Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Kurzarbeit už aj na Slovensku

Tax & Legal Alert, máj 2020, vydanie 6

Vláda Slovenskej republiky uznesením 306/2020 zo dňa 20. 5. 2020 schválila návrh, na základe ktorého sa predlžuje obdobie realizácie projektu Prvá pomoc aj na mesiace jún a júl 2020, prípadne aj na mesiac august 2020 (v závislosti od vývoja situácie). V platnosti naďalej zostáva:

 • tzv. kurzarbeit,  prostredníctvom ktorého bude pomoc naďalej poskytovaná na každého zamestnanca, ktorého zasiahli prekážky v práci,
 • zrušenie maximálnej výšky príspevku 800 000 EUR v prípade zamestnávateľov, ktorí nie sú samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO),
 • predkladanie žiadosti do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie príspevku.

Nižšie vám ponúkame prehľad aktuálne platných opatrení.
 

Opatrenie 1:

Zamestnávateľ (vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom), ako oprávnený žiadateľ, môže požiadať o príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100 eur, ktorému zamestnávateľ v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie (MS) nemohol prideľovať  prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (uzatvorenie prevádzky na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ)).

 • Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle Zákonníka práce vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške viac ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie vyplatí príspevok na náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac však vo výške 1 100 eur.
 • Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce) vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške menej ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie 2020 zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880 eur.
 • Ak je náhrada mzdy (ktorú už zamestnávateľ vyplatil, resp. vyplatí vo výplatnom termíne do konca príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predkladá žiadosť) nižšia ako 1 100 eur, príspevok je najviac vo výške reálne vyplatenej náhrady mzdy.

Zamestnávateľ si môže požiadať o poskytnutie príspevku len na tých zamestnancov, ktorí sú ku dňu podania žiadosti v pracovnom pomere a nie sú vo výpovednej dobe.

V prípade, ak má zamestnávateľ dve a viac prevádzok, môže v rámci jedného mesiaca žiadať o poskytnutie príspevku v rámci opatrenia č. 1 a súbežne v rámci opatrenia č. 3, avšak na iné prevádzky.

Príspevok sa neposkytuje na podporu udržania pracovného miesta zamestnanca, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý iný príspevok na mzdu/celkovú cenu práce zamestnanca v rámci iných nástrojov AOTP. Výnimkou je príspevok poskytnutý na vytvorené nové pracovné miesto podľa § 53d zákona o službách zamestnanosti (Investičná pomoc) za podmienky, že sa dodržia maximálne intenzity pomoci uvedené v príslušných usmerneniach alebo nariadeniach o skupinových výnimkách a pod.
 

Opatrenie 2:

V rámci opatrenia 2 môžu čerpať podporu samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie na základe opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky alebo ktorým poklesli tržby v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 (alebo alternatívne s priemerom za rok 2019). Výška príspevku sa odvíja od poklesu tržieb nasledovne:
 

Pokles tržieb  Apríl 2020 
menej ako 20 %     0 EUR
od 20,00 – 39,99 % 180 EUR
od 40,00 – 59,99 % 300 EUR 
od 60,00 – 79,99 % 420 EUR 
od 80 % a viac 540 EUR 

V prípade, ak má žiadateľ viac prevádzok, tržby sa porovnávajú v rámci jedného IČO bez ohľadu na to, či si žiada o príspevok na pokles tržieb na jednu alebo všetky prevádzky.
 

Opatrenie 3:

Zamestnávateľ (vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom), ako oprávnený žiadateľ, môže požiadať o príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ak v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti. Uvedené opatrenie prináša zamestnávateľovi možnosť voľby.

Uchádzať sa môže o:

3A) kurzarbeit – príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce), najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880 eur.

 • Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce) vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške menej ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880 eur.
 • Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle Zákonníka práce vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške viac ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie vyplatí príspevok na náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac však vo výške 880 eur.
 • Ak je náhrada mzdy (ktorú už zamestnávateľ vyplatil, resp. vyplatí vo výplatnom termíne do konca príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predkladá žiadosť), nižšia ako 880 eur, príspevok je najviac vo výške reálne vyplatenej náhrady mzdy.

3B) paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb:

Pokles tržieb  Apríl 2020 
menej ako 20 %     0 EUR
od 20,00 – 39,99 % 180 EUR
od 40,00 – 59,99 % 300 EUR 
od 60,00 – 79,99 % 420 EUR 
od 80 % a viac 540 EUR 
 • Za zamestnanca sa na účel 3B považuje zamestnanec, ktorému zamestnávateľ prideľuje prácu, a aj zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).
 • Podmienkou na poskytnutie príspevku podľa 3B je, že zamestnanec nemal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca alebo nečerpal dovolenku. Mesačná výška príspevku podľa opatrenia 3B je 80 % hrubej mesačnej mzdy zamestnanca, najviac však vo výške stanoveného paušálneho príspevku podľa poklesu tržieb v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

V prípade, ak má žiadateľ viac prevádzok, tržby sa porovnávajú v rámci jedného čísla IČO bez ohľadu na to, či si žiada o príspevok na pokles tržieb na jednu alebo všetky prevádzky.

Ak má zamestnávateľ dve a viac prevádzok, poskytovanie príspevku súbežne v rámci opatrenia č. 3A a 3B nie je možné a žiadateľ si môže vybrať len jednu z možností na celé obdobie poskytovania príspevku.

Zamestnávateľ si môže požiadať o poskytnutie príspevku len na tých zamestnancov, ktorí sú ku dňu podania žiadosti v pracovnom pomere a nie sú vo výpovednej dobe.

 Príspevok sa neposkytuje na podporu udržania pracovného miesta zamestnanca, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý iný príspevok na mzdu/celkovú cenu práce zamestnanca v rámci iných nástrojov AOTP. Výnimkou je príspevok poskytnutý na vytvorené nové pracovné miesto podľa § 53d zákona o službách zamestnanosti (Investičná pomoc) za podmienky, že sa dodržia maximálne intenzity pomoci uvedené v príslušných usmerneniach alebo nariadeniach o skupinových výnimkách a pod.
 

Opatrenie 4:

Posledné z prijatých opatrení je zacielené na vybrané skupiny SZČO, ktoré v čase vyhlásenia MS nemajú žiadny iný príjem.  Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti bude vo výške 210 eur za mesiace apríl a máj tohto roka.
 

Kontaktujte nás

Christiana Serugová

Christiana Serugová

CEE TLS Lead Relationship Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 261 010

Sledujte nás