HR Controlling

 

Už viac ako 15 rokov ponúkame našim klientom komplexný nástroj
pre riadenie ľudských zdrojov s názvom HR controlling.

 

 

V rámci nového nástroja poskytujeme klientom nasledujúce výhody:


jednoduchosť vypĺňania dotazníka, ktorý sme skrátili a zamerali ho na oblasti, ktoré naši klienti sledujú a vyhodnocujú najčastejšie


konzultácie k výsledkom štúdie


interaktívne online výstupy


posun termínu zberu dát (február – apríl) s cieľom poskytnúť viac priestoru na vypĺňanie dotazníka


dodanie výstupov skôr ako po iné roky

“Jedna z mnohých výziev v práci HR manažérov je často nedostatok, resp. nevyužiteľnosť dát, ktorými dokážu podložiť svoje rozhodnutia pri riadení ľudských zdrojov. Výrok “čo nemeriame, neriadime”, vystihuje podstatu HR Controlling štúdie. Meriame v nej veľa dôležitých ukazovateľov, ktoré pomáhajú určiť spoločnostiam a ich manažmentu pozíciu v porovnaní s trhom a vybraným sektorom. Zároveň predstavuje komplexný nástroj pre riadenie ľudských zdrojov a maximalizáciu potenciálu v neustále sa vyvíjajúcom trhovom prostredí.”

Ľudmila Guerin, líder oddelenia Poradenstva pre ľudské zdroje v PwC Slovensko

 

 

Výsledky HR Controlling za rok 2020:

Štúdie HR Controlling 2020 sa zúčastnilo 72 spoločností z 10 sektorov a bolo vyhodnotených 93 indikátorov.
 

Celková externá fluktuácia 

Návratnosť investície do ľudského kapitálu 

Výkonnostná zložka mzdy

Štúdia HR Controlling poskytuje spoločnostiam nástroj na monitorovanie kľúčových indikátorov ľudských zdrojov, ktoré majú vplyv na ich finančné výsledky.

HR Controlling (v minulosti HR Benchmarking) je pravidelný prieskum PwC, ktorý skúma kľúčové indikátory riadenia ĽZ. Umožňuje sledovať previazanosť medzi efektivitou systému riadenia ĽZ, finančnými výsledkami spoločnosti a jej celkovou produktivitou.

Prieskum vychádza z medzinárodnej metodológie inštitútu PwC Saratoga. Metodológia poskytuje empiricky overený model merania výkonnosti v riadení ĽZ, ktorý sa používa vo viac ako 35 krajinách sveta.

V prieskume meriame viac ako 80 indikátorov v oblasti riadenia ĽZ rozdelených do nasledovných oblastí: firemné výsledky, odmeňovanie a zamestnanecké výhody, správanie v organizácii, nábor a výber, vzdelávanie a rozvoj a organizačná štruktúra. Spoločnosti sa v jednotlivých skúmaných oblastiach môžu porovnávať v rámci sektoru, celej slovenskej vzorky, podľa veľkosti spoločnosti alebo rastu obratu.

Výstupy projektu HR Controlling obsahujú:
Záverečná správa
 
  • kompletná analýza viac ako 80 kľúčových HR indikátorov (KPI)
  • prehľad všetkých indikátorov vrátane metodiky ich výpočtu

 

HR Dashboard
 
  • prehľadné grafické a tabuľkové zobrazenie kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov
  • porovnanie s trhom a dostupnými sektormi

 

Leading HR Organisation


V roku 2012 sme na Slovensku spustili súťaž „Leading HR Organisation“, kde identifikujeme spoločnosť s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu.

Ocenenie vyjadruje uznanie spoločnostiam, ktoré najefektívnejšie riadia svoj ľudský kapitál a HR procesy.

Do súťaže zaraďujeme všetky spoločnosti, ktoré sa zúčastnili štúdie HR Controlling.

 

Viac informacií sa dozviete na stránke Leading HR Organisation.

 

Kontaktujte nás

Ľudmila Guerin

Ľudmila Guerin

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 901 911 854

Sledujte nás