Valsts pārvaldei jāizstrādā pamati stabilam un ilgstošam ekonomikas atveseļošanās plānam - "valsts pārvalde, kā ierasts" nav risinājums!

Valsts pārvaldei jāizstrādā pamati stabilam un ilgstošam ekonomikas atveseļošanās plānam - "valsts pārvalde, kā ierasts" nav risinājums!

Lejupielādēt izdevumu

PwC pasaules uzņēmumu vadītāju aptaujas rezultāti parāda stabilitātes trūkumu kapitāla tirgos un nepārliecinātību par uzņēmējdarbības īstermiņa izaugsmes iespējām. Šie apstākļi valsts pārvaldes institūcijām liek izmantot politiskus līdzekļus, lai nodrošinātu pamatus stabilam un noturīgam pasaules ekonomikas atgūšanās procesam.

Balstoties uz uzņēmumu vadītāju aptaujas rezultātiem, papildinot tos ar dažādu valstu publiskās pārvaldes vadošo darbinieku atziņām, PwC publiskā sektora pētniecības centrs ir publicējis savu jaunāko ziņojumu pasaules publiskās pārvaldes un uzņēmumu vadītāju aptaujas sērijā „Taking responsibility: Government and the Global CEO".

Šis ziņojums uzrāda trīs publiskās pārvaldes izaicinājumus un prioritātes ar tālejošām sekām gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā - fiskālā deficīta samazināšana, ekonomikas izaugsmes veicināšana, kā arī kvalificēta darbaspēka trūkums.

Dažādu valstu situācijas ir atšķirīgas. Piemēram, G20 valstīs steidzami jāsamazina publiskā sektora budžeta deficītu un parādus, samazinot izdevumus. Turklāt jākoncentrējas uz izaugsmi, atjaunojot uzticību valsts institūcijām. Attīstības valstis, savukārt, ir vairāk pārliecinātas par izaugsmi un atrodas labākā situācijā, tām joprojām jāievēro fiskālo disciplīnu un jātiek galā ar krīzes sekām gan iekšzemē, gan citos reģionos.

Kā iepriekš tika minēts, publiskajai pārvaldei ir trīs galvenie izaicinājumi:

1. Budžeta deficīts. Būtiskākais ir noteikt prioritātes, izdarot vairāk vai tikpat ar mazākiem līdzekļiem.  
Prioritātes deficīta samazināšanai:
  • Sabalansēta valsts budžeta izveide, koncentrējoties uz izmaksu samazināšanu un jauniem finansējuma avotiem;
  • Inovatīvu modeļu realizācija darbaspēka piesaistei;
  • Inovatīvi risinājumi pakalpojumu sniegšanai, īpaši iesaistot privāto sektoru un bezpeļņas organizācijas.
2. Izaugsmes nodrošināšana. Svarīgākais uzdevums ir radīt atbilstošus apstākļus uzņēmējdarbības izaugsmei.
Trīs galvenie dzinējspēki izaugsmes nodrošināšanai:
  • Pilsētas kā ilgtspējīgas izaugsmes galvenais dzinējspēks.
  • Konkurētspējai būtiski ir saimnieciskās darbības klasteri .
  • Nepārtraukta infrastruktūras attīstība.
3. Talantu trūkums. "Sadarbība starp publisko un privāto sektoru ir būtiska darbinieku piesaistei un noturēšanai. Publiskās pārvaldes institūcijas noteikti var darīt vairāk, lai radītu vidi tirgus zināšanu pārnesei un pārvarētu piemērotu darbinieku trūkumu publiskajā pārvaldē," saka Skots Makintairs (Scott McIntyre) - PwC valsts pārvaldes un publisko pakalpojumu globālās prakses vadītājs.
Talantu trūkuma mazināšanai aptaujas dalībnieki iesaka:
  • Izstrādāt speciālas programmas, kas nodrošinātu cilvēkiem ar dažādām prasmēm iespējas stabilai karjeras izaugsmei;
  • Identificēt neizmantotu un nepietiekami izmantotu kvalificētu darbinieku grupas, paaugstinot to potenciālo produktivitāti.

„Šīs trīs prioritātes pilnībā attiecināmas arī uz situāciju Latvijā. Lai arī valdība Latvijā ir labs piemērs izmaksu samazināšanai citām valstīm, tomēr ir vēl daudz neizmantotu iespēju. Piemēram, pakalpojumu sniegšana, izmantojot vienas pieturas aģentūras principu, vai informācijas tehnoloģiju, grāmatvedības, iepirkumu pakalpojumu centru izveide. Šādus modeļus jau desmitiem gadu sekmīgi izmanto publiskā pārvalde Eiropā, samazinot nelietderīgus tēriņus.” komentē Baiba Apine PwC konsultāciju nodaļas vadītāja.

„Būtiskākā problēma ne tikai publiskajai pārvaldei, bet arī uzņēmējiem Latvijā, ir kvalificēta, inovatīva darbaspēka trūkums. Tāpēc īpaši svarīgi izaugsmes nodrošināšanai ir publiskās pārvaldes darbinieku spēja identificēt un realizēt netradicionālus sadarbības modeļus ar nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem, lai nodrošinātu zināšanu pārnesi. Kā labu piemēru te var minēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sadarbības memorandu ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, kas paredz uzņēmēju atbalstu VARAM aktivitātēm, tādējādi uzlabojot publiskās pārvaldes sniegto pakalpojumu kvalitāti.” nobeidz Apine.

Izdevums pieejams šeit.

Sazinieties ar mums

Baiba Apine
Biznesa vadības un finanšu konsultāciju nodaļas Direktore
Tel: +371 67094400
E-pasts

Sazinieties ar mums

Evija Baula
Mārketinga un komunikācijas vadītāja
Tel: +371 67094400
E-pasts

Sekojiet mums