Program školení IFRS Akadémie, semester apríl 2016 - marec 2017

Zobraziť túto stránku v: English

Úvod do IFRS

Koncepčný rámec prípravy a prezentácie účtovnej závierky

IAS 1      Prezentácia účtovnej závierky

IAS 8      Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby

IAS 34     Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka

IAS 2      Zásoby

IAS 11     Zmluvy o zhotovení

IAS 18     Výnosy

IFRS 15   Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi

IAS 16     Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

IAS 38     Nehmotný majetok

IAS 40     Investičný nehnuteľný majetok

IAS 17     Lízingy

IAS 20     Účtovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej pomoci

IAS 23     Náklady na prijaté úvery a pôžičky

IFRS 5     Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončenie činností

IAS 36     Zníženie hodnoty majetku

IFRS 13   Oceňovanie reálnou hodnotou

IAS 12     Dane z príjmov

IFRIC 21  Dane a poplatky

IAS 10     Udalosti po súvahovom dni

IAS 37     Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva

IAS 19    Zamestnanecké požitky

IAS 24    Zverejnenia o spriaznených osobách

IAS 33    Zisk na akciu

IFRS 2    Platby na základe podielov

IFRS 8    Prevádzkové segmenty

IAS 32     Fin. nástroje: Prezentácia

IAS 39     Fin. nástroje: Vykazovanie a oceňovanie

IFRS 7     Fin. nástroje: Zverejňovanie

IFRS 9     Finančné nástroje

IAS 27     Individuálna účtovná závierka

IFRS 10   Konsolidovaná účtovná závierka

IFRS 3     Podnikové kombinácie

IAS 28     Investície do pridružených podnikov a spoločných podnikov

IAS 21     Vplyvy zmien kurzov cudzích mien

IFRS 11   Spoločné dohody

IFRS 12   Zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách

IAS 7       Výkazy peňažných tokov

IFRS 1     Prvá aplikácia  medzinárodných štandardov finančného výkazníctva

Cena

Štandardná registrácia
Celý kurz (10 školiacich dní): EUR 1 500 + DPH
5 vybraných modulov (5 školiacich dní): EUR 990 + DPH
Účastnícke miesto platí pre spoločnosť, účastníci jednotlivých modulov sa môžu striedať.

Včasná registrácia - do 31. januára 2016
1350 EUR + DPH (platí len pre 10 plných modulov)

Miesto konania

Bratislava

Registrácia

Absolvovanie celého kurzu je ukončené certifikátom Akadémie.