Uzņēmumu ienākuma nodoklis (Nodokļu pamatkursa modulis)

Kursa dalībnieki iegūs zināšanas par UIN apliekamās bāzes noteikšanas un deklarēšanas pamatprincipiem, kā arī attīstīs praktiskās iemaņas UIN piemērošanā Latvijas un starptautisko normatīvo aktu griezumā.

!! Kursu var apmeklēt ikviens interesents, arī tad, ja neesat pilna 6 mēnešu Nodokļu pamatkursa dalībnieks. 

Kursā aplūkojam Latvijas un starptautiskos normatīvos aktus, lai vieglā un saprotamā veidā nostiprinātu ar UIN apliekamās bāzes noteikšanas pamatus. Izvērtējam teorijas piemērošanu praksē ar piemēru palīdzību. Iepazīstinām ar UIN režīma piemērošanas aktualitātēm.

Saturs

  • UIN aprēķināšanas principi
  • Sadalītā peļņa un nosacīti sadalītā peļņa
  • Ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas, reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izmaksas
  • Nedrošie debitoru parādi
  • Aizdevumi saistītiem uzņēmumiem
  • UIN bāzē iekļaujamie palielinātie procentu maksājumi
  • Maksājumi nerezidentiem – ieturējuma nodoklis
  • Atvieglojumi
  • Pārejas noteikumu piemērošana (uzkrātās nesadalītās peļņas izmantošana, nodokļu zaudējumi, uzkrājumu samazināšana u.c.)
  • Deklarācijas sagatavošana, ikmēneša UIN aprēķins

Kam paredzēts

Uzņēmumu darbiniekiem, kuriem ir nepieciešams iegūt pamatzināšanas par UIN piemērošanu, lai tās pielietotu ikdienā, piemēram, grāmatvežiem UIN deklarāciju sagatavošanā. Arī tiem darbiniekiem, kuriem nepieciešams kopumā pārzināt nodokļu sistēmu un nostiprināt savas zināšanas, piemēram, nodokļu konsultantiem, juristiem un finanšu direktoriem.

Sagaidāmie rezultāti

Apgūstot šo kursu, iegūsiet izpratni par UIN piemērošanu uzņēmuma ikdienā. Zināsiet, pēc kādiem principiem jāvadās, nosakot ar UIN apliekamo bāzi, kā jāpiemēro UIN dažādās situācijās, tostarp, kādos gadījumos UIN saistības neveidojas.

Datums

2023. gada 8. marts - 19. aprīlis

Ja kāda no nodarbībām jau notikusi, joprojām varat pieteikties modulim. Par notikušajām nodarbībām nodrošināsim videoierakstu.

Laiks 14.00 - 17.30, trešdienās
26 akadēmiskās stundas / 7 nodarbības
Pēdējā nodarbībā - pārbaudes tests (pēc izvēles)
Lektori Zane Korņenkova
PwC nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Viktorija Lavrova
PwC nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Cena

780 EUR + PVN
* mācību maksu iespējams dalīt vairākos maksājumos (lūgums norādīt pieteikuma komentāru laukā)

Norise Tiešsaistē
Vebināra linku un materiālus sūtīsim epastā vebināra norises rītā. Ja pieteiksieties vebināram, bet vebināra dienā nebūs iespēja to apmeklēt, nosūtīsim Jums video ierakstu, lai varat noskatīties Jums ērtā laikā 1 mēneša periodā.
Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC'S Academy sertifikātu 
- par moduļa apguvi (ja izvēlēsieties kārtot testu) vai 
- par moduļa noklausīšanos
 (ja neizvēlēsieties kārtot testu).
Jautājumi Pieteikuma anketā ir iespēja iesūtīt jautājumus lektoriem. Iespēju robežās atbildes tiks sniegtas vebināra laikā. Ja vebināra gaitā radīsies papildu jautājumi, aicināsim tos iesūtīt vebināra saziņas logā (chat) vai jautāt mutiski vebināra laikā.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. Atsaucot savu dalību vēlāk nekā 5 dienas pirms vebināra, dalība kursā netiek anulēta un rēķins ir maksājams norādītajā termiņā. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums