupín a rovnako aj medzi sebou, aby bol dosiahnutý spoločný ciel. Konzultanti sa stali blízkymi partnermi, ktorí vedeli jasne pomenovať výzvy, ktorým tímy čelili.

 • Realizácii aktivít predchádzali detailné štatistické a operatívne analýzy, ktoré identifikovali základné piliere a príležitosti optimalizácie a následne sa vyčíslili ciele pre každú oblasť.
 • Implementácia navrhnutých riešení sa realizovala v míľnikoch tak, aby bola možná neustála kontrola priebehu projektu. Súčasťou implementácie bolo aj poskytovanie tréningov a koučing zamestnancov, ktorí nadobudli nové znalosti a odlišný pohľad na priebeh procesov. Okrem procesov sa intenzívne projekt zaoberal aj ľudským a systémovým rozmerom, čo spôsobuje synergický efekt zefektívnenia výroby spolu s „best practice“ odvetvia.
 • Intenzita projektu a neustála kontrola zabezpečujú, aby sa zamestnanci spoločnosti stotožnili so zmenou a na konci projektu boli jej vlastníkmi.

Spoločne sme pristúpili k riešeniu

 • Vykonali sme detailnú analýzu všetkých kritických oblastí s potenciálom na zlepšenie resp. úsporu.
 • Zapojili sme priamo zamestnancov spoločnosti do všetkých fáz projektu - od procesu tvorby až po implementáciu zlepšení.
 • Otvorene sme pomenovali problémy a hľadali ich riešenia. 
 • Upravili a nastavili sme KPIs, aby sme udržali zlepšenú výkonnosť firmy.

Aké boli výzvy, ktorým sme čelili? Zvýšenie priepustnosti a zníženie nákladov

Vysoko konkurenčné prostredie automobilového priemyslu ako aj nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na trhu vytvárajú neustály tlak na zvyšovanie produktivity a zefektívňovanie procesov tak, aby sa čo najoptimálnejšie využili existujúce interné zdroje.

Z uvedeného dôvodu bola klientovi poskytnutá asistencia pri:

 • zmapovaní súčasného stavu fungovania procesov a určení možnosti využitia „best practice",
 • nastavení procesu plánovania a koordinovaného postupu zapojených oddelení,
 • zvýšení využitia produkčných kapacít firmy o 20 - 30%,
 • nastavení procesu kontinuálneho zlepšovania a
 • vytrénovaní a vybudovaní interného tímu, ktorý sa bude venovať nastaveniu a udržiavaniu procesu neustáleho zlepšovania.

„Každý zamestnanec si chce svoju prácu robiť najlepšie ako vie. Našou úlohou je identifikovať bariéry, ktoré mu v tom bránia, a týmto prispieť k zlepšeniu fungovania jednotlivých oblastí firmy, čo sa finálne odrazí aj vo finančných výsledkoch spoločnosti."

Pavel Dvornák, líder tímu Operational Excellence, PwC

Prvky neefektivity boli identifikované vo fáze analýzy naprieč hodnototvorným reťazcom

Plánovanie

 • Málo efektívne plánovanie výroby
 • Nepresné normy pre jednotlivé výrobné procesy
 • Slabá kontrola životného cyklu zákazky


 


 

Ľudské zdroje

 • Formálna komunikácia
 • Slabý manažment cez systém KPIs
 • Nízka efektivita náborového procesu
 • Dlhý tréningový proces
 • Vysoká komplexnosť odmeňovacieho systému
   

Výroba

 • Nízka produktivita
 • Neefektívny reportingový systém (KPIs, mítingová štruktúra)
 • Časté prestoje
 • Vysoké nevýrobné časy
 • Neefektívny tok materiálu
   

Podporné činnosti

 • Nedostatočne riadený proces manažmentu odpadu
 • Nedostatočne monitorovaná chybovosť

Výsledok

Výsledkom uvedeného projektu s trvaním takmer jeden rok je nastavený nový operačný model, ktorý sa opiera o:

 •  zlepšenie plánovania výroby,
 •  zvýšenie priepustnosti výroby o 20 - 30 % a zlepšenie využitia kľúčových zariadení,
 •  zavedenie nových manažérskych nástrojov a procedúr,
 •  zlepšenie riadenia na úrovni majstrov,
 •  akceptáciu kultúry zmien s potrebou neustáleho hľadania a realizácie možností na zlepšenie.


zníženie prípravných časov na CNC strojoch a významné zníženie prestojov.

Kontaktujte nás

Ivo Doležal

Ivo Doležal

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 560

Pavel Dvornák

Pavel Dvornák

Direktor, PwC Slovakia

Tel: +421 903 422 945

Sledujte nás