CHRM - Certifikát v HR manažmente

CIPD Certifikát v HR manažmente

(Certificate in Human Resources Management - CHRM) je vhodný pre tých, ktorí už pracujú na manažérskej pozícii v oblasti HR, vedú tím ľudí alebo samostatné projekty.

CHRM s Akadémiou

 • 1-ročný študijný program certifikovaný CIPD a vyučovaný lektormi Akadémie PwC.
 • 10 školiacich dní v anglickom jazyku, úvodný webinár, prístup do online platformy VLE (virtual learning environment) a vypracovanie projektu.
 • Skúšky formou vypracovania eseje/prípadovej štúdie/reportu v dĺžke 3 000 slov, predloženej cez VLE na ohodnotenie po absolvovaní každého modulu.
 • Štúdium riadené samotným študujúcim (odporúčaný zoznam študijnej literatúry - knihy, články a výskumy; investovaný čas je približne rovnaký počet hodín ako školenie v učebni).
 • Štúdium ukončené certifikátom CIPD.

 

Štandardná registrácia

2 990 EUR + DPH

Registračné a študentské poplatky CIPD              

245 EUR + DPH

Strategický HR Profesionál

 • Porozumieť, čo treba na to, aby sa človek stal strategickým HR profesionálom.
 • Efektívnosť a efektivita v práci
 • Byť schopný fungovať ako aktívne spolupracujúci člen vrcholových pracovných skupín a tímov, ktorý prináša organizácii pridanú hodnotu. 

Strategický HR manažment a koordinácia HR činností

 • Byť schopný definovať zámery a kľúčové ciele HR v súčasných organizáciách v súlade s firemnou stratégiou a externými vplyvmi.
 • Pochopiť, ako možno vyhodnocovať činnosti HR, pokiaľ ide o pridanú hodnotu a prínos k udržiavaniu výkonnosti organizácie.
 • Pochopiť vzťah medzi výkonnosťou organizácie a efektívnym riadením a rozvojom ľudských zdrojov.

Používanie informácií v HR

 • Naučiť sa identifikovať a vhodne využívať rôzne zdroje informácií v HR.
 • Byť schopný viesť výskum malého rozsahu a analyzovať zistenia.
 • Byť schopný robiť relevantné závery a vyhodnocovať alternatívy pre zmenu.
 • Naučiť sa zostaviť jasné a výstižné reporty týkajúce sa HR a vplyvu na podnikanie.

Manažment odmeňovania

 • Pochopiť, ako funguje odmeňovanie v kontexte podnikania a ako ho použiť na formulovanie biznis cieľov.
 • Pochopiť kľúčové perspektívy, ktoré slúžia ako zdroj informácií pri prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania.
 • Pochopiť kľúčové princípy, technické postupy a praktiky odmeňovania.
 • Pochopiť úlohu líniových manažérov pri presadzovaní kultúry orientovanej na výkon, pri rozhodovaní o odmeňovaní a udržiavaní stabilného výkonu organizácie.

Získavanie a rozvoj talentov

 • Pochopiť súčasné kľúčové trendy na trhu práce a ich význam pre rôzne typy organizácií v rôznych krajinách.
 • Byť schopný podnikať kľúčové aktivity pri plánovaní a získavaní nových talentov.
 • Naučiť sa, ako prispieť k vypracovaniu stratégií na zabezpečenie personálnej vybavenosti.
 • Byť schopný účinne riadiť aktivity spojené s vyhľadávaním a výberom nových pracovníkov tak, aby bol dodržaný zákon a najlepšie zaužívané postupy.
 • Pochopiť, akým spôsobom sa dá maximalizovať udržanie zamestnancov.

Koučing a Mentoring

 • Pochopiť podstatu, účel a výhody koučingu a mentoringu v organizácii.
 • Porozumieť, akými rôznymi spôsobmi môže byť koučing a mentoring v organizácii uplatnený.
 • Byť schopný podporiť implementáciu programov koučingu a mentoringu v organizácii. 

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás