PwC's ESG Academy Latvija

Ilgtspējīga darbība piesaista vairāk klientu un investoru (tajā skaitā bankas), nodrošina resursu efektīvu izmantošanu, samazinot enerģijas un ūdens patēriņu, kā arī kopējās darbības izmaksas.

Lai uzņēmums iedzīvinātu ilgtspējas aspektus savā pamatdarbībā, tam jāapzinās gan kādu ietekmi tas atstāj uz apkārtējo vidi un tā iesaistītajām pusēm, gan arī to kā apkārtējā vide un iesaistītās puses iespaido uzņēmējdarbību. Ilgtspējas aspektu iekļaušana uzņēmējdarbībā ir process, kas veicina uzņēmuma darbības modeļa un kopējās stratēģijas pārskatīšanu, datu apkopošanu un analīzi, ar mērķi izmantot tos lēmumu pieņemšanā, lai apzinātu un mazinātu riskus, kas skar uzņēmumu.

Maija Orbidāne, PwC Ilgtspējas pakalpojumu vadītāja

Pieejams videoieraksts

Pieteikties

Vebinārā noskaidrosim, kas ir ilgtspēja, apskatīsim ESG (vide, sociālā joma un pārvaldība) komponentes. Meklēsim atbildes uz jautājumu, ar ko sākt, kā attīstīt un pilnveidot ilgtspējīgas prakses uzņēmuma darbībā.

Vebināra programmā

 • Ilgtspējas definējums un ESG (vide, sociālā jomā un pārvaldība) komponentes
 • ESG koncepta attīstība
 • Ilgtspējas integrācija uzņēmējdarbībā
 • Ieskats normatīvā regulējuma un aktuālajās prasībās ilgtspējas jomā

 

Pieejams videoieraksts

Pieteikties

Nefinanšu ziņošanas regulējuma ietvars kļūst arvien prasīgāks, rosinot uzņēmumiem integrēt arvien vairāk ar ilgtspējīgu attīstību saistītos aspektus savā darbībā. Regulējums nosaka ne vien to, kuriem uzņēmumiem nefinanšu informācija ir jāatklāj, bet arī to, ka tā ir jāatklāj atbilstoši noteiktu standartu prasībām.

Vebinārs paredzēts ikvienam, kurš vēlas padziļinātāk izprast nefinanšu ziņošanas regulējuma ietvara prasības gan Eiropas Savienības, gan nacionālā līmenī. 

Vebināra sadaļā par ziņošanas standartiem tiks iekļauti gan plašāk zināmie standarti (piemēram GRI), gan Eiropas ilgtspējas standarts (ESRS), saskaņā ar kuru būs jāziņo Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas ietvarā.

Vebināra programmā

Eiropas Savienības regulējums

 • Eiropas Zaļais kurss
 • ES Taksonomijas Regula 2020/852, prasības informācijas atklāšanai
 • Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD)

Nacionālais regulējums

 • Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam
 • Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums (2021. gada decembra grozījumi attiecībā uz paziņojumu par korporatīvo pārvaldību un nefinanšu paziņojumiem)
 • Finanšu instrumentu tirgus likums
 • Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodekss

Ziņošanas standarti

 • Nefinanšu ziņošanas standarti (GRI, ESRS), ieteikumi to izvēles procesā

Pieejams videoieraksts

Pieteikties

Gatavojot un publicējot ilgtspējas pārskatus, uzņēmumi atspoguļo ieviesto pieeju ilgtspējas jomai, to sasniegtos rezultātus un izvirzīto mērķu izpildi. Ieinteresēto pušu gaidas pēc kvalitatīvas nefinanšu informācijas arvien pieaug, kā arī ar ilgtspēju saistītie riski kļūst arvien nozīmīgāki finansētājiem - neesoša vai zemas kvalitātes nefinanšu informācija apdraud uzņēmuma piekļuvi kapitālam, jaunu sadarbības partneru piesaisti, kā arī klientu bāzes paplašināšanu, tādējādi bremzējot uzņēmuma attīstību.

Ilgtspējas ziņošana ir process, kas caurvij visas uzņēmuma struktūras - vebinārā tiks aplūkots ilgtspējas pārskata sagatavošanas process, kā arī sniegti praktiski ieteikumi, kā veiksmīgāk organizēt katru no procesa soļiem, piemērm, sagatavošanās posms, iekšējo un ārējo ietekmes pušu identificēšanas un kartēšanas process, kā arī soļi, kas veicami, lai noteiktu uzņēmumam būtiskos ilgtspējas aspektus.

Aplūkosim gan Latvijas, gan starptautisko dažādu nozaru uzņēmumu piemērus un labo praksi ilgtspējas ziņošanā.

Vebināra programmā

 • Ilgtspējas pārskata sagatavošanas pieeja
 • Ieinteresēto pušu identificēšana un kartēšana
 • Būtisko aspektu noteikšana
 • Atklājamās informācijas definēšana
 • Datu apkopošanas process
 • Ilgstpējas ziņošanas piemēri

Aicinām ielūkoties vienā no PwC's Academy ESG ievadvebināriem, kā arī iepazīties ar PwC Latvijas uzņēmuma ESG praksi, tās vadītāju Maiju Orbidāni un pētījumu par Latvijas uzņēmumu nefinanšu paziņojumos iekļauto informāciju, tās kvalitāti un brieduma pakāpi.

Playback of this video is not currently available

4:54

Ieskats vebinārā

Playback of this video is not currently available

1:47

Maija Orbidāne, PwC Ilgtspējas pakalpojumu vadītāja

PwC Latvija pētījums "Ieskats Latvijas uzņēmumu nefinanšu paziņojumos"

 • Piedāvājam izvēlēties vienu kursa moduli, divus moduļus vai visus trīs moduļus. Izvēloties divus vai trīs moduļus, katra moduļa cena izdevīgāka.
 • Par dalību kursā saņemsiet PwC's Academy sertifikātu.

Viena moduļa videoieraksta iegāde

115 EUR + PVN

Pieteikties

Divu moduļu videoierakstu iegāde

195 EUR + PVN

Pieteikties

Trīs moduļu videoierakstu iegāde

280 EUR + PVN

Pieteikties

Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Tā samaksas termiņš - 14 dienas no izrakstīšanas brīža.

Lektore: Maija Orbidāne, PwC Ilgtspējas pakalpojumu vadītāja

Maija ir korporatīvās pārvaldības un kapitāla tirgus eksperte, kura šobrīd vada PwC Ilgtspējas pakalpojumu praksi. Maija aktīvi iesaistījās Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa izstrādē, pamatojoties uz principiem, kas apkopo labāko starptautisko praksi korporatīvās pārvaldības jomā. Maija turpina strādāt Latvijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvajā padomē, kas izveidota Tieslietu ministrijas paspārnē, lai veicinātu labas pārvaldības principu ieviešanu Latvijas uzņēmumos. 

Maijai ir plaša pieredze projektu vadībā. Strādājot PwC, Maija ir vadījusi projektus, kas saistīti ar ESG jomu, kā piemēram - ceļa karšu izstrāde, ES taksonomijai piederīgo saimnieciskās darbības noteikšana un attiecīgo rādītāju aprēķināšana, veikusi uzņēmumu ilgtspējas pārskatu pārbaudes, piedalījusies ilgtspējas pārskatu izstrādē, kā arī vadījusi apmācības un darba seminārus dažādu uzņēmumu darbiniekiem par ilgtspējas/ESG jautājumiem.

Lektore: Marija Dūduma, PwC Ilgtspējas pakalpojumu konsultante

Marija ir specializējusies atbalsta sniegšanā uzņēmumiem ilgtspējas pārskatu izstrādes procesā - ietekmes pušu identificēšana un kartēšana, būtisko aspektu noteikšana, kā arī ilgtspējas paziņojuma satura izstrāde atbilstoši GRI standartiem.

Marija bija viena no PwC projekta komandas dalībniecēm, kura veica pētījumu par Latvijas uzņēmumu Ilgtspējas pārskatu kvalitāti un brieduma pakāpi.

Sazinieties ar mums

Inga Ķempele

Inga Ķempele

Projektu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Linda Grasmane

Linda Grasmane

Projektu koordinatore, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums