Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

Цаг зав гарган энэхүү санал асуулгыг бөглөж байгаа танд талархал илэрхийлье. Санал асуулгын хүрээнд PwC компанийн үйлчилгээ таны сэтгэлд нийцсэн эсэх болон гүйцэтгэлийн чанарын талаарх таны үнэтэй саналыг авахаар зорьсон болно. Холбогдох асуултуудад “Таны хүлээлтээс давсан” болон “Таны хүлээлтэнд хүрээгүй” гэсэн сонголтуудаас тохирох мөрийн дугаарыг сонгон хариулна уу. Таны өгсөн үнэлгээ нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэсэн багийг үнэлэх үндсэн үзүүлэлтийн нэг байх болно. Уг судалгааны хариуг нууцлан, холбогдох хариуг тус үйлчилгээг гүйцэтгэсэн багийн гишүүдэд мэдээлэхгүй байхыг хүсвэл доорх нүдэнд “x” тэмдэглэгээг хийнэ үү! Цаг зав гаргаж буй танд дахин талархлаа илэрхийлье!

1. Гүйцэтгэж буй ажлын удирдлагын хүрээнд: 

Дараах асуултуудын хүрээнд бидний гүйцэтгэл та бүхний хүлээлтэнд нийцсэн эсэхэд холбогдох үнэлгээг өгнө үү.

Хүлээлтэд хүрээгүй Хүлээлтэд хүрсэн Хүлээлтээс давсан
1-2 3-4 5-6
a) Ажлын төлөвлөгөөг таньтай урьдчилан тохиролцсон эсэх?

b) Үйлчилгээний явцын талаар хангалттай мэдээлэл өгч байсан эсэх?

c) Төлөвлөгөөт хугацаанд багтаан үйлчилгээг гүйцэтгэж чадсан эсэх?

2. Хамтын ажиллагаа болон Харилцаа Холбоо:

Дараах асуултуудын хувьд бидний гүйцэтгэл та бүхний хүлээлтэд нийцсэн эсэхэд холбогдох үнэлгээг өгнө үү.

Хүлээлтэд хүрээгүй Хүлээлтэд хүрсэн Хүлээлтээс давсан
1-2 3-4 5-6
a) Танай байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааг ойлгож ажиллаж чадсан эсэх?

b) Асуудал тулгарах үед нээлттэй бөгөөд түргэн шуурхай шийдвэрлэж чадсан эсэх?

c) Харилцааны хувьд ил тод ,ойлгомжтой байсан эсэх?

3. Нийт ажлын гүйцэтгэлийн хувьд:

Хүлээлтэд хүрээгүй Хүлээлтэд хүрсэн Хүлээлтээс давсан
1-2 3-4 5-6
a) Гэрээт ажлын үйлчилгээг PwC компани хэрхэн гүйцэтгэсэн бэ?

b) Тус үйлчилгээ танай байгууллагын хувьд үр өгөөжтэй байсан уу? (Цаашид PwC компаниар дахин үйлчлүүлэх үү?)

c) Манай компанийн үйлчилгээг та хамтран ажилладаг түнш байгууллагууддаа санал болгох уу?

4. Ажил, үйлчилгээний хүрээнд манай компаниас таньтай хамгийн ойр дотно хамтарч ажилласан хүний нэрийг (3 хүртэлх) бичиж таны хүлээлтэнд хүрч ажиллаж чадсан эсэх талаар холбогдох үнэлгээг өгнө үү ?

Хүлээлтэд хүрээгүй Хүлээлтэд хүрсэн Хүлээлтээс давсан
1-2 3-4 5-6

Судалгаанд оролцсон танд баярлалаа!

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Follow us