Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Koniec pandémie pre daňové účely a návrh novely zákona o dani z príjmov

Tax and Legal Alert - október 2020, vydanie 13

V aktuálnom vydaní by sme vás chceli informovať o novele zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 (tzv. Lex Korona), ktorá ukončila obdobie pandémie, na účely opatrení v daňovej a účtovnej oblasti. 

Zároveň uvádzame stručný prehľad plánových zmien, ktoré vyplývajú z návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorý bol v prvom čítaní schválený Národnou radou Slovenskej republiky, ako aj prehľad ďalších navrhovaných opatrení pre oblasť daní a odvodov.

V zmysle novely zákona Lex Korona, ktorá vyšla v Zbierke zákonov SR, sa na účely väčšiny opatrení v daňovej a účtovnej oblasti podľa tohto zákona považuje obdobie pandémie za skončené 30. septembra 2020. Na účely aktualizácie zoznamu daňových dlžníkov a s tým súvisiacich opatrení sa za termín ukončenia pandémie považuje 31. december 2020.

V tejto súvislosti uvádzame prehľad vybraných povinností a termínov na ich realizáciu:

30. september 2020

 • Ukončenie odkladu daňovej exekúcie a prerušenia daňovej kontroly a daňového konania, ktoré boli prerušené na žiadosť daňovníka

2. november 2020

 

 

 • Podanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických a právnických osôb a zaplatenie dane
 • Zostavenie a uloženie účtovnej závierky do Registra účtovných závierok
 • Vykonanie zmeškaného úkonu – napr. podanie odvolania, predloženie dokladov
 • Vykonanie ročného zúčtovania a výpočet dane za zamestnancov
 • Podanie dodatočného daňového priznania k dani z príjmov a zaplatenie dane, ak lehota uplynula počas pandémie
 • Splnenie si oznamovacích povinností a splatnosť pokuty uloženej na mieste v súvislosti s používaním registračnej pokladnice
 • Podanie priznania a zaplatenie dane z motorových vozidiel vybraných daňovníkov
 • Podanie priznaní miestnych daní vybraných daňovníkov – napr. k dani z nehnuteľnosti, za psa, predajné automaty

30. november 2020

 

 • Podanie hlásenia o vyúčtovaní dane a zaplatenie dane zamestnávateľom
 • Doručenie dokladu o vykonaní ročného zúčtovania dane zamestnancom zamestnávateľom
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov zamestnancom (povinnosť zamestnávateľa vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na žiadosť zamestnanca do 15. 11. 2020)

31. január 2021

 • Poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov správcom dane

Zároveň by sme vám radi pripomenuli, že počnúc novembrom 2020 vzniká daňovníkom povinnosť platiť preddavky na daň vypočítané na základe daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2019, a tiež  že daňovníci nie sú povinní zaplatiť rozdiel, ktorý vznikol na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnickej osoby v prípade, že zaplatené preddavky splatné od začiatku zdaňovacieho obdobia roku 2020 do konca lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 (t.j. 2. novembra 2020) na základe daňovej povinnosti roku 2018 sú nižšie ako preddavky, ktoré vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania za rok 2019.

Plnenia plynúce daňovníkom v rámci aktívnej politiky trhu práce, a to vrátane plnení z projektov na podporu udržania pracovných miest a zamestnancov v súvislosti s mimoriadnou situáciou, núdzovým a výnimočným stavom (tzv. Prvá pomoc), budú oslobodené od dane z príjmov. V nadväznosti na toto oslobodenie však bude potrebné z daňových výdavkov vylúčiť výdavky vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane.

Ustanovenie by malo nadobudnúť účinnosť od 1. 1. 2021, avšak prvýkrát sa použije už pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2020.

Navrhuje sa zrušenie povinnosti vyrovnania rozdielu (nedoplatku) na zaplatených preddavkoch platených do lehoty na podanie daňového priznania na základe dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Návrh novely tiež zavedie povinnosť správcu dane oznámiť daňovníkovi, ktorý podal daňové priznanie, výšku a splatnosť preddavku na daň z príjmov, a to v lehote najneskôr 5 dní pred jeho splatnosťou. Účinnosť tohto ustanovenia bola stanovená od 1. 1. 2022.

Upravuje sa možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu u zamestnávateľa po skončení pracovného pomeru zamestnanca, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom sa zamestnancovi skončilo zamestnanie.

Zavedie sa tiež možnosť požiadať o ročné zúčtovanie ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý počas príslušného zdaňovacieho obdobia zamestnancovi vyplácal mzdu.

Pri vracaní sumy navyše zaplatených preddavkov na daň alebo preplatkov z ročného zúčtovania bude môcť správca dane tieto použiť aj na úhradu neuhradenej dane zo závislej činnosti za predchádzajúce obdobia.

Navrhovanou úpravou dochádza k rozšíreniu možnosti daňovníka, právnickej osoby, darovať podiel 2 % zaplatenej dane v prípade, ak daruje nielen finančné prostriedky, ale aj nepeňažný dar (prípadne ich kombináciu) najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie. Ak daňovník poskytne nepeňažný dar, tento sa na účely poukázania podielu dane ocení cenou používanou v mieste a čase plnenia, podľa druhu, kvality a miery opotrebenia.

V rámci boja Finančnej správy SR proti daňovým únikom sa rozširujú pravidlá zdaňovania príjmov kontrolovaných zahraničných spoločností (tzv. CFC) aj u fyzických osôb.

Predmetom dane fyzickej osoby, slovenského daňového rezidenta, bude aj príjem priraditeľný z ním kontrolovanej zahraničnej spoločnosti alebo subjektu, ak tieto príjmy neboli zdanené v zahraničí  aspoň minimálnou úrovňou efektívnej sadzby dane alebo táto spoločnosť (subjekt) sídli v nespolupracujúcich štátoch.

Priraditeľný príjem sa bude zdaňovať obdobne ako dividendy, sadzbou dane 7 % resp. 35 %,  a to už v momente vzniku nároku, t. j. bez potreby jeho skutočného vyplatenia. Návrh zákona tiež upravuje výnimky, keď sa uvedený postup neuplatní.

Ustanovenie by malo začať platiť od 1. 1. 2021 a prvýkrát sa použije na sumu príjmu priraditeľného daňovníkovi z výsledku hospodárenia CFC vykázaného za zdaňovacie obdobie končiace sa počas roka 2021. 

V súvislosti s implementáciou Smernice Rady (EÚ) 2017/952, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami (tzv.  ATAD 2 smernica), sa do zákona o dani z príjmov dopĺňa úprava týkajúca sa zdaňovania reverzného hybridného subjektu.

Zámerom úpravy je zabrániť nezdaneniu príjmov (výnosov) tzv. transparentných spoločností (napr. verejná obchodná spoločnosť alebo komanditná spoločnosť) so sídlom na území SR v prípadoch, keď spoločníkom tejto spoločnosti je osoba alebo subjekt zo štátu, ktorý nahliada na slovenskú spoločnosť ako na zdaňovaný subjekt, t. j. príjmy (výnosy) nie sú zdanené ani na úrovni slovenskej spoločnosti ani u zahraničného spoločníka.

To znamená, že v zmysle návrhu novely sa príjmy (výnosy) transparentných subjektov pripadajúce na zahraničných spoločníkov spĺňajúcich najmenej 50 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach alebo zisku tejto spoločnosti budú môcť, po splnení podmienok, zdaniť v SR na úrovni tejto transparentnej spoločnosti. Ustanovenie sa neuplatní v prípade subjektov kolektívneho investovania so širokým okruhom podielnikov, ak tieto subjekty podliehajú regulácii v SR.

Účinnosť tohto ustanovenia je navrhovaná od 1. 1. 2022 a prvýkrát sa uplatní v zdaňovacom období, ktoré sa začína najskôr 1. 1. 2022.

Vláda Slovenskej republiky schválila návrh zákona o zrušení osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií s účinnosťou od 1. 1. 2021.

Zostatok finančných prostriedkov osobitného odvodu zostane štátnym finančným aktívom a bude sa môcť použiť v súlade s Memorandom o porozumení uzavretom medzi Ministerstvom financií SR a Slovenskou bankovou asociáciou na činnosť Rozvojového fondu Slovenska, ktorá bude zameraná na podporu a financovanie rozvojových programov vlády Slovenskej republiky. Návrh zákona tiež upravuje postup vyrovnania povinností v prípadoch, keď banka a pobočka zahraničnej banky zaplatila nižšiu, resp. vyššiu splátku odvodu, ako zaplatiť mala.

Návrh zákona bude v ďalšom kroku schvaľovaný Národnou radou SR.

 

 

Kontaktujte nás

Christiana Serugová

Christiana Serugová

CEE TLS Lead Relationship Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 261 010

Rastislava Krajčovičová

Rastislava Krajčovičová

Direktor, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 040

Sledujte nás