PwC un Pasaules Bankas pētījums - valstīm jādara vairāk, lai ar tehnoloģijām atvieglotu nodokļu saistību izpildi

Saskaņā ar PwC un Pasaules Bankas Grupas veidoto pārskatu Paying Taxes 2019 - valstu nodokļu administrācijas varētu darīt vairāk, lai, izmantojot tehnoloģiju radītās iespējas, mazinātu nodokļu saistību izpildes slogu uzņēmumiem.

Pārskatā secināts, ka uzņēmējdarbības nodokļu saistību izpildes sloga četri galvenie rādītāji vidēji pasaulē gandrīz nav mainījušies: saistību izpildes laiks (237 stundas); maksājumu skaits (23,8 maksājumi); kopējā nodokļu un iemaksu likme jeb KNIL (40,4%) un pēcdeklarēšanas indekss (59,6 no 100).

Latvijā, salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm, 2017. gadā ir bijis viszemākais kopējais nodokļu un iemaksu apmērs1 - 36%, Lietuvā 42,6%, bet Igaunijā - 48,7%. Latvijā diemžēl ir arī visgarākais saistību izpildes laiks, kurš laika gaitā nav būtiski mainījies - 169 stundas, Lietuvā tās ir 99, savukārt Igaunijā tikai 50.

Pārskats Paying Taxes 2019 salīdzina uzņēmējdarbības nodokļus 190 valstīs, pētījuma vajadzībām izmantojot vidēja izmēra vietējo prototipa uzņēmumu.

Skaidro PwC Nodokļu nodaļas vecākā vadītāja Latvijā Agate Zīverte:

“Šis pārskats parāda, kādā mērā jaunās tehnoloģijas, ieviešot tās stratēģiski, uzlabo nodokļu administrācijas un uzņēmumu darba efektivitāti. Taču jāsaprot, ka nodokļu sistēmu uzlabo ne tikai tehnoloģijas. Vienkārša, loģiska, labi organizēta un pareizi administrēta nodokļu sistēma var mudināt ēnu ekonomikas darboņus kļūt par godīgiem nodokļu maksātājiem, paplašinot ar nodokļiem apliekamo bāzi un palielinot valsts budžeta ieņēmumus bez jaunu nodokļu ieviešanas. Lai sasniegtu šo mērķi, valsts politikas veidotājiem un nodokļu speciālistiem ir jānodrošina iespējas iegūt jaunas zināšanas un izpratni, balstoties uz tehnoloģisko progresu.”

Dažas sevišķi progresīvas valstis turpina uzlabot savas sistēmas, lai atvieglotu dzīvi nodokļu maksātājiem un pašai nodokļu administrācijai, gan saīsinot laiku, kas nepieciešams, lai sagatavotu un iesniegtu nodokļu deklarācijas un samaksātu nodokļus, gan samazinot veicamo maksājumu skaitu.

Tas, ka pasaules vidējais rādītājs ir maz mainījies, neraugoties uz to, ka 113 valstis vienlaikus ievieš nodokļu reformas, liecina, ka reformām ir ierobežots raksturs (sakarā ar datu iesniegšanas termiņu šajā pārskatā nav iekļautas 2018. gadā ASV un arī Latvijā ieviestās nodokļu reformas). Pārskats arī parāda, ka jauno tehnoloģiju ieviešana nodokļu saistību izpildē var īstermiņā palielināt administratīvo slogu, tādēļ šāda ieviešana rūpīgi jāplāno un jāapspriež.

Lai gan daudzas valstis pēdējos gados ir ievērojami uzlabojušas savu nodokļu sistēmu, pārskats parāda arī to, ka dažām valstīm ir grūti ieviest tiešsaistes nodokļu deklarēšanu un maksāšanu IT infrastruktūras trūkuma, kultūras barjeru un sarežģītās likumdošanas dēļ.

Kopumā šie secinājumi apstiprina tendences, kas novērotas kopš pirmā pārskata publicēšanas 2004. gadā:

  • Pateicoties tehnoloģijām, kopš 2004. gada vidējais saistību izpildes laiks ir samazinājies par 84 stundām un vidējais maksājumu skaits – par 10,3 maksājumiem.

  • 2017. gadā peļņas nodokļu KNIL samazinājās 58 valstīs un palielinājās 37, turpretī darbaspēka nodokļu KNIL samazinājās 17 valstīs un palielinājās 39. Šī tendence, ka palielinās valstu skaits ar samazinātu KNIL peļņas nodokļa komponentē un palielinātu KNIL darbaspēka nodokļu komponentē, kopš 2005. gada ir novērota ik gadu.

  • PVN atmaksa augstu ienākumu valstīs vidēji aizņem 19,2 nedēļas, bet zemu ienākumu valstīs – 44 nedēļas.

Lai nodokļu sistēma labi funkcionētu, ir svarīgi celt nodokļu inspektoru kvalifikāciju. 97% valstu saviem nodokļu inspektoriem nodrošina apmācības, taču tikai 35% valstu tās nodrošina regulāri.

Skaidro Pasaules Bankas Grupas pārstāve Rita Ramaljo:

“Tehnoloģijas pārveido gan veicamā darba raksturu, gan tā veikšanai nepieciešamo kvalifikāciju, tādēļ uzņēmumiem nāksies vairāk investēt savos darbiniekos, it īpaši apmācīšanā un attīstīšanā. Valstu valdībām jāizprot nākotnē veicamie uzdevumi un iespējas vairot valsts budžeta ilgtermiņa noturību. Ceram, ka šis pārskats noderēs visiem valstsvīriem, uzņēmējiem, profesoriem un pilsoņiem, kuri vēlas uzlabot nodokļu sistēmas efektivitāti.”

Par Paying Taxes

 

Pētījumu jau 14 gadus veic Pasaules banka sadarbībā ar PwC.  Paying Taxes pētījuma mērķis ir salīdzināt (1) kopējo nodokļu slogu, (2) laiku, kas nepieciešams, lai sagatavotu, iesniegtu un veiktu galveno nodokļu2 nomaksu un (3) nodokļu maksājumu skaitu un biežumu 190 valstīs. Pētījuma objekts ir prototipa uzņēmums.

 

Pētījuma uzdevums ir vērtēt, kā prototipa uzņēmuma maksājamais nodokļu apmērs un saistību slogs, arī Latvijā izskatās salīdzinoši uz citu (190) valstu fona. Viens prototipa uzņēmums un vienota metodoloģija ir nepieciešami, lai visu šo valstu dati būtu savstarpēji salīdzināmi.

Pētījums ir veikts ilgstoši uz vieniem un tiem pašiem principiem, kas ļauj izdarīt secinājumus par nodokļu reformām pasaulē gan vēsturiskā aspektā, gan valstu savstarpējās konkurences aspektā.

Pētījuma metodoloģija un prototipa uzņēmuma kritēriji plašāk skaidroti šeit http://www.doingbusiness.org/methodology/paying-taxes

1 Paying Taxes pētījumā kopējais nodokļu un iemaksu slogs tiek aprēķināts kā prototipa uzņēmuma nodokļu izdevumu īpatsvars attiecībā pret uzņēmuma peļņu, kas nav tas pats, kas likumā noteiktās nodokļu likmes vai to summa. Metodoloģijas apraksts pieejams šeit http://www.doingbusiness.org/en/methodology/paying-taxes

2 Uzņēmumu ienākuma nodoklis, darbaspēka nodokļi un Pievienotās vērtības nodoklis.

 

 

Par PwC

PwC uzņēmumi palīdz juridiskām un fiziskām personām radīt tām nepieciešamo vērtību. Mūsu uzņēmumu tīklā 158 valstīs strādā vairāk nekā 250 000 speciālistu, kuru uzdevums ir sniegt kvalitatīvus revīzijas pakalpojumus, kā arī nodokļu un biznesa konsultācijas. Pastāstiet mums par sev svarīgo un uzziniet vairāk, apmeklējot www.pwc.lv.

”PwC” apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.

Sazinieties ar mums

Sekojiet mums