Sprejet nov protikoronski paket

PKP 10

Državni zbor je 27. 12. 2021 sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Ur. l. RS, št. 206/2021 z dne 29. 12. 2021), imenovan tudi Protikoronski paket 10 (PKP10).  Z namenom omilitve in odprave posledice in vpliva nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) PKP10 določa ukrepe na področju zdravstva, dela, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, dodeljevanja finančnih spodbud in likvidnostnih sredstev ter zaščite, reševanja in pomoči.

PKP10 je začel veljati 30. 12. 2021 in podaljšuje nekatere ukrepe iz dosedanjih protikoronskih paketov ter prinaša nove.  Poglavitne rešitve, ki jih ureja zakon, so enkratni solidarnostni dodatek za upokojence in druge ranljive skupine, finančna pomoč za nakup antigenskih hitrih testov, delno povrnjeni izgubljeni dohodek za čas trajanja karantene na domu oz. nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile, podaljšanje turističnih bonov, podaljšanje roka za koriščenje neizrabljenega dopusta ter denarna odškodnina osebam, ki jim je s cepljenjem (oz. po prejemu zdravila) proti COVID-19 nastala škoda na zdravju.

V nadaljevanju vam predstavljamo pomembnejše določbe PKP10 na področju delovnega in gospodarskega prava.

PKP10 določa, da je vsaka pravna ali fizična oseba javnega ali zasebnega prava upravičena do pomoči za nakup testov HAG za samotestiranje. Upravičenec je upravičen do pomoči za nakup hitrih testov v višini 92,50 EUR na delavca ali osebo, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu (zakon zajema tudi osebe, ki opravljajo dopolnilno delo, samozaposlene, kmete, družbenika/delničarja, ki je poslovodna oseba in ki se mora samotestirati v skladu z obstoječimi predpisi). Ukrep velja od 8. 11. 2021 do 31. 1. 2022, vlada RS pa ga lahko s sklepom podaljša najdlje za pet mesecev. Za izplačilo pomoči upravičenec predloži izjavo FURS-u najpozneje do 15. 2. 2022 (obrazec je dostopen na https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=hitri_testi), FURS pa izplača pomoč v enkratnem znesku najkasneje do 31. 3. 2022. Upravičenec je dolžan vrniti prejeto pomoč, če naknadno ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev za njeno pridobitev ali sredstev ni namensko porabil za nakup testov HAG.

S PKP10 se podaljšuje upravičenost do povračila nadomestil plače delavcev ter pravice in obveznosti delavcev, ki zaradi karantene na domu ali višje sile ne morejo opravljati dela, najdlje do 31. 3. 2022. Vlada lahko ukrep povračila nadomestil plače podaljša s sklepom za obdobje največ treh mesecev.

Nadalje PKP10 podaljšuje rok za koriščenje neizrabljenega dopusta; delavec ima tako v zakonsko predvidenih primerih pravico izrabiti ves letni dopust za leto 2020, ki ni bil izrabljen v letu 2021, do 1. 4. 2022. Delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem ali posledicami COVID-19, ni mogel izrabiti letnega dopusta za leto 2021 v rokih, kot jih določa Zakon o delovnih razmerjih, niti v trajanju najmanj dveh tednov, ima pravico letni dopust za leto 2021 izrabiti do 31. 12. 2022. Podaljšuje se tudi možnost koriščenja bolniške odsotnosti brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu, do 28. 2. 2022.

Dodatno PKP10 podaljšuje program finančnih spodbud iz Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (»ZIUOOPE«) do 30. junija 2022. Nadalje predvideva tudi zagotavljanje likvidnostnih sredstev za podjetja preko namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo. Predvidena višina sredstev je 10 milijonov EUR, tako za leto 2021 kot za leto 2022. 

Kontakt

mag. Sanja Savič

Vodja oddelka za pravno svetovanje, Ljubljana, PwC Slovenia

Elektronski naslov

mag. Maja Malešević

Višja svetovalka v oddelku pravnega svetovanja, PwC Slovenia

Elektronski naslov

Milcho Balevski

Svetovalec v oddelku pravnega svetovanja, PwC Slovenia

Elektronski naslov

Pridružite se nam na