Vyšetrovacie a forenzné služby

V čase ekonomickej nestability rastie riziko podvodov, korupcie a sprenevery

Je to jednoduché: keď dochádza k spomaľovaniu rastu alebo dokonca k poklesu ekonomiky a na hospodárske výsledky je kladený vysoký tlak, riziko podvodov rastie. Obavy pracovníkov zo straty zamestnania, odmien alebo iných benefitov môžu nepozorovane podrývať podnikovú kultúru – a to aj keď sa firemná kultúra doposiaľ vyznačovala vysokou úrovňou etiky, hodnôt a správania sa.

Pre niektorých jedincov je čím ďalej tým ťažšie „robiť správne veci“, keď sa im doma kopia nezaplatené účty. A vo chvíli, keď sa dostavia negatívne dôsledky znižovania nákladov, ako je napríklad slabšie rozdelenie právomocí alebo nedostatočná kapacita ľudských zdrojov na oddelení interného auditu alebo compliance, riziká výrazne vzrastajú.

Sú spoločnosti dostatočne pripravené na to, aby predchádzali negatívnym dopadom týchto situácií? Reagujú okamžite, akonáhle sa objavia problémy? Venujú problémovým prípadom natoľko, aby znížili riziko ich opakovania sa?

 

Compliance respektíve súlad s predpismi – ste naozaj chránení tak, ako si myslíte?

Skupina manažérov zaoberajúcich sa riadením rizík, interní audítori a právni poradcovia často odpovedia „viac menej áno“. Táto sebadôvera, aj keď trochu neistá, by mala byť opodstatnená. V priebehu posledných rokov totižto rástlo povedomie o tejto problematike a niektoré spoločnosti začali v súlade s dlhým zoznamom odporúčaní (podľa „best practice“ tzv. najlepšia prax) zavádzať programy a kontroly zamerané na predchádzanie a odhaľovanie manipulácie finančných výkazov, sprenevery majetku a iných typov podvodov.

forenzne sluzby

Aktívny prístup má svoje opodstatnenie – obzvlášť v období zložitej hospodárskej situácie

Ani zavedená firemná kultúra nedokáže sama o sebe ochrániť spoločnosť pred závažnými porušeniami pravidiel jednotlivcami. Je síce jedným z nevyhnutných predpokladov, no účinná obrana proti závažným rizikám tiež vyžaduje:

 • účinný akčný plán a pripravenosť konať,
 • silné vnútorné kontroly,
 • kontrolné/audítorské postupy využívajúce informačné technológie pre včasné zistenie varovných signálov.

Keď sa ekonomická situácia zhoršuje, spoločnosti by mali v rámci svojich programov boja proti podvodom skôr aktívne posudzovať riziká podvodov (najmä tie, ktoré sú typické pre ich odvetvia a pre trhy, na ktorých podnikajú) než len čakať na to, až úrady, audítori, zákazníci alebo médiá odhalia podvody alebo plytvanie.

Vďaka správnemu plánovaniu, pravidlám, postupom a kontrolám môžu spoločnosti znížiť riziko závažných podvodov, odhaliť ich včas a minimalizovať tak výšku škody. Podrobný program riadenia rizík podvodov môže taktiež spoločnostiam pomôcť efektívne reagovať na zistený podvod, včas zaistiť nevyhnutné vyšetrovanie a prijať nápravné opatrenia. Ako vždy: prevencia je lepšia než reakcia a jej pozitívny prínos môže byť významný.

Ako vám vieme pomôcť

Skúsené a erudované tímy PwC dokážu riadiť a znižovať riziko podvodov, korupcie či zneužitia. Môžeme vám pomôcť:

 • posúdiť zraniteľnosť vašej organizácie voči finančným či prevádzkovým nezrovnalostiam a vyhodnotiť medzery a nedostatky vášho programu boja proti podvodom,
 • pochopiť, nakoľko efektívne sú do vášho programu boja proti nekalým praktikám zapájaní vaši zamestnanci, vaše procesné postupy a používané technológie, aby sa znížilo riziko výskytu nečestného správania, a to v porovnaní s vami porovnateľnými spoločnosťami, ako aj s kritériami a štandardmi platnými pre sektor vášho podnikania,
 • odstrániť medzery a nedostatky pomocou praktických a na mieru prispôsobených riešení, ktoré budú identifikovať a monitorovať najzávažnejšie rizikové faktory a ukazovatele a generovať o nich príslušné správy; vyhodnocovať pravdepodobnosť a významnosť spojenú s každým jedným prípadným či skutočným prípadom podvodného konania, zaviesť procesy na sledovanie kľúčových kvalitatívnych a kvantitatívnych opatrení a umožniť všetkým vašim zamestnancom absolvovať školenia na zvýšenie povedomia o podvodoch a nekalých praktikách,
 • monitorovať špecifické oblasti vašej podnikateľskej činnosti, ktoré si vyžadujú zvýšený dohľad, a to tak, že vypracujeme periodicky sa opakujúce kontrolné postupy na posudzovanie a vyhodnocovanie rizika výskytu prevádzkových podvodov,
 • vybudovať efektívnu „prvú líniu obrany“ zaškolením vašich prevádzkových zamestnancov a pracovníkov finančného oddelenia v oblasti znižovania rizika výskytu podvodov a nekalých praktík.

 

Výhoda praktického a multidisciplinárneho prístupu k riadeniu rizika založeného na skúsenostiach

Vzhľadom k tomu, že riziko sa líši podľa odvetvia a trhu, spoločnosť PwC kombinuje svoju špecializáciu na problematiku podvodu, znalosť podnikania v jednotlivých odvetviach i zahraničné skúsenosti tak, aby vytvorila silný tím odborníkov, ktorí vám môžu pomôcť:

 • predchádzať strate výnosov,
 • obmedziť náklady a zároveň sa vyvarovať negatívnych prekvapení v budúcnosti,
 • ochrániť hmotný majetok, ako aj duševné vlastníctvo,
 • získať konkurenčnú výhodu na nových a rozvíjajúcich sa trhoch,
 • obmedziť právne a regulačné riziko,
 • ochrániť hodnotu značky i dobrú reputáciu predstavenstva a vrcholového vedenia spoločnosti.

Forenzné služby v strednej a východnej Európe

Naša sieť forenzných služieb je najrozsiahlejšia na svete. Zahŕňa 63 štátov a viac ako 1 400 odborníkov. Máme tak rozsiahle skúsenosti s riešením obtiažnych situácií v rôznych odvetviach a jurisdikciách. Náš rýchlo rastúci forenzný tím v strednej a východnej Európe zahŕňa viac než 60 odborníkov, vrátane expertov na účtovníctvo, ekonómiu, či informačné technológie.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

Kontaktujte nás

Kateřina Halásek Dosedělová

Kateřina Halásek Dosedělová

Forensic Investigation and Compliance, PwC Czech Republic

Tel: +420 724 369 351

Silvia Marušincová

Silvia Marušincová

Direktor na oddelení riadenia rizík, PwC Slovakia

Tel: +421 903 781 615

Sledujte nás