Štúdia HR Controlling

Oblasť ľudských zdrojov a jednotlivé procesy v nej sa často považujú za ťažko merateľné. Štúdia HR Controlling poskytuje spoločnostiam nástroj na monitorovanie kľúčových indikátorov ľudských zdrojov (ĽZ), ktoré majú vplyv na ich finančné výsledky.

HR Controlling (v minulosti HR Benchmarking) je pravidelný prieskum PwC, ktorý skúma kľúčové indikátory riadenia ĽZ. Umožňuje sledovať previazanosť medzi efektivitou systému riadenia ĽZ, finančnými výsledkami spoločnosti a jej celkovou produktivitou.

Prieskum vychádza z medzinárodnej metodológie inštitútu PwC Saratoga. Metodológia poskytuje empiricky overený model merania výkonnosti v riadení ĽZ, ktorý sa používa vo viac ako 35 krajinách sveta.

V prieskume meriame takmer 100 indikátorov v oblasti riadenia ĽZ rozdelených do nasledovných oblastí: firemné výsledky, odmeňovanie a zamestnanecké výhody, správanie v organizácii, nábor a výber, vzdelávanie a rozvoj a organizačná štruktúra. Spoločnosti sa v jednotlivých skúmaných oblastiach môžu porovnávať v rámci sektoru, celej slovenskej vzorky, podľa veľkosti spoločnosti, rastu obratu alebo jednotlivých pracovných kategórií.

Výstupy projektu HR Controlling sú k dispozícii on-line v slovenskom a anglickom jazyku. Kompletný výstup obsahuje:

Záverečná správa

  • kompletná analýza takmer 100 kľúčových HR indikátorov (KPI)
  • porovnanie s trhom a dostupnými sektormi
  • prehľadné grafické a tabuľkové zobrazenie kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov
  • prehľad všetkých indikátorov vrátane metodiky ich výpočtu

HR Scorecard

  • môže slúžiť ako výkaz o personálnom riadení pre vrcholový manažment spoločnosti
  • umožňuje porovnanie vnútorného nastavenia systému riadenia ĽZ v spoločnosti s trhovými výsledkami

Kontaktujte nás

Ľudmila Guerin
Manažér
Tel: +421 901 911 854
E-mail

Viktor Mihók
Konzultant
Tel: +421 902 911 044.
E-mail

Sledujte nás