Audítorské služby

Náš audítorský tím ponúka klientom širokú škálu inovatívnych, vysokokvalitných a efektívnych riešení

Moderný audit reaguje na očakávania klientov a výzvy v oblasti technológií

Audítorský tím na Slovensku tvorí vyše 200 špecialistov. Naši audítori sa zameriavajú na špecifické odvetvia ekonomiky, aby sme klientom mohli zaistiť perfektnú znalosť ich odboru, príslušnú reguláciu, ako aj trendy na trhu. Snažíme sa hovoriť vašim jazykom, brať ohľad na vašu jedinečnú situáciu a vytvárať pre vás skutočnú hodnotu, ktorá podporuje dôveru investorov. 

loading-player

Playback of this video is not currently available

Zistite viac

Naše oddelenie auditu disponuje vynikajúcimi expertmi

Audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov (ISA). Audit alebo previerka účtovnej závierky zostavenej podľa slovenského zákona o účtovníctve, audit alebo previerka účtovnej závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov účtovného. výkazníctva – IFRS, audit alebo previerka účtovnej závierky zostavenej podľa US GAAP, audit účtovnej závierky zostavenej podľa nemeckých alebo iných národných štandardov.

Čítajte viac

Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo (IFRS)

PwC má bohaté skúsenosti v oblasti spolupráce so slovenskými i nadnárodnými spoločnosťami pri účtovaní podľa IFRS a konverzii ich účtovných systémov na IFRS. Disponujeme vysoko kvalitnými, konzistentnými a včasnými znalosťami účtovania podľa IFRS a tak pomáhame našim klientom zlepšiť ich finančné vykazovanie. Takže ak hľadáte pre pomoc či radu, ste na správnom mieste.

Čítajte viac

Účtovné poradenstvo

Keď príde v podnikaní k zmene – napríklad k akvizícii či globálnej expanzii, prechodu na IFRS, prijatiu nových účtovných štandardov, špecifickej transakcii, previerke zo strany regulačného úradu, zmene vo vykazovaných finančných údajov a podobne – firma sa často ocitne v situácii, keď musí riešiť viaceré komplexné a časovo náročné účtovné záležitosti, z ktorých každá by mohla mať významný dopad na jej financie a prevádzku.

Čítajte viac

Regulácia finančných služieb

Asistencia bankám a poisťovniam pri dosiahnutí súladu so slovenskými i medzinárodnými predpismi a požiadavkami na vykazovanie, vrátane bazilejskej dohody o kapitálovej primeranosti (Basel III, Solvency II) a zavádzanie kontrolných mechanizmov proti praniu špinavých peňazí a ďalším formám hospodárskej kriminality.

Riadenie rizík

Riziko je faktom života. Je súčasťou všetkého, od potenciálneho narušenia bezpečnosti informačných systémov až po možné slabiny vo vašom dodávateľskom reťazci. Nikdy sa im nemôžete celkom vyhnúť, ale môžete ich mať pod kontrolou a zmierňovať ich. Pripravte sa na to, čo vás v najbližšom čase čaká, zväčšujte sa a vytvárajte si konkurenčnú výhodu.

Čítajte viac

US GAAP a PCAOB/AICPA štandardy

Spoločnosť PwC Slovensko poskytuje vysokokvalifikovaných odborníkov v oblasti vedenia účtovníctva, výkazníctva a auditu podľa amerických predpisov, vrátane pracovníkov pôvodom z USA, ktorí v nej pracujú na medzinárodných projektoch a sú držiteľmi licencie US CPA, najvyššieho certifikátu pre audítorov v USA. Máme však aj lokálnych zamestnancov, ktorí majú bohaté skúsenosti s odbornou prácou v USA a sú podrobne oboznámení s požiadavkami na výkon auditu v súlade so štandardmi US GAAP a PCAOB/AICPA.

Čítajte viac

Poskytneme vám plnú podporu pri dosahovaní vašich strategických a obchodných cieľov.

Pomáhať spoločnostiam riadiť finančné riziká bude tím na oddelení auditu pod vedením Martina Galloviča. Ponúka integrované riešenia a vedomosti v oblasti regulácie, vnútorných kontrol, informačných technológií, účtovníctva a riadenia rizík.

Automatizovaný nástroj na efektívnu prípravu poznámok k účtovnej závierke

Predstavujeme Vám prvý automatizovaný nástroj na prípravu poznámok k účtovnej závierke. Tento efektívny nástroj je jediným svojho druhu na Slovensku. Bol vyvinutý odborníkmi z PwC, aby Vám ušetril čas a energiu pri vypĺňaní rozšíreného počtu tabuliek v poznámkach v účtovnej závierke. Postačí Vám vyplniť hlavnú knihu a jej údaje sa následne automaticky prenesú do výkazov a tabuliek v poznámkach v súlade s novelizovaným opatrením Ministerstva financií SR č. MF SR 4455/2003-92 z 25. októbra 2011.

Čítajte viac

Správa a riadenie spoločnosti

Pomoc pri zvládnutí rastúcich nárokov kladených na výbory pre audit a orgány zodpovedné za správu spoločností v dôsledku prísnejšej regulácie a požiadaviek na kontrolu a riadenie (corporate governance). Špecializované riešenia a príručky, podľa ktorých sa dá zistiť, či a do akej miery plnia riadiace a kontrolné orgány klienta svoje povinnosti a adekvátne riadia možné riziká.

Zaistenie súladu s odst. 404 zákona Sarbanes-Oxley

Slovenský tím pre zabezpečenie a kontrolu súladu riadenia podniku s odst. 404 amerického zákona Sarbanes-Oxley prešiel dôkladným školením v tejto oblasti a je doplnený odborníkmi, ktorí sa Sarbanes-Oxley venovali priamo v USA na oddeleniach 'compliance'. Naše znalosti a skúsenosti sú zárukou vysokej kvality a spoľahlivosti auditu i súvisiaceho poradenstva.

Kontaktujte nás

Alica Pavúková
Partner, Líder oddelenia auditu
Tel: +421 2 59350 419
E-mail

Asif Nazir Khoja
Partner
Tel: +421 2 59350 218
E-mail

Sledujte nás