Nota de informare / Acord pentru procesarea datelor cu caracter personal

ÎCS “PricewaterhouseCoopers Audit” SRL (“Compania”), persoana juridică din Republica Moldova, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 29 ianuarie 1998, având sediul pe str. Maria Cibotari nr. 37, mun. Chişinău, Republica Moldova, număr de înregistrare (IDNO) 1003600008161, procesează date personale în conformitate cu Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal (nr. 133 din 08 iulie 2011), fiind înscrisă în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000015.

În scopul corespunderii cu legislaţia în vigoare şi în scopul unei bune colaborări dintre Companie şi „subiectul datelor cu caracter personal”, subiectul datelor cu caracter personal în baza prezentei îşi exprimă consimţământul liber, necondiţionat, expres şi conştient, şi confirmă următoarele:

1. Prin prezenta, subiectul datelor cu caracter personal este de acord cu procesarea de către Companie a datelor sale personale, date care includ toate sau unele din următoarele categorii: nume, prenume, data naşterii, cod personal, adresa de email de serviciu, telefonul personal (inclusiv numărul de telefon mobil), sexul, locul de muncă, profesia/poziţia în cadrul companiei, adresa de reşedinţă / domiciliu.

2. Subiectul datelor cu caracter personal prin prezenta acceptă şi consimte că datele sale cu caracter personal vor fi procesate de către Companie pentru următoarele scopuri:

a)Executarea contractelor între angajatorul subiectului datelor şi Companie;

b)Furnizarea de servicii de către Companie şi/sau de alte entităţi PwC în beneficiul subiectului ori al angajatorului său;

c)Marketing sau promovarea serviciilor oferite de Companie;

d)Îndeplinirea cerinţelor şi/sau procedurilor legate de independenţa, managementul riscului şi revizia calităţii, realizarea cerinţelor corporative ale Companiei;

e)Alte situaţii legate de relaţia contractuală pe care subiectul datelor sau angajatorul său o au sau o vor avea cu Compania.

3. Subiectul datelor cu caracter personal consimte şi acceptă că datele sale cu caracter personal pot fi transferate de către Companie, în condiţiile legii, şi respectiv pot fi prelucrate de entităţi precum: entităţile PwC în Moldova (ÎCS PricewaterhouseCoopers Advisory SRL, ÎCS PricewaterhouseCoopers Legal SRL), precum şi de alte entităţi asociate cu Compania din întreaga lume, situate în state care oferă garanţii de protecţie a datelor cu caracter personal pe teritoriile lor, cel puţin de nivelul stabilit pe teritoriul Republicii Moldova pentru scopuri de realizare a cerinţelor corporative, inclusiv în scopuri de marketing.

Destinatarii datelor cu caracter personal procesate de către Companie sunt angajaţii entităţilor PwC în Moldova (ÎCS PricewaterhouseCoopers Advisory SRL, ÎCS PricewaterhouseCoopers Legal SRL), precum şi ai altor entităţi asociate cu Compania din întreaga lume.

4. Subiectul datelor cu caracter personal consimte şi acceptă că datele sale cu caracter personal vor fi procesate de către Companie în următoarele modalităţi: colectare, înregistrare, organizare, stocare, păstrare, restabilire, adaptare ori modificare, extragere, consultare, utilizare, dezvăluire prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturare ori combinare, blocare, ştergere, distrugere, transfer (inclusiv transmitere transfrontalieră) sau acordarea accesului entităţilor care aparţin grupului PwC în Moldova, precum şi altor entităţi asociate cu Compania în lume.

5. Subiectul datelor cu caracter personal prin prezenta consimte şi acceptă precum că acest consimţământ este valabil pentru o perioadă de cinci ani, şi poate fi reînnoit pentru perioade succesive de cinci ani. Consimţământul pentru procesarea datelor cu caracter personal poate fi retras în orice moment înainte de expirarea termenului, printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, depusă la sediul ÎCS “PricewaterhouseCoopers Audit” SRL situat pe str. Maria Cibotari nr.37, mun. Chişinău, Republica Moldova.

6. Subiectul datelor cu caracter personal confirmă cunoaşterea prevederilor Legii cu privire la protecţia datelor cu caracter personal (nr. 133 din 08 iulie 2011), recunoscând că în legătură cu procesarea datelor sale de către Companie, are următoarele drepturi, cum e stabilit de lege:

  • Dreptul la obţinerea informaţiilor privind identitatea operatorului sau a persoanei împuternicite de către operator, scopul prelucrării datelor colectate, precum şi informaţii suplimentare referitoare la destinatarii datelor cu caracter personal;
  • Dreptul de acces la datele sale cu caracter personal;
  • Dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal;
  • Dreptul de opoziţie;
  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  • Accesul la justiţie.

Pentru exercitarea acestor drepturi, subiectul datelor cu caracter personal este în drept să depună o cerere scrisă, datată şi semnată, la sediul ÎCS “PricewaterhouseCoopers Audit” SRL situat pe str. Maria Cibotari nr.37, mun. Chişinău, Republica Moldova.

7. Subiectul datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 17 al Legii privind comerţul electronic (nr. 284 din 22 iulie 2004), consimte la procesarea datelor sale cu caracter personal şi îşi exprimă consimţământul de a recepţiona informaţie comercială în format electronic.

Follow us