Investovanie na Slovensku, podpora R&D a inovácií

 

Na Slovensku existujú viaceré zdroje pomoci zo štátnych finančných prostriedkov alebo nástrojov Európskej únie, vďaka ktorým môžu firmy vybudovať nové prevádzky, podporiť rozšírenie alebo diverzifikáciu výroby, prípadne zvýšiť svoj inovačný potenciál. Podniky sú však pri svojich podnikateľských rozhodnutiach limitované rôznymi legislatívnymi pravidlami a zaťažené zložitými schémami poskytovania pomoci.

Tím PwC, špecializovaný na prípravu a implementáciu projektov spolufinancovaných z verejných zdrojov, sa podieľal na úspešnej realizácii investičných projektov mnohých významných globálnych hráčov na Slovensku, ktorí získali štátnu pomoc alebo nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie. V rámci 10-ročnej praxe sme sa stretli s viacerými problémami, ktorým naši klienti čelili a ktoré sme im pomohli úspešne vyriešiť.

Od roku 2015, v súvislosti so zavedením podpory výskumu a vývoja formou tzv. superodpočtu na výskum a vývoj, sme asistovali viacerým firmám pri uplatňovaní si predmetného superodpočtu a v súčasnosti sa pripravujeme na ďalšiu novinku v slovenskej legislatíve, a to zavedenie patent boxu.

 

„Rast cez strategické inovačné aktivity je jednou z najdôležitejších výziev, ktorým spoločnosti aktuálne čelia. Práve vďaka nim vzniká nová, odlíšiteľná hodnota. Zvýšenie superodpočtu z 25 % na 100 % výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum a vývoj, nový inštitút v podobe patent boxu alebo priame formy podpory prostredníctvom grantov sú možné formy financovania výskumu, vývoja a inovácií.“

Zuzana Palkechová, Manažér

Investičné stimuly

Due diligence

Posúdenie biznis plánu a jeho súlad s pravidlami štátnej pomoci.

Čítať viac...

Dokumentácia k štátnej pomoci

 • Príprava biznis plánu. Na základe našich dlhodobých skúsenosti vieme, že biznis plán musí obsahovať špecifické informácie, ktoré slovenská legislatíva vyžaduje a ktoré zároveň zdôrazňujú, aké výhody prinesie investícia na Slovensku.
 • Analýza dát,
 • Príprava finančnej analýzy projektu,
 • Výpočet veľkosti požadovanej štátnej pomoci a ekvivalentu hrubého grantu pomoci,
 • Príprava plánovaného čerpania daňovej úľavy na základe zákona o dani z príjmov a využitia iných foriem stimulov,
 • Príprava analýzy konkurentov na relevantnom trhu,
 • Príprava všetkých povinných príloh k podnikateľskému plánu.

Čítať viac...

Schválenie štátnej pomoci

 • Vypracovanie žiadosti o investičnú pomoc.
 • Príprava všetkých potrebných vyhlásení.

Čítať viac...

Koordinácia schvaľovacieho procesu

 • Vypracujeme návrhy všetkých potrebných odpovedí pre štátne orgány, ktoré môžu vyplynúť z medzirezortného pripomienkového konania.
 • Zaistíme nevyhnutnú komunikáciu s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a ostatnými príslušnými štátnymi orgánmi.

Čítať viac...

Proces oznamovania Európskej komisii

 • Príprava notifikačnej stratégie.
 • Príprava celej potrebnej dokumentácie na predloženie EK.
 • Účasť na všetkých stretnutiach so slovenskými orgánmi a EK.
 • Príprava všetkých odpovedí na všetky doplňujúce otázky vznesené EK.

Čítať viac...

Implementácia schválenej pomoci, monitorovanie a podávanie správ

 • Príprava ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru.
 • Príprava oznámenia o ukončení realizácie investičného zámeru a záverečnej hodnotiacej správy.
 • Príprava ročnej správy o udržiavaní investície.
 • Poradenstvo pri potenciálnom audite štátnej pomoci.

Čítať viac...

 
V prípade príchodu nového investora na Slovensko investorovi pripravíme podľa záujmu

Štúdiu miesta realizácie podľa podmienok dostupnej infraštruktúry, pracovnej sily, ako aj podmienok investičnej pomoci

Pomôžeme investorovi so všetkými povinnosťami, ktorým bude čeliť, ako napr. založenie novej spoločnosti, úprava zmluvných vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi, účtovné, daňové a mzdové služby a pod.

Štrukturálne fondy (finančné nástroje EŠIF)

Predbežná kontrola oprávnenosti projektu

 • Posúdenie, či kritériá projektu spĺňajú podmienky výzvy.

Čítať viac...

Príprava projektu a predkladanie

 • Poradenstvo vo všetkých aspektoch týkajúcich sa podmienok výzvy a bodovacích kritérií pre úspešný schvaľovací proces,
 • Zriadenie účtu na ITMS2014+,
 • Príprava žiadosti o NFP a opisu projektu,
 • Príprava finančnej analýzy projektu,
 • Príprava všetkých povinných príloh,
 • Príprava žiadosti o NFP prostredníctvom systému ITMS2014+,
 • Pomoc a účasť na všetkých stretnutiach so slovenskými orgánmi.

Čítať viac...

Verejné obstarávanie

 • Administratívna podpora pri verejnom obstarávaní,
 • Príprava všetkých potrebných projektových dokumentov k verejnému obstarávaniu,
 • Príprava všetkých zmlúv s dodávateľmi projektu.

Čítať viac...

Implementácia projektu

 • Projektový manažment (príprava všetkých výročných monitorovacích správ, záverečnej monitorovacej správy),
 • Finančné riadenie projektu (príprava žiadostí o platbu),
 • Zmenové konanie.

Čítať viac...


Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

Workshop

 • Posúdime jednotlivé náklady (výdavky), ktoré sa kvalifikujú ako oprávnené pre uplatnenie R&D superodpočtu.
 • Rozlíšenie projektov, ktoré odlišujú výskum a vývoj od ostatných (príbuzných) činností spoločnosti.
 • Príprava R&D superodpočet manuálu.
 • Nastavenie vykazovania nákladov (výdavkov).

Čítať viac...

Príprava R&D projektu

 • Príprava projektu.
 • Príprava všetkých povinných príloh projektu.
 • Výpočet superodpočtu.

Čítať viac...


Patent box

Oslobodenie 50 % príjmov z odplát za poskytnutie alebo použitie patentu, dizajnu, úžitkového vzoru alebo počítačového programu

 • Nastavenie evidencie o nákladoch v druhovom členení na vývoj.
 • Nastavenie evidencie o aktivovaných nákladoch v členení na nehmotné výsledky výskumu a vývoja.
 • Príprava dokumentácie na účely kontroly správcom daní alebo finančného riaditeľstva.
 • Kalkulácia výpočtu výšky oslobodenia.

Čítať viac...

Oslobodenie 50 % z výnosov (časti príjmov) z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa využil patent, úžitkový vzor alebo dizajn

 • Nastavenie systému evidencie nákladov na vývoj nehmotného aktíva.
 • Nastavenie evidencie kalkulácie ceny výrobku.
 • Asistencia pri evidencii technického riešenia s opisom využitia vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom pri výrobe výrobkov.
 • Príprava dokumentácie na účely kontroly  správcom daní alebo finančného riaditeľstva.
 • Kalkulácia výpočtu výšky oslobodenia. 

Čítať viac...


Kontaktujte nás

Zuzana Palkechová
Manažér
Tel: +421 903 301 911
E-mail

Jana Kopasová
Konzultant
Tel: +421 259 350 029
E-mail

Sledujte nás