Bankovníctvo

Cestou na dosiahnutie vytýčených cieľov v období globálnych zmien je dôraz na zvýšenie výkonu produktov, orientácia na najatraktívnejšie produktové oblasti a pripravenosť realizovať novovznikajúce príležitosti.

Celosvetová finančná kríza od základu a natrvalo zmenila bankový sektor. Generálni riaditelia bánk a odborníci na kapitálové trhy sa sústredia na oblasti tzv. ‘troch R‘: riziko, reguláciu a reputáciu.

Martin Gallovič, Partner
Juraj Tucny

Cestou na dosiahnutie vytýčených cieľov v období globálnych zmien je dôraz na zvýšenie výkonu produktov, orientácia na najatraktívnejšie produktové oblasti a pripravenosť realizovať novovznikajúce príležitosti. Kľúčovými faktormi umožňujúcimi na adaptáciu nových stratégií sú kliento-centrický model a jednotný pohľad na klientske dáta, konsolidácia distribučných kanálov, benchmarking produktov, identifikácia líderských produktov, segmentácia klientov a dôraz na cielené kampane.

Problematika odvetvia

 • Tlak na rast výnosov a optimalizáciu nákladov
 • Potreba orientácie na klienta, jednotného pohľadu na klientske dáta cez všetky systémy a distribučné kanály
 • Potreba transformácie CRM
 • Dôraz na prevenciu podvodov a prevencia prania peňazí
 • Vysoký stupeň regulácie
 • Potreba zvýšenia výkonu manažérskeho reportingu, podpory rozhodovacieho procesu a manažérskej prognostiky

Oblasti, kde môžeme pomôcť

 • Implementácia strategických modelov zameraných na kliento-centrický prístup, umožňujúcich jednotný pohľad na klienta (Single view of customer), pokročilú segmentáciu klientov, plánovanie klientskych kampaní a efektívny cross selling
 • Benchmarking výkonu klientskych pracovníkov, kvality a intenzity poskytovaných služieb
 • Poradenstvo pri konsolidácii interných systémov, zefektívnení prevádzky a optimalizácii procesov
 • Implementácia pokročilých metód plánovania, manažmentu kapitálovej primeranosti a poradenstvo v tvorbe celkovej stratégie s využitím modelov ROE (return on equity), RORC (returnon regulatory capital), RORAC (returnon risk adjusted capital) a iných
 • Podpora strategického rozhodovania
 • Optimalizácia manažérskeho a regulatórneho reportingu
 • Poradenstvo v oblasti finančnej regulácie a otázky dodržiavania predpisov, poradenské a implementačné služby v súvislosti s konceptom BASEL II, MiFID
 • Prevencia prania peňazí, vyšetrovanie podvodov a forenzné účtovníctvo
 • Audit / preverenie účtovnej závierky
 • Účtovníctvo / IFRS poradenstvo
 • Poradenstvo týkajúce sa financovania a riadenia transakcií štátnej pokladnice
 • Preskúmanie daňových dopadov investovania do hedžingových transakcií, dlhopisov a iných typov investícií
 • Daňové a právne posúdenie finančných nástrojov (napr. derivátov, zaistenia, syndikovaných úverov, cenných papierov a produktov životného poistenia)
 • Poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov, odmeňovania a manažmentu know-how
 • Štúdia o odmeňovaní PayWell pre odvetvie finančných služieb
 • Efektívna daňová rekapitalizácia a reštrukturalizácia súvahy
 • Príprava daňovo efektívnych maloobchodných a komerčných produktov (napr. cash pooling, finančné deriváty) finančných úkonov (napr. lízing, faktoring)
 • Optimalizácia opravných položiek a rezerv vyplývajúcich zo zmeny účtovných a daňových pravidiel
 • Finančné štruktúrovanie – financovanie miestnych a medzinárodných skupín prostredníctvom podriadených dlhov, pôžičiek s podielom na zisku či hybridného financovania a analýz a transakcií s cennými papiermi a akciovými podielmi

Kontaktujte nás

Martin Gallovič

Martin Gallovič

Country Managing Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Sledujte nás