Centrá zdieľaných služieb

Centrom zdieľaných služieb je miesto, v ktorom podnik poskytuje služby s vysokou pridanou hodnotou, podporujúce zamestnanosť kvalifikovaných expertov v centrách pre vývoj počítačových programov, odborných riešiteľských centrách, centrách na prípravu modifikovaných špičkových technológií a centrách zákazníckej podpory, pričom predmetom činnosti sú najmä služby v oblasti financií, nákupu, informačných technológií, personalistiky a starostlivosti o zákazníkov.

Radi by ste:

  • zriadili nové centrum zdieľaných služieb?
  • rozšírili súčasné centrum zdieľaných služieb?
share cervices centre

Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci pre centrá zdieľaných služieb sú:

  • vybudovanie nového centra zdieľaných služieb alebo rozšírenie existujúceho centra zdieľaných služieb,
  • obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku najmenej v sume 400 tis. EUR, pričom najmenej 50% musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo vlastnými prostriedkami fyzickej osoby - podnikateľa,
  • vytvorenie nových pracovných miest,
  • z celkového počtu zamestnancov budú tvoriť minimálne 60% zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním.

Kontaktujte nás

Peter Mrnka

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 447 754

Sledujte nás