DPH priznania

Používame technologické riešenia na optimalizáciu prípravy vašich DPH priznaní.

Radi vám prispôsobíme model služieb pri príprave a previerke DPH priznaní, v ktorom 

 • si môžete vybrať riešenia, ktoré si želáte od nás dostávať, aby vyhovovali vašim požiadavkám;
 • a môžete použiť svoje vlastné DPH dáta v akejkoľvek forme.

Sme daňoví špecialisti, pomôžeme vám identifikovať, posúdiť a určiť priority vašich potrieb, pokiaľ ide o činnosti súvisiace s DPH priznaniami.
 

Automatizácia DPH procesov zabezpečuje dokončenie všetkých krokov v procese dodržiavania predpisov o DPH a šetrí váš čas.

Prečo použiť automatizáciu DPH procesov?

 • Je rýchla a prehľadná.
 • Rýchlo sa implementuje.
 • Zdokumentuje procesy.
 • Riešenie je možné poskytnúť formou softvéru ako služby alebo môže byť plne outsourcované.

Playback of this video is not currently available

2:05

Automatizácia DPH procesov od PwC

Automatizované riešenia prípravy DPH priznaní

Naše riešenie

Pri našich riešeniach používame najmodernejšie technológie a aplikujeme pri nich údaje získané v predchádzajúcich obdobiach, metódu agregácie a obohatenie Vašich údajov týkajúcich sa DPH využívaním softvérových nástrojov Extract, Transform a Load, ako aj nástrojov na analýzu dát, aby sme u Vás dosiahli optimálny súlad s DPH legislatívou.
 

Naše riešenie

V závislosti od toho, aké sú Vaše súčasné personálne a technické možnosti, budete potrebovať pokryť buď úplne všetky alebo iba niektoré vybrané procesy, aby ste dodržali požiadavky, ktoré ustanovuje legislatíva ohľadom DPH. Budeme s Vami spolupracovať ako daňoví experti, aby sme identifikovali, posúdili a stanovili priority, pokiaľ ide o činnosti na zabezpečenie dodržiavania legislatívy ohľadom DPH.

Požadované vstupy

Pomer manuálneho a automatizovaného spracúvania Vašich vstupov zvyčajne závisí od počtu transakcií, ktoré sa mesačne zahŕňajú do daňového priznania k DPH.

Naše výstupy

Vstupné dáta transformujeme do:

 • slovenskej evidencie DPH v excelovskom formáte
 • xml súboru slovenského zákonom predpísaného tlačiva pre daňové priznanie k DPH
 • kontrolného výkazu a súhrnného výkazu pripravených na podanie elektronickou formou

V rámci výstupov tiež zabezpečíme:

 • potvrdenie podania elektronickou formou
 • platobné inštrukcie a pokyny
 • overenie IČ DPH porovnaním s databázou Finančnej správy SR
 • overenie IČ DPH porovnaním s databázou EU VIES
 • identifikácia neregistrovaných bankových účtov

Automatizovaná kontrola vykázaných transakcií

Riešenie na identifikáciu transakcií

DPH Dashboard v kombinácii s využitím nástrojov Extract, Transform and Load a dátovej analytiky a vašich historických dát na optimalizáciu DPH výkazníctva.

Vlastnosti a výhody

 • Vizualizácia DPH dát
 • Identifikácia nových transakcií, nových obchodných partnerov
 • Zmeny v DPH ošetrení podľa obchodného partnera
 • Identifikácia anomálií / neštandardného posúdenia DPH transakcií
 • Úspora času vašich zamestnancov pri príprave a kontrole daňových priznaní k DPH a
 • Zameranie sa pri kontrole na najkritickejšie transakcie
   

Cielená konzultácia DPH ošetrenia

 • Kontrola zameraná na nové transakcie alebo obchodných partnerov identifikovaných v rámci nástrojov na automatizáciu DPH vykazovania
 • Konzultácia DPH ošetrenia transakcií, kde boli identifikované akékoľvek anomálie alebo sa uplatnilo odlišné DPH ošetrenie v jednotlivých zdaňovacích obdobiach 
 • Kontrola DPH ošetrenia transakcií identifikovaných daňovým oddelením spoločnosti
   

DPH povinnosti a požiadavky DPH vykazovania

Príprava a kontrola DPH výkazov

Potreba podávať jednotlivé DPH výkazy závisí od činností, transakcií a obratu vašej spoločnosti. Je potrebné viesť podrobné DPH záznamy vrátane informácií nevyhnutných pre správny výpočet DPH.

Naše riešenia
 • Príprava všetkých riadnych, opravných a dodatočných DPH priznaní a súvisiacich DPH výkazov
 • Príprava DPH priznaní v rôznych formách (napr. .xml, .pdf, .xlsx, .xls), aby ich mohla spoločnosť podať na daňový úrad
 • Vedenie evidencie DPH
 • Automatizovaná riešenia na kontrolu DPH

 

Elektronické podávanie na daňové úrady

Celá komunikácia platiteľov DPH s daňovým úradom prebieha elektronicky s použitím elektronického podpisu.  

Naše riešenia
 • Príprava a podanie žiadosti o autorizáciu na elektronické podávanie
 • Elektronické podanie mesačných DPH priznaní
 • Pravidelná kontrola e-schránky, zasielanie prijatých dokumentov v slovenskom jazyku s krátkym prekladom dokumentu do angličtiny, ak je potrebné a súhrn ďalších potrebných krokov

Podávanie Intrastat hlásení na Štatistickom úrade SR

Na podávanie hlásení v rámci EÚ je potrebná samostatná registrácia na Štatistickom úrade SR.

Naše riešenia
 • Príprava a podanie žiadosti o registráciu
 • Príprava a podanie hlásení Intrastat

Oznámenie všetkých bankových účtov

Všetci platitelia DPH sú povinní oznámiť DÚ všetky bankové účty, ktoré používajú na podnikanie (činnosti podliehajúce DPH na Slovensku), bez ohľadu na to, či je účet vedený na Slovensku alebo v zahraničí (vrátane cashpool bankových účtov).

Naše riešenia
 • Podanie oznámenia o bankových účtoch používaných pri transakciách podliehajúcich slovenskej DPH daňovému úradu

Kontrola DPH bankových účtov

Daňový úrad je oprávnený požadovať od spoločnosti zaplatenie DPH, ktorú jej dodávateľ neodviedol do štátneho rozpočtu, ak spoločnosť uhradila fakturovanú sumu na bankový účet dodávateľa, ktorý nie je uvedený v registri bankových účtov na portáli Finančnej správy.

Naše riešenia
 • Jednorazová alebo opakovaná kontrola bankových účtov umožňujúca spoločnosti identifikovať bankové účty, ktoré dodávatelia nenahlásili správcovi dane, aby sa znížilo riziko, že spoločnosť bude musieť zaplatiť DPH za dodávateľa
   

Zmeny údajov o firme

Všetci platitelia DPH sú povinní informovať správcu dane o zmenách údajov poskytnutých pri registrácii pre DPH (napr. zmena obchodného mena, adresy a pod.)

Naše riešenia
 • Príprava a podanie oficiálneho oznámenia o zmenách v slovenskom jazyku na slovenský daňový úrad

Kontaktujte nás

Dagmar Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Viera Hudečková

Viera Hudečková

Director, PwC Slovakia

Tel: +421 911 920 006

Jan Skorka

Jan Skorka

Direktor na oddelení daňového poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 918 642 128

Follow us

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť