Skip to content Skip to footer
Search
si

Loading Results

Odziv organizacij na posledice virusa COVID-19

Epidemija COVID-19 organizacije postavlja pred pomembne izzive, ki terjajo hiter odziv. Kako se uspešno odzvati?

V PwC v Sloveniji smo oblikovali posebno skupino strokovnjakov COVID-19, ki vam je pripravljena priskočiti na pomoč pri iskanju rešitev v času krize, ki jo je povzročila epidemija COVID-19. Na tej strani tako lahko najdete aktualna gradiva ter pregled ključnih vprašanj in izzivov, s katerimi se v organizacijah srečujete v teh izrednih razmerah.

Kot globalno podjetje lahko uporabimo najboljše prakse naših kolegov v regiji, ki so razvili krizne načrte za vrsto vprašanj, od poslovnih in finančnih svetovanj do operativnih in tehničnih rešitev. Naši davčni, računovodski, finančni in poslovni svetovalci, svetovalci na področju informatike in kibernetske varnosti ter pravniki vam bodo zagotovili celovit pregled vseh pomembnih vprašanj, katerih odgovori vam bodo omogočili sistemsko krmarjenje po vseh vaših dejavnostih.

Naši strokovnjaki vam tako lahko pomagajo pri najrazličnejših izzivih, s katerimi se trenutno soočate: vodstvu lahko pomagajo razmišljati o različnih scenarijih odzivanja na krizo in nudijo operativne nasvete, vam pomagajo pri upravljanju projektov v času krize, pomagajo vam razviti in hitro implementirati rešitve za specifične situacije in še veliko več.

Ključna poslovna vprašanja v zvezi s krizo COVID-19

Upad prihodkov in denarnega toka

Upravljanje z denarnim tokom je ključnega pomena v obdobju izbruha virusa COVID-19, ko se podjetja v času izbruha virusa soočajo z velikimi operativnimi in finančnimi izzivi. Da bi bil odziv na te težave čim boljši, je potreben strožji nadzor nad obratnim kapitalom in spremljanje tekoče likvidnosti oz. prihodnjih denarnih tokov. 

 

Za stabilizacijo svojega finančnega položaja je za vsako podjetje ključno:

 • da dobro razume trenutni položaj v katerem se nahaja podjetje na vseh področjih poslovanja,

 • da sprejme takojšnje ukrepe za zavarovanje trenutnega finančnega položaja in

 • da učinkovito upravlja odnose z vsemi notranjimi in zunanjimi deležniki.

 

Naši strokovnjaki iz oddelka za finančno in poslovno svetovanje vam lahko pomagajo pri:

 • izdelavi podrobne ocene denarnega toka za naslednje 3-6 mesece (najbolje 6 mesecev) na tedenski ali mesečni ravni,

 • izdelavi strategije upravljanja denarnega toka in obratnega kapitala glede na sprejete ukrepe Vlade RS, komunikaciji z zunanjimi deležniki (banke, dobavitelji, kupci itn).

Primož Rozman

Vodja projektov finančnega svetovanja, Ljubljana, PwC Slovenia

Elektronski naslov

Davki

Državni zbor RS je 20. 3. 2020 je sprejel Zakon o interventnih ukrepih na javno-finančnem področju, s katerim je potrdil sveženj davčnih ukrepov v luči COVID-19. Naši strokovnjaki iz oddelka za davčno svetovanje vam lahko pomagajo pri uveljavljanju naslednjih ugodnosti: 

 • Če ocenite, da se vam je davčna osnova glede na dejanske okoliščine spremenila, lahko za vas vložimo zahtevo za spremembo višine akontacije DDPO ali dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

 • Plačilo davka lahko odložite za čas do dveh let oziroma vam lahko davčni organ dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, če ste zaradi COVID-19 izgubili sposobnost pridobivanja prihodkov. Za vas lahko pripravimo vlogo za odlog oziroma obročno plačevanje davka.

 • V zvezi z roki in pravnimi sredstvi v davčnem postopku vam pomagamo pregledati status vaših upravnih postopkov in vam svetujemo, ali roki tečejo naprej ali ne ter kako postopati.

 • Pregledamo lahko pravilnost vaših informativnih izračunov za odmero dohodnine za leto 2019 in pripravimo ugovor zoper informativni izračun. Davčni organ bo zaradi izrednih razmer nekoliko kasneje, kot to predvideva Zakon o davčnem postopku, izdal informativne izračune za odmero dohodnine za leto 2019 in sicer do 30. 6. 2020. Pravilnost le-teh je potrebno natančno preveriti, saj trenutne izredne razmere lahko privedejo do nepravilnosti, in po potrebi vložiti ugovor.


Delavec, ki dela od doma, je lahko na podlagi dogovora z delodajalcem upravičen do neobdavčenega nadomestila za uporabo lastnih sredstev, od katerega se tudi ne obračunajo prispevki za socialno varnost. Pomagamo vam pri obračunu plač in izračunu ustreznega nadomestila.

Mojca Bartol Lesar

Partnerica v oddelku Davčno - pravnega svetovanja, PwC Slovenia

+386 31 790 584

Elektronski naslov

Aleksander Ferk

Direktor oddelka za davčne in pravne storitve, PwC Slovenia

Elektronski naslov

Barbara Hočevar

Senior managerka, PwC Slovenia

Elektronski naslov

Ohranitev delovnih mest

Državni zbor RS je 20. 3. 2020 je sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki prispeva k ohranitvi delovnih mest v podjetjih, ki jih je COVID-19 najbolj prizadel. S predlaganimi ukrepi lahko delodajalec ob izpolnitvi določenih pogojev uveljavlja povračilo nadomestila plače. Pravni svetovalci v oddelku PwC Legal Slovenija vam lahko pomagajo pri ugotavljanju ali izpolnjujete pogoje za uveljavljanje povračila nadomestila plače. Storitve, ki jih ponujamo:

 • pravno svetovanje glede uveljavljanja povračila nadomestila plače na podlagi omenjenega zakona,
 • pomoč pri pripravi pisnih odredb za delavce, ki jim delodajalec odredi čakanje na delo doma,
 • napotki pri izpolnjevanju vloge za uveljavljanje povračila nadomestila plače,

 • vsebinski napotki pri pripravi opisa poslovnega položaja podjetja zaradi posledic virusa,

 • priprava pisne izjave, s katero se delodajalec zaveže ohraniti delovna mesta delavcev na začasnem čakanju na delu najmanj šest mesecev po začetku začasnega čakanja na delo,

 • pomoč pri pripravi sheme za ohranitev delovnih mest,

 • pregled pogodbe o delnem povračilu izplačanih nadomestil plače, ki jo delodajalec sklene z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje.

 

Pomagamo vam tudi pri razumevanju in tolmačenju ukrepov, ki jih je Vlada RS sprejela v okviru t.i. “protikorona paketa” dne 29.3.2020.

Delodajalci zaposlenim zaradi epidemije COVID-19 množično odrejajo delo na domu. O taki organiziranosti mora delodajalec obvestiti tudi Inšpektorat RS za delo. Pravni svetovalci PwC v Sloveniji vam lahko pomagamo pri:

 • prijavi dela na domu Inšpektoratu RS za delo, 

 • pripravi in sprejemu ustreznih internih aktov družbe,

 • ustrezni prilagoditvi pogodb o zaposlitvi zaradi spremembe kraja opravljanja dela,

 • splošno pravno svetovanje glede opravljanja dela od doma.

 

V času epidemije COVID-19 delodajalci poskušajo zaščititi svoje zaposlene in jih pri tem tudi obveščati o posameznih pojavih virusa ter sprejemati ustrezne zaščitne ukrepe, vendar pa zakonodaja na področju varstva osebnih podatkov preprečuje posredovanje določenih vrst podatkov. V skladu s tem vam naši pravni svetovalci lahko pomagajo na naslednje načine:

 • splošno pravno svetovanje o varovanju osebnih podatkov v času virusa COVID-19 (dovoljeni obseg zbiranja in obdelave osebnih podatkov),

 • pravna pomoč pri komunikaciji z zaposlenimi (obveznost obveščanja delodajalca o posameznih pojavih virusa COVID-19).

mag. Sanja Savič

Vodja oddelka za pravno svetovanje, Ljubljana, PwC Slovenia

Elektronski naslov

Urejanje pogodbenih razmerij

Epidemija COVID-19 ima učinek tudi na marsikatero že sklenjeno pogodbeno razmerje med gospodarskimi subjekti. Vprašanje, ki se ob tem postavlja, je, kako ob spremenjenih okoliščinah ohraniti pogodbeno razmerje z namenom, da poslovni procesi kontinuirano delujejo. Na tem področju vam naši pravni strokovnjaki nudijo naslednjo podporo:  

 • pregled in modifikacijo določil civilnih pogodb z namenom realizacije cilja pogodbenega razmerja,

 • splošno pravno svetovanje pri pogodbenih razmerjih glede na spremenjene okoliščine.

mag. Sanja Savič

Vodja oddelka za pravno svetovanje, Ljubljana, PwC Slovenia

Elektronski naslov

Vplivi na računovodske izkaze in zaključevanje knjig

Pri večini družb bo kriza vplivala na računovodske izkaze v tekočem poslovnem letu, kar zajema tudi vsa medletna in kvartalna poročanja. Razen neposrednega vpliva, ki se lahko kaže med drugimi v upadu prihodkov in denarnega toka, in vpliva sprejetih ukrepov, velja omeniti tudi posredne vplive, ki bodo nastali prek vpliva na presoje in ocene. Na poslovno leto, ki se je končalo v letu 2019 in za katerega so računovodski izkazi še v pripravi oziroma še niso potrjeni in revidirani, pa bo virus po vsej verjetnosti vplival vsaj v delu, ki zajema razkritja dogodkov po datumu bilance stanja. Naši strokovnjaki iz oddelka za računovodsko svetovanje vam lahko pri pripravi računovodskih izkazov in zaključevanju knjig nudijo naslednje oblike pomoči: 

 • identificiranje vplivov na računovodske izkaze in pomoč pri ustreznem evidentiranju le-teh,

 • pomoč pri pripravi računovodskih izkazov z namenom, da ti v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj, 

 • pomoč pri pripravi računovodskih izkazov z namenom, da so razkritja v letnem poročilu ustrezna,

 • identificiranje ozkih grl v računovodstvu in po možnosti tudi outsourcing,

 • kritična presoja bodočih denarnih tokov in planov, 

 • ponovni izračun kovenantov in poročanje bankam,

 • izobraževanja na daljavo.
Kako bo COVID-19 vplival na računovodske izkaze podjetij?

Pregled področij, na katera bo pri pripravi računovodskih izkazov in zaključevanju poslovnih knjig, bistveno vplival COVID-19, je za časnik Finance pripravila managerka v našem oddelku revizije Anita Pavlin: https://bit.ly/2VsASEZ

 

Anita Pavlin

Vodja, Oddelek računovodskega svetovanja, PwC Slovenia

Elektronski naslov

Damjan Ahčin

Direktor v reviziji, PwC Slovenia

Elektronski naslov

Kibernetska varnost

V tej težavni situaciji, ko so se dnevne rutine glede načina in kraja dela močno spremenile, je v poslovnem svetu poleg zdravja zaposlenih kontinuiteta poslovanja postala prioriteta.

Dobršen del podjetij ima vpeljane procese za neprekinjeno poslovanje in okrevanje po katastrofi, vendar pa uvajanje večjih količin neplaniranih sprememb (masovno delo od doma, vpeljava novih VPN tehnologij ter orodij za timsko delo, …) žal hkrati uvaja tudi nova tveganja glede kibernetske varnosti.

V PwC v  Sloveniji vam lahko pomagamo pri pregledu tveganj in odkrivanju ranljivosti, ki so potencialno vpeljane v vaše poslovanje preko novonastalih sprememb. V sklopu osveščanja podjetij o ranljivostih in novonastalih kibernetskih tveganjih izvajamo testiranje ranljivosti ter analizo odpornosti na napade s socialnim inženiringom, ki trenutno izkoriščajo trenutno situacijo panike in nepazljivosti.

Izvedemo lahko kratko in omejeno penetracijsko testiranje in pregled ranljivosti, da bi identificirali tveganja vezana na varnost informacij, pojasnili njihov vpliv na poslovanje ter razvili strategijo zmanjšanja tveganja preden privedejo do finančne škode ali izgube ugleda. 

Omenjena aktivnost vključuje:

 • testiranje ranljivosti na zunanjih IP naslovih s pomočjo profesionalnih orodij,

 • testiranje ranljivosti na zunanjih VPN servisih in orodjih za timsko delo,

 • poskus ugotovitve gesel z metodo »password spraying«,

 • testiranje odpornosti na napade socialnega inženiringa.

Po zaključku testiranja vam izdamo poročilo, ki vključuje popis odkritih pomanjkljivosti s priporočili za njihovo odpravo.

Uroš Žust

Direktor za področje upravljanja organizacijskih tveganj, PwC Slovenia

Elektronski naslov

Poslovni procesi

Trenutna situacija je opozorilo organizacijske ranljivosti pred zunanjimi dejavniki na nacionalni kot tudi na globalni ravni in tudi dokaz, da take in podobne situacije običajno pridejo nenajavljene. Posledično je zelo pomembno, da se v organizaciji vzpostavijo mehanizmi, ki bodo zagotovili fleksibilen odziv na razmere in izzive, ki bodo nastali zaradi zunanjih dejavnikov. Ne glede na to, ali gre za optimizacijo poslovanja kot odziv na zunanje dejavnike, ali pa za vzpostavitev mehanizmov za preprečitev le teh, si moramo zastaviti naslednja vprašanja:

 • Kateri poslovni procesi so ključni za nemoteno delo organizacije
 • Kakšna je kapaciteta za opravljanje ključnih poslovnih procesov v trenutni situaciji?
 • Ali obstaja alternativni način za opravljanje ogroženih procesov in kako lahko ukrepamo?

 

V PwC v Sloveniji vam lahko pomagamo pri optimizaciji in standardizaciji poslovanja z uporabo sodobnih orodij za upravljanje poslovnih procesov.

Naši strokovnjaki vam lahko nudijo naslednje oblike pomoči:

 • Pomoč pri pripravi operativnega modela in identifikaciji ključnih poslovnih procesov;
 • Pomoč pri standardizaciji ključnih poslovnih procesov in dokumentiranju le teh;
 • Ocena zrelosti in stopnje avtomatizacije poslovnih procesov;
 • Pomoč pri optimizaciji in avtomatizaciji poslovnih procesov z uporabo sodobne tehnologije, kot so robotska procesna avtomatizacija, napredna analitika, strojno učenje, umetna inteligenca ipd.;
 • Pomoč pri vzpostavitvi strategije upravljanja poslovnih procesov;
 • Razvoj strategije za delo na daljavo.

mag. Vlado Šarenac

Direktor za področje tehnološkega svetovanja za jugovzodno Evropo, PwC Slovenia

Elektronski naslov

Izdelava botov za pomoč uporabnikom

V času vse večje uporabe spletnega naročanja in poslovanja se je izrazito povečala tudi količina uporabniških potreb po podpori in pomoči. V te namene je PwC razvil PwC Bot, intuitivni spletni vmesnik (chat), ki pomaga uporabnikom pri reševanju njihovih problemov. Določena vprašanja lahko bot odgovarja samodejno, za ostala pa v ozadju kreira sporočilo za ekipo podpore, medtem ko uporabnika obvešča o napredku razreševanja situacije.

Ključne lastnosti PwC bota:

 • dvosmerna integracija z rešitvijo za »ticketing«, ki jo podjetje uporablja,
 • sposobnost integracije s popularnimi aplikacijami za sporočanje kot npr. Hangouts,
 • celodnevna (24/7) podpora strankam z minimalnim čakalnim časom,
 • dostopen tako preko spleta kot preko mobilnikov,
 • sposoben učenja (izboljševanja delovanja na podlagi izkušenj),
 • podpora več jezikom.

Vpeljava PwC Bota v spletno podporo podjetja lahko podjetju zagotovi neprekinjeno uporabniško podporo in zmanjšanje obremenitve na zaposlene v oddelku podpore. Sposobnost učenja pa dodatno omogoča izboljšanje uporabniške izkušnje ter vedno večjo integracijo v storitve ponujanja podpore.

Uroš Žust

Direktor za področje upravljanja organizacijskih tveganj, PwC Slovenia

Elektronski naslov

Kako v času epidemije COVID-19 poteka delo v PwC v Sloveniji?

 • V družbi PwC v Sloveniji se po najboljših močeh trudimo varovati zdravje zaposlenih in strank v obdobju epidemije COVID-19 in vam tudi pomagati pri reševanju večjih izzivov, s katerimi se soočate v tej težki poslovni situaciji.
 • Ker smo odgovorno podjetje, naši zaposleni od 16. 3. 2020 delajo od doma.  
 • Naše delo teče kot običajno, pri čemer vsa naša interna srečanja, kot tudi srečanja med zaposlenimi, potekajo prek spleta oz. po telefonu.
 • Zaposlenim smo zagotovili vse pogoje za delo na daljavo, tako da bomo naredili vse, da zagotovimo, da vsi naši delovni procesi potekajo brezhibno in brez zamud.
 • Glede na to, da delujemo v izrednih razmerah, smo vam pripravljeni priskočiti na pomoč pri reševanju vaših izzivov tudi izven našega rednega delovnega časa - pokličite nas ali nam pišite in našli bomo način, kako vam pomagati.

{{filterContent.facetedTitle}}

Stopite v stik z nami

Ni rezultatov iskanja

Mojca Bartol Lesar

Partnerica v oddelku Davčno - pravnega svetovanja, PwC Slovenia

+386 31 790 584

Elektronski naslov

mag. Vlado Šarenac

Direktor za področje tehnološkega svetovanja za jugovzodno Evropo, PwC Slovenia

Elektronski naslov

Ni rezultatov iskanja

Damjan Ahčin

Direktor v reviziji, PwC Slovenia

Elektronski naslov

Uroš Žust

Direktor za področje upravljanja organizacijskih tveganj, PwC Slovenia

Elektronski naslov

Primož Rozman

Vodja projektov finančnega svetovanja, Ljubljana, PwC Slovenia

Elektronski naslov

Pridružite se nam na