Citas personas, kuras sazinās ar mums

Mēs vācam personas datus gadījumos, kad fiziskā persona sazinās ar mums par kaut kādu jautājumu, sūdzību vai lai sniegtu komentāru vai atsauksmes (piemēram, par attiecīgā paziņojuma kontaktinformāciju un saturu). Šajos gadījumos fiziskā persona kontrolē personas datus, kurus tā mums nodod, un mēs izmantosim attiecīgos datus tikai, lai atbildētu uz tās jautājumiem un atbilstoši izskatītu lietu. Iepriekšminētie personu dati var ietvert vārdu, uzvārdu, darba devēja nosaukumu, kontaktpersonas amatu, tālruņa numuru, e-pastu un citu uzņēmuma kontaktinformāciju.

 

Apstrādes tiesiskais pamats

Ja personas datus apstrādā citiem iepriekšminētajiem mērķiem, mēs paļausimies uz likumīgajām interesēm vai datu subjekta piekrišanu, ja būsim lūguši viņam to dot.

 

Datu glabāšana

Mēs glabājam šajā sadaļā minētos personas datus tik ilgi, kamēr tas tiek uzskatīts par nepieciešamu atbilstoši mērķim, kuram tie tika vākti.

Sekojiet mums