Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

CIPD Masterclass: Ako skrotiť kognitívne skreslenia pri rozhodovaní v HR práci

Ste očarený kandidátom na pohovore? Je naozaj taký dobrý alebo vám len pripomína kolegu, ktorý bol šikovný? Alebo používa slová, ktoré zapadajú do vášho referenčného rámca? Ktoré aspekty sú pre vás dôležité, keď si vyberáte z viacerých kandidátov? Do akej miery si vyberáte kandidátov, s ktorými máte podobné záľuby alebo pochádzate z rovnakého prostredia? Venujete čas testovaniu viacerých typov inzerátov? Vedeli ste, že atraktívnosť vášho inzerátu pre isté skupiny uchádzačov ovplyvňuje aj výber konkrétnych slov? Slová ako „tímová práca“, „podpora“, „atmosféra na pracovisku“ sú atraktívnejšie pre ženy, naopak, slová ako „kariéra“, „výsledky“, „výkon“ priťahujú viac mužov. Zlé personálne rozhodnutie môže vyjsť spoločnosť veľmi draho, náklady často dosiahnu výšku niekoľkých mesačných platov na obsadzovanú pozíciu.

Neuroveda aplikovaná na prácu HR

Ako často klameme samých seba? Zdá sa, že oveľa častejšie, ako si uvedomujeme. Nie je to však naša chyba. Náš mozog je takto konštruovaný. Aby fungoval rýchlo, vyberá si skratky. Ak si to nevšimneme, kognitívne skreslenie sa môže rýchlo stať naším nepriateľom.

V práci s ľuďmi robíme rozhodnutia neustále. Pri oslovovaní kandidátov, počas pracovného pohovoru, pri hodnotení výkonu a vytváraní optimálnych pracovných podmienok a vzťahov. Naše rozhodovanie je ako cesta mínovým poľom, na ktorej na nás číhajú nástrahy vo forme subjektívneho vnímania skutočnosti na základe minulých zážitkov, momentálneho naladenia či kontextu, v ktorom sa práve nachádzame.

 


Čo získate, keď absolvujete CIPD Masterclass:

Počas dvoch dní interaktívneho workshopu vás naučíme lepšie kriticky uvažovať, rozpoznať, uvedomiť si a minimalizovať pochybenia pri rozhodovaní, porozumieť ich príčinám a dôsledkom a pozerať na veci z viacerých uhlov pohľadu s cieľom zlepšiť prácu HR v organizácii.

Poskytneme vám praktické rady, ako implementovať stratégie, ktoré vám a vašim kolegom pomôžu znížiť zaujatosť v kľúčových momentoch riadenia a formovania postupov a procesov v oblasti ľudských zdrojov.

Workshop má dva rozmery:

Individuálny - zaoberajúci sa rozhodovaním mňa ako HR manažéra.

Organizačný - poukazuje na pochybenia obsiahnuté v procesoch a ich aplikáciu líniovými manažérmi. Poskytne vám inšpiráciu, ako ich eliminovať. 

 

Detailnejšie sa pozrieme na dve činnosti: 

V prvej časti školenia sa pozrieme na poznatky behaviorálnej vedy v oblasti výberu a náboru zamestnancov. Hlavnou výzvou bude čo najlepšie využiť silné stránky vášho rozhodovania a kompenzovať slabosti vhodne navrhnutými technikami a nástrojmi. Analyzujeme odchýlky a chybné úsudky, ktoré sa môžu vyskytnúť na strane hodnotiteľa pri používaní týchto nástrojov. Pozrieme sa na nábor zamestnancov zo širšieho hľadiska, od brandingových aktivít a tvorby pracovných inzerátov až po konečné rozhodnutia o prijatí do zamestnania. Zameriame sa aj na vytvorenie pozitívnej skúsenosti uchádzača počas prijímacieho konania.
 

V druhej časti rozoberieme aplikáciu behaviorálnych poznatkov na oblasť riadenia a hodnotenia výkonnosti, motivácie a odmeňovania. Ako ovplyvnia rôzne finančné a nefinančné zložky celkového odmeňovania správanie a výkonnosť? Rôzne kombinácie budú iniciovať rôzne očakávania a budú stimulovať rôzne typy správania. Je dobré si ich uvedomiť a účinne s nimi pracovať.
 

Čo sa naučíte?

Čo presne je kognitívne skreslenie, akú úlohu zohráva a ako ho skrotiť v prospech efektívneho riadenia ľudí z pohľadu HR a aj z pohľadu líniových nadriadených.

Konkrétne rozoberieme:

Vlastné systematické chyby v posudzovaní a hodnotení iných

 • Egocentric bias
 • Groupthink
 • Affinity bias
 • Out-group bias
 • Self-serving bias
 • Signalling theory 

Systematické chyby vyplývajúce z kontextu, v ktorom sa práve nachádzame

 • Availability bias
 • Cognitive load
 • Focusing effect
 • Loss Aversion
 • Peak-end effect 

CIPD je medzinárodná profesijná organizácia združujúca odborníkov v oblasti HR, s ktorou Akadémia PwC spolupracuje už takmer 10 rokov. Naším spoločným cieľom je rozvíjať vzdelávanie v oblasti personálneho manažmentu a poskytnúť tak HR profesionálom na Slovensku prístup k najnovším výskumom, poznatkom a overeným „best practice“.

CIPD Masterclass je séria workshopov, kde spoločne so CIPD vyberáme témy, ktoré sú aktuálne, mimoriadne a zároveň praktické pre HR a prácu s ľuďmi z pohľadu osobného aj organizačného rozvoja.

 


Olívia Hurbanová

Je držiteľkou ceny Lektor roka. Dlhodobo sa venuje aplikácii behaviorálnych vied na oblasť biznisu a vzdelávaniu v oblasti komunikácie. Olívia čerpá poznatky aj z neurobiológie a evolučnej biológie. Pri CIPD Masterclass vychádza z aplikačného výskumu CIPD v oblasti neurovedy v prostredí HR. Na školení využije aj prostriedky virtuálnej reality, ktorá umožní precítiť a uvedomiť si nedokonalosti myslenia a naučí, ako zmeniť zaužívané rozhodovacie vzorce.

Cena

Štandardná cena                                        

650 EUR + DPH

Early bird zľava - do 31. marca 2020       

585 EUR + DPH

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás