Osnovy CIMA certifikátu v obchodnom účtovníctve

C01 Základy manažérskeho účtovníctva

 • Výpočet nákladov
 • Správanie sa nákladov a analýza rovnováhy nákladov a výnosov
 • Štandardné kalkulácie nákladov
 • Nákladové a účtovné systémy
 • Finančné plánovanie a kontrola

C02 Základy finančného účtovníctva

 • Koncepčný a regulačný rámec
 • Účtovné systémy
 • Kontrola účtovných systémov
 • Zostavenie účtovnej závierky pre jednotlivé subjekty

C03 Základy obchodnej matematiky

 • Základná matematika
 • Pravdepodobnosť
 • Sumarizácia a analýza dát
 • Vzájomný vzťah medzi premennými
 • Prognózovanie
 • Finančná matematika
 • Zostavy

C04 Základy obchodnej ekonomiky

 • Ciele a rozhodnutia organizácií
 • Trhový systém a hospodárska súťaž
 • Finančný systém
 • Makroekonomický kontext podnikania

C05 Základy etiky, správa a riadenie podniku, obchodné právo (modul, na ktorý sa vzťahuje výnimka)

 • Etika a podnikanie
 • Etický konflikt
 • Správa a riadenie
 • Porovnanie anglického práva s inými právnymi systémami
 • Zmluvné právo
 • Zamestnanecké právo
Sledujte nás