Fiziskās personas, kuru personas datus mēs iegūstam saistībā ar pakalpojumu sniegšanu mūsu klientiem

Personas datu vākšana

Saskaņā ar mūsu politiku mēs vācam personas datus, kas nepieciešami noteiktiem mērķiem, un mēs lūdzam klientiem izpaust personas datus tikai tad, kad tas ir obligāti nepieciešams minētajiem mērķiem.

Gadījumos, kad mums ir jāapstrādā personas dati, lai sniegtu mūsu pakalpojumus, mēs lūdzam savus klientus sniegt nepieciešamo informāciju attiecīgajiem datu subjektiem par to izmantošanu.

Mēs vācam un izmantojam mūsu klientu kontaktinformāciju, lai pārvaldītu un uzturētu mūsu attiecības ar šīm personām. Lūdzu sk. šā konfidencialitātes paziņojuma iedaļu par Uzņēmuma kontaktpersonām, lai uzzinātu vairāk par mūsu šāda veida datu apstrādi.

Ņemot vērā pakalpojumu dažādību, kurus mēs sniedzam klientiem (noklikšķiniet šeit, lai saņemtu informāciju par mūsu pakalpojumiem), mēs apstrādājam daudzas personas datu kategorijas, tostarp:

 • kontaktinformāciju;
 • informāciju par uzņēmējdarbību;
 • informāciju par vadību un darbiniekiem;
 • informāciju par algām un citu finanšu informāciju; un
 • informāciju par investīcijām un citām finanšu līdzdalībām.

Parasti mēs vācam personas datus no saviem klientiem vai trešajām pusēm, rīkojoties saskaņā ar attiecīgā klienta norādījumiem. Dažiem mūsu pakalpojumiem, piemēram, veicot padziļināto izpēti iegādes darījumam klienta vārdā, mēs varam iegūt personas datus no mērķuzņēmuma vadības un darbiniekiem vai trešajām pusēm, kuras rīkojas saskaņā ar mērķuzņēmuma norādījumiem.

 

Personas datu izmantošana

Mēs izmantojam personas datus šādiem mērķiem:

 • Profesionālo pakalpojumu sniegšanai
 • Mēs piedāvājam dažādus profesionālos pakalpojumus (noklikšķiniet šeit, lai iegūtu informāciju par mūsu pakalpojumiem). Dažu pakalpojumu sniegšanai mums ir jāapstrādā personas dati, lai sniegtu konsultācijas un iesniegtu nodevumus. Piemēram, revīziju ietvaros mēs analizēsim algu datus; mums bieži nākas izmantot personas datus, lai sniegtu globālos mobilitātes pakalpojumus.
 • Mūsu uzņēmumu un pakalpojumu administrēšanai, pārvaldīšanai un attīstīšanai
 • Mēs apstrādājam personas datus savas uzņēmējdarbības veikšanas mērķiem, tostarp lai:
 • - pārvaldītu mūsu attiecības ar klientiem;
 • - pilnveidotu mūsu uzņēmumus un pakalpojumus (piemēram, identificētu klientu vajadzības un uzlabojumus pakalpojumu sniegšanā);
 • -uzturētu un izmantotu IT sistēmas;
 • - izmitinātu saturu vai veicinātu izmitināšanas notikumus; un
 • - administrētu un pārvaldītu mūsu tīmekļa vietni, sistēmas un lietojumprogrammas.
 • Drošības, kvalitātes un riska pārvaldības darbību veikšanai
 • Mēs esam ieviesuši drošības pasākumus, lai aizsargātu savu un mūsu klientu informāciju (tostarp personas datus), kas ietver drošības apdraudējumu atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu. Personas dati var tikt apstrādāti mūsu veiktās drošības uzraudzības ietvaros; piemēram, veicot automatizētu skenēšanu, lai identificētu kaitīgus e-pastus. Mēs kontrolējam klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, kas var ietvert personas datu, kuri glabājas attiecīgā klienta datnē, personas datus. Mēs esam ieviesuši politiku un procedūras, lai uzraudzītu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pārvaldītu riskus saistībā ar līgumiem, kas noslēgti ar klientiem.
 • Normatīvo aktu vai profesionālo organizāciju, kuru dalībnieks mēs esam, prasību ievērošana
 • Tāpat kā jebkurš profesionālo pakalpojumu sniedzējs mēs esam uzņēmušies juridiskas, normatīvās un profesionālās saistības. Mums ir jāglabā noteikti dokumenti, lai pierādītu, ka mēs sniedzam savus pakalpojumus, ievērojot minētās saistības, un attiecīgajos dokumentos var būt ietverti personas dati.

 

Apstrādes tiesiskais pamats

Ja datu, kurus mēs iegūstam sakarā ar pakalpojumu sniegšanu klientiem, apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu likumīgu pienākumu, piemēram, nodokļu likumu prasības vai nepieciešama, lai dokumentētu un sniegtu pierādījumus par sniegtajiem pakalpojumiem, apstrādes tiesiskais pamats būs likumīgs pienākums. Ja iepriekšminētie personas dati tiek apstrādāti citiem mērķiem, kas minēti šajā iedaļā, mēs paļaujamies uz mūsu likumīgajām interesēm kā apstrādes pamatu (piemēram, mūsu pakalpojumu sniegšana) vai uz datu subjekta piekrišanu, ja būsim lūguši viņam to dot.

 

Datu glabāšana

Mēs glabājam personas datus, kurus mēs apstrādājam tik ilgi, kamēr tas tiek uzskatīts par nepieciešamu atbilstoši to vākšanas nolūkam (tostarp saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem).  

Ja nav noteiktas konkrētas juridiskas, normatīvās vai līgumiskās prasības, mūsu vispārīgais dokumentu un citu dokumentāru pierādījumu, kuri izveidoti, sniedzot pakalpojumus, glabāšanas termiņš nepārsniedz 10 gadus.

Sekojiet mums