Regulácia

Audit

Poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne a pobočky zahraničných zaisťovní pôsobiace na Slovensku podliehajú povinnosti auditu účtovnej závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva - IFRS. Pri výkone auditu využívame dlhoročné skúsenosti z odvetvia a aplikujeme postupy, ktoré vyplývajú zo špecifík klienta pri zachovaní objektívneho a nezávislého postavenia. Sme schopní pracovať paralelne s vaším tímom a zaistiť tak bezproblémový priebeh celého procesu a zároveň efektivitu vynaložených nákladov.

 • Audit alebo previerka skupinových výkazov, previerky priebežných výkazov respektíve previerka vnútorných kontrolných procesov
 • Audit alebo previerka účtovnej závierky zostavenej podľa Medzinárodných účtovných štandardov, audit alebo previerka účtovnej závierky zostavenej podľa slovenského zákona o účtovníctve
 • Audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov (ISA)
 • Audit alebo previerka účtovnej závierky zostavenej podľa US GAAP, audit účtovnej závierky zostavenej podľa nemeckých alebo iných národných štandardov.

Solvency II

Poskytujeme podporu poisťovniam pri snahe o dosiahnutie súladu so slovenskými i medzinárodnými predpismi a požiadavkami na vykazovanie. Solvency II je plánovanou reformou poistných štandardov v Európskej únii a bude vyžadovať zavedenie nového prístupu k riadeniu rizika a kapitálu spolu s vyššími požiadavkami na výkazníctvo a systémy modelovania.

Hlavnou výzvou implementácie tejto regulácie je v čo najväčšej miere skĺbiť dodatočné požiadavky regulátora a každodenné činnosti poisťovne. Investícia do implementácie by mala mať za následok aj zlepšený systém riadenia a rozhodovania. Sofistikovanejšie rizikovo-založené riadenie kapitálu nemá za cieľ iba splniť požiadavky novej regulácie, ale tiež poskytnúť lepší obraz o vzájomnom vzťahu rizika a zárobku s cieľom lepšie alokovať kapitál a zabezpečiť udržateľný rast hodnôt. V neposlednom rade je implementácia nového systému výkazníctva pre účely Solvency II príležitosťou na zlepšenie už existujúcich postupov a systémov.

 • Poskytnutie rád pri implementácii Solvency II
 • Podpora pri implementácii a testovaní modelov na výpočet rezerv (pilier 1)
 • Príprava dokumentácie a vnútorných smerníc potrebných na zavedenie systému riadenia rizika naprieč organizáciou (pilier 2)
 • Analýza dostupnosti finančných a nefinančných dát pre účely výkazníctva
 • Projektový manažment implementácie Solvency II
 • Podpora pri výbere dodávateľov informačných systémov potrebných pre splnenie požiadaviek Solvency II

IFRS 4 a IFRS 7

Zavádzanie týchto štandardov prináša dlho očakávanú štandardizáciu do výkazníctva poistného sektora. Okrem vplyvu na vykazovanie ovplyvňuje aj formu poistných produktov alebo spôsob, akým sú výsledky hodnotené zo strany analytikov a investorov.

Pre IFRS 4 platí, že nová forma prezentácie účtovných závierok súvisiacich s novým modelom ocenenia poistných zmlúv a súvisiacich aktív a záväzkov povedie nielen k prehodnoteniu motivačných programov manažmentu poisťovní, ale bude mať pravdepodobne vplyv aj na vývoj nových produktov, štruktúru distribučných sietí alebo IT prostredia poisťovní.

Keďže zavedenie nových štandardov IFRS a Solvency II nie je možné vnímať oddelene, prebiehajú na úrovni Európskej únie diskusie o možnom využití synergií z nich vyplývajúcich. Tie sa nachádzajú hlavne v oblasti dátového manažmentu a modelovania a ich cieľom je predísť nákladom spojeným s dvojitým budovaním, resp. dvojakou úpravou systémov.

 • Poskytnutie rád našimi IFRS špecialistami pri implementácii nových štandardov
 • Spracovanie dopadovej štúdie implementácie štandardu
 • Podpora pri tvorbe a nastavení modelov výpočtu technických rezerv
 • Podpora pri príprave upravených štruktúr riadenia spoločnosti v nadväznosti na nové požiadavky štandardu
 • Školenie zamestnancov
 • Projektové riadenie implementácie
 • Podpora pri tvorbe účtovnej závierky v súlade s novým štandardom

FATCA

Daňový zákon Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), ktorý prijali v roku 2010 v Spojených štátoch ako súčasť zákona (Hiring Incentives to Restore Employment) s cieľom zabrániť daňovým únikom amerických osôb, prináša povinnosti aj pre slovenské finančné inštitúcie. Vzhľadom na odsunutie termínu účinnosti zákona do roku 2014 prvá vlna obáv z nových povinností pomaly opadla a v niektorých finančných inštitúciách zavládol pocit, že tému FATCA je možné pustiť z hlavy. Skúsenosti tých prezieravejších však ukazujú, že je na mieste spraviť si už dnes predstavu o tom, čo schválené ustanovenia nového zákona budú pre inštitúciu znamenať a následne pozorne sledovať ich aktuálny vývoj.

V súlade s ustanoveniami zákona FATCA by finančné inštitúcie definované týmto zákonom, najmä teda poisťovne, banky, správcovia majetku a penzijné fondy mali uzavrieť zmluvu s Internal Revenue Service (IRS).

Uzatvorenie takejto zmluvy je však len prvým krokom k harmonizácii interných procesov vo finančných inštitúciách s legislatívou FATCA. K úspešnej implementácii všetkých požiadaviek tohto zákona bude potrebné zladiť všetky dotknuté kľúčové oblasti, najmä procedurálne postupy, riadenie rizika a IT a analyzovať právne a daňové dopady prijatých opatrení.

V prípade neuzavretia zmluvy s IRS, či nedodržaní ostatných zákonom stanovených podmienok môžu zahraničné finančné inštitúcie čeliť významným sankciám - akákoľvek prichádzajúca americká platba spadajúca do režimu zákona FATCA bude predmetom 30% zrážkovej dane. FATCA zároveň spolupracujúcim zahraničným finančným inštitúciám ukladá povinnosť zhromažďovať určité informácie o držiteľoch účtov. Ak držiteľ účtu odmietne požadované informácie poskytnúť, jeho účet bude klasifikovaný ako nespolupracujúci a akákoľvek prichádzajúca americká platba pripisovaná na jeho účet bude tiež predmetom 30% zrážkovej dane, ktorá bude zrazená prisudzujúcou spolupracujúcou finančnou inštitúciou a následne odovzdaná IRS.

Naši profesionáli sú súčasťou Global Information Reporting (GIR) skupiny, ktorá združuje špecialistov, ktorí sa zaoberajú medzinárodným daňovým právom, zároveň sú však skúsenými odborníkmi v oblasti lokálnych právnych predpisov a obchodného prostredia.

 

 • Poradenstvo pri implementácii FATCA, ale tiež v ďalších oblastiach, na ktoré vplýva ako sú dane, audit a právo
 • Príprava analýzy súčasného stavu, vykonanie porovnávacej analýzy a poskytovanie školení FATCA
 • Zníženie administratívnej záťaže implementácie FATCA u našich klientov prostredníctvom prípravy riešenia šitého na mieru konkrétnej spoločnosti
 • Poskytnutie informačného servisu pre našich klientov ohľadom posledného vývoja dohôd o implementácii FATCA medzi slovenskou a americkou vládou

Kontaktujte nás

Eva Hupková
Direktor, Vedúca Akadémie
Tel: +421 2 59350 414
E-mail

Sledujte nás