Pracovné preferencie a priority mileniálov sa od ostatných vekových skupín takmer nelíšia

27/04/21

Flexibilita pracovného času, možnosť si ho plánovať a riadiť a výška základného platu sú dva najdôležitejšie faktory pre výber vyhovujúcej práce i dlhodobú spokojnosť zamestnancov na Slovensku v rôznych vekových skupinách.

Najvýznamnejšie zistenia:

 • Najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce spokojnosť v práci sú odmeňovanie, flexibilita pracovného času, vzťahy s kolegami a s priamym nadriadeným

 • Napriek preferovanej flexibilite pracovného času záujem o polovičný či skrátený úväzok je na Slovensku nízky

 • Pracovné možnosti týkajúce sa cestovania do zahraničia v porovnaní s minulosťou už nie sú vnímané ako výhoda

 • Mladí ľudia preferujú variabilitu benefitov, súčasne myslia i na budúcnosť, uvedomujú si dôležitosť dôchodkového sporenia

 • Značka a reputácia zamestnávateľa má minimálny vplyv pri výbere zamestnania

 • Diverzita a inklúzia nepatria medzi významné faktory pri výbere zamestnania

 • Preferencie mužov a žien pri výbere zamestnania sa zásadne nelíšia, muži sú viac zameraní na rozvoj technických, obchodných a digitálnych zručností

 • Ženy dávajú minimálny dôraz na úroveň technológií, s ktorými dennodenne pracujú. Muži sa viac zaujímajú o najnovšie technológie a oceňujú ich dostupnosť

 • Výška základného platu má nižšiu dôležitosť pre ľudí žijúcich v Bratislave v porovnaní s inými regiónmi Slovenska

 • Pre ľudí do 28 rokov sú dôležité najmä vzťahy s kolegami, ľudia nad 28 rokov si viac cenia dobrý vzťah s priamym nadriadeným

 • Vzťahy a skúsenosti s kolegami mimo pracovného tímu či so zákazníkmi majú minimálny vplyv na dlhodobú spokojnosť zamestnancov vo firme

Bratislava 27. apríl 2021 – Prieskum PwC Workforce Study 2020, ktorý prebiehal v období september 2020 – január 2021 na vzorke viac ako 50-tisíc respondentov v 11 krajinách, prináša komplexné zistenia o preferenciách a prioritách zamestnancov. Na Slovensku sa do prieskumu zapojilo 1 806 zamestnancov a študentov zo všetkých regiónov, pričom najväčšie zastúpenie mal Bratislavský kraj.
 

Flexibilita pracovného času je pre zamestnancov na Slovensku najdôležitejšou prioritou v porovnaní so západoeurópskymi krajinami

Zamestnanci na Slovensku a v Maďarsku (stredná Európa) bez ohľadu na vek preferujú najmä možnosť mať pod kontrolou svoj pracovný čas, jeho stabilitu a prediktabilitu, ktorá im umožňuje zabezpečiť rovnováhu medzi pracovným a osobným životom v dlhodobom horizonte. Až 95 % respondentov uviedlo flexibilitu pracovného času medzi prvými piatimi najdôležitejšími kritériami z celkových 55.

V rámci zúčastnených krajín vznikol na základe výsledkov pojem „Borderless Youth“ (kozmopolitná mládež). Preferencie mladých ľudí sú do veľkej miery ovplyvnené technológiami a globalizáciou. Regionálne rozdiely nemajú na preferencie takmer žiadny vplyv, rozdiely v jednotlivých krajinách sú minimálne. Ak sa pozeráme na tie najdôležitejšie, tak v strednej Európe je v porovnaní s ostatnými krajinami hlavnou prioritou work-life balance, v Rusku sú to finančné benefity, v západnej Európe mladí ľudia preferujú spoločnosti s kultúrou zameranou na ľudí.

Na druhej strane rebríčka medzi najmenej dôležitými preferenciami sa nachádza diverzita a inklúzia spoločne so sociálne prospešnými a dobrovoľníckymi aktivitami. Tieto dve kritériá majú minimálny vplyv na spokojnosť všetkých vekových skupín na Slovensku. Zamestnanci v západoeurópskych krajinách umiestnili spomínané kritériá vyššie, čo podporuje aj fakt, že mladí ľudia sa tam zameriavajú viac na spoločnosti s kultúrou orientovanou na ľudí, takže dávajú väčší dôraz na prospešné aktivity pre spoločnosť.

 

Preferencie mužov sa od žien na Slovensku líšia vo vzťahu k technológiám

Základné preferencie mužov a žien sa od seba výrazne neodlišujú. Flexibilita pracovného času, výška základného platu a povýšenie na základe výkonu a jasne stanovených pravidiel sú prioritou bez ohľadu na pohlavie.

Výsledky prieskumu, naopak, potvrdzujú stereotyp, že muži sú viac technicky orientovaní ako ženy. Neznamená to samozrejme, že sú v technológiách zručnejší. Mužská časť populácie je viac zameraná na technológie, ich dostupnosť a tým aj rozvoj technických a digitálnych zručností. Pre ženy je dostupnosť najnovších technológií v práci druhoradá. Medzi prioritami žien sa nachádzajú vzťahy s priamym nadriadeným a kolegami, dôvera v rámci tímu, otvorená a úprimná komunikácia.
 

Význam základného platu rastie so vzdialenosťou od Bratislavy

Prieskum ukázal, že výška základného platu je na Slovensku stále rozhodujúce kritérium. Pri regionálnom porovnaní sa nám podarilo identifikovať, že výrazne väčší dôraz na plat je vyšší v krajoch a mestách mimo Bratislavy. Naopak, možnosť práce z domu ako pracovná preferencia je v regiónoch mimo Bratislavy umiestnená nižšie, na čo má vplyv i povaha práce, ktorú ľudia v regiónoch vykonávajú. Na Slovensku stále prevažujú výrobné spoločnosti, kde je prítomnosť zamestnancov v práci pre jej výkon nevyhnutná.

Väčší dôraz na zlepšovanie a rozvoj technických a obchodných zručností dávajú zamestnanci mimo Bratislavy. Zatiaľ čo v Bratislave sa spomedzi 55 kritérií umiestnil rozvoj týchto zručností na 10. mieste, mimo Bratislavy obsadil 4. miesto.

Spoločensky prospešné aktivity, diverzita a inklúzia či možnosť vykonávať prácu v zahraničí sa umiestnili v rebríčku preferencií nízko bez ohľadu na región. Na západe Slovenska sú zamestnanci ochotnejší cestovať v rámci krajiny kvôli svojej práci v porovnaní so stredným a východným Slovenskom.
 

O prieskume

Zber dát pre prieskum PwC Workforce Study 2020 prebiehal v období september 2020 – január 2021, na prieskume sa zúčastnilo viac ako 50-tisíc respondentov z 11 krajín. Na Slovensku sa zapojilo 1 806 zamestnancov a študentov zo všetkých regiónov, pričom najväčšie zastúpenie mal Bratislavský kraj. Prieskum poskytuje komplexný prehľad o preferenciách zamestnancov na Slovensku, výsledky je možné triediť podľa 17 filtrov, ktoré sa dajú medzi sebou ľubovoľne kombinovať (napr. vek, pohlavie, región, vzdelanie či pracovné skúsenosti). Dáta získané v štúdii sú efektívnym nástrojom na budovanie značky zamestnávateľa či zlepšenie náborového procesu prispôsobením vybranej cieľovej skupine.
 

O PwC

Spoločnosti siete PwC pomáhajú budovať dôveru v spoločnosť a prispievajú k riešeniu dôležitých spoločenských problémov. Naše kancelárie v 155 krajinách sveta s vyše 284 000 zamestnancami poskytujú vysokoodborné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.

©2021 PwC. Všetky práva vyhradené
 

Kontaktujte nás

Dagmar Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás