Centrālās un Austrumeiropas transporta infrastruktūras uzdevums – mazināt plaisu Eiropā

Aug 02, 2017

 

 

Lai veicinātu transporta un infrastruktūras investīciju attīstību Centrālās un Austrumeiropā (CAE) nozares dalībnieki rosina Trīs jūru iniciatīvu, kas veicinātu reģiona līdzsvarotāku attīstību un celtu kopējos ekonomiskos rādītājus. Valstu reģions, kurā atrodas arī Latvija un kas savieno trīs jūras - Baltijas, Adrijas un Melno jūru, kopumā aizņem 28% ES teritorijas un tajā izmitina 22% ES iedzīvotāju, taču nodrošina tikai 10% ES IKP.

 

Lai gan Trīs jūru reģiona transporta infrastruktūrā ir jau ieguldīti vairāk nekā 150 miljardi eiro no ES struktūrfondiem, līdz 2025. gadam plašākajā CAE reģionā ir nepieciešami vēl 615 miljardi eiro. PwC un Atlantijas padomes sagatavotajā ziņojumā “The road ahead – CEE transport infrastructure dynamics” tiek aplūkotas iespējas veicināt investīcijas un  pieci galvenie transporta koridori, kuriem plānota sevišķi svarīga loma Trīs jūru reģiona savienošanā. Tie ir: Ziemeļjūras-Baltijas, Baltijas-Adrijas, Reinas-Donavas, Austrumu-Vidusjūras, Vidusjūras koridori. To pabeigšanai vairāk nekā 2000 projektos vēl ir nepieciešami vairāk nekā 384 miljardi eiro.

Viens no Trīs jūru iniciatīvas vissvarīgākajiem uzdevumiem ir izveidot efektīvu transporta infrastruktūras finansēšanas procesu, kas ļaus mazināt plaisu starp austrumiem un rietumiem – “vecās ES” vidusmēra pilsoņa rīcībā ir divreiz vairāk autoceļu kilometru nekā CAE vidusmēra pilsonim. Pārskatā ir izklāstīti arī galvenie uzdevumi un iespējas, kur viena no tām ir izveidot ciešākus sakarus starp ziemeļu-dienvidu koridora valstīm, un transporta infrastruktūra ir viena no šī koridora galvenajām sastāvdaļām. Pārskatā ir aprakstīts reģiona pašreizējais infrastruktūras stāvoklis un iezīmētas “šaurākās” vietas, analizējot politiskos, normatīvos un finanšu šķēršļus, kā arī sniedzot ieteikumus attīstības veicināšanai.

PwC partnere un reģiona kapitālprojektu un infrastruktūras līdere Agņeška Gajevska (Polija) skaidro plašāk:

 

“Neraugoties uz pēdējos gados panākto progresu, CAE joprojām ļoti pietrūkst efektīvas un modernas transporta infrastruktūras, kas atbalstītu mūsu izaugsmes centienus. Ņemot vērā šo trūkumu, mēs nākamajos piecos gados prognozējam CAE būvniecības tirgus izaugsmi 3,1% gadā, tādējādi apsteidzot Rietumeiropu. Lai tas notiktu, mums jāturpina piesaistīt investīcijas no publiskiem un privātiem avotiem. Mūsu reģionā ir vairāki labi piemēri privāto investoru iesaistei svarīgos transporta infrastruktūras projektos. Taču CAE joprojām tiek uztverts kā investīcijām riskantāks reģions par Rietumeiropu, tādēļ visiem ir jāsadarbojas, lai piedāvātu labi izstrādātus projektus ar līdzsvarotu riska un peļņas attiecību. Tas ir būtiski visām reģiona valstīm, un tādas iniciatīvas kā Trīs jūru iniciatīva investoriem var sniegt papildu pārliecību, demonstrējot vienotu redzējumu un politisko gribu, lai īstenotu nozīmīgus projektus.”

PwC partnere un reģiona kapitālprojektu un infrastruktūras līdere Agņeška Gajevska (Polija)

 

Šī pētījuma tapšanā ir piedalījusies arī Latvijas puse, kas apstiprina valsts nepieciešamību efektīvi iekļauties kopējā Eiropas tīklā, kā arī spēju raudzīties plašāk - tālākā nākotnē. Skaidro PwC Biznesa vadības konsultāciju vadītāja Dr.dat. Baiba Apine:

 

“Lai mēs būtu konkurētspējīgi, nepieciešams iekļauties kopējā transporta tīklā - attīstīt un uzturēt labā stāvoklī savu dzelzceļu, ceļus un jūras ceļus, kā arī ap šiem ceļiem esošo infrastruktūru. Latvijā jau šobrīd ir realizēti ievērojami infrastruktūras attīstības projekti, piemēram, Rīgas lidosta, kas ir nozīmīgs gaisa satiksmes centrs un Dienvidu tilts, kas arvien vairāk tiek izmantots Pierīgas reģiona satiksmē. Esam drosmīgi uzsākuši lielāko un sarežģītāko transporta infrastruktūras projektu Eiropas Savienības vēsturē – Rail Baltica. Pētījums apliecina, ka vienkāršo projektu laiks ir beidzies, nākotnē tie kļūs arvien sarežģītāki – to veicina tehnoloģiju izmaiņas, prasības pēc augstākas darba efektivitātes un caurspīdīguma, lēmumu pieņemšanā arvien vairāk tiek iesaistītas puses ar dažādiem viedokļiem, kā arī lielāka finansētāju sagaidāmā atdeve no katra ieguldītā eiro. Šis vēriens un faktori var šķist biedējoši, taču Latvijas uzņēmējiem jāprot izmantot iespējas tehnoloģijās, finansējuma piesaistē, kā arī jāmācās no kļūdām. Mēs noteikti varam aktīvi konkurēt ar citu valstu projektētājiem, būvniekiem šāda mēroga transporta infrastruktūras attīstības darbos, kā arī savstarpēji labāk sadarboties.”

PwC Biznesa vadības konsultāciju vadītāja Dr.dat. Baiba Apine

 

Pēc vairākās desmitgadēs novērotā investīciju trūkuma, CAE pēdējos gados ir uzrādījusi nepieredzētu infrastruktūras attīstības progresu un pēdējos 20 gados izbūvējot jaunus autoceļus ap 5600 kilometru kopgarumā. Tas ir noticis, lielā mērā pateicoties ES finansējumam – vairāk nekā 150 miljardi eiro ir ieguldīti no ES struktūrfondiem, turklāt papildu līdzekļus nodrošināja Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments un Eiropas Investīciju banka. Arī privātie investori ir ieguldījuši miljardiem eiro nozīmīgos transporta projektos Polijā, Slovākijā, Ungārijā, Horvātijā. PwC un Atlantijas padomes pārskata autori uzsver, ka investoru interese nezūd, taču investori meklē labi izstrādātus projektus ar līdzsvarotu risku un ieguvumu attiecību. Tieši līdzsvara atrašana ļaus nodrošināt turpmākās investīcijas – tas ir svarīgs apsvērums, ņemot vērā transporta attīstības reģionālās vajadzības, kas līdz 2025. gadam plašākajā CAE reģionā tiek lēstas 615 miljardu eiro apmērā. Ja izdosies nodrošināt atbilstošus apstākļus, tad nākamajos piecos gados CAE ar būvniecības tirgus izaugsmes tempu 3,1% gadā apsteigs Rietumeiropu, radot labas iespējas gan vietējiem, gan starptautiskiem uzņēmumiem un investoriem.

Polijā bāzētās Atlantijas padomes direktors Mihals Kobosko skaidro:

 

“Infrastruktūras plaisa starp austrumiem un rietumiem ļoti uztrauc CAE reģiona uzņēmumu vadītājus – tie uzsver, ka nepietiekama infrastruktūra ir būtisks šķērslis uzņēmējdarbības izaugsmei. Trīs jūru iniciatīva piedāvā reālas iespējas mazināt šo plaisu. Trīs jūru iniciatīvas ietvaros veikto infrastruktūras investīciju rezultātā CAE kļūs pārticīgāka un ekonomiski noturīgāka, nodrošinot izaugsmi visā Eiropā, un Eiropa iegūs lielāku ekonomisko jaudu sadarbībai ar ASV šim gadsimtam raksturīgo globālo tautsaimniecības un drošības uzdevumu risināšanā un iespēju izmantošanā.”

Polijā bāzētās Atlantijas padomes direktors Mihals Kobosko

 

Balstoties uz PwC gūto CAE projektu pieredzi un diskusijām ar interešu grupām, pārskatā ir sniegti seši ieteikumi Trīs jūru reģiona izaugsmes ambīciju īstenošanai nepieciešamās transporta infrastruktūras izveidei: politiskā vienprātība, koordinācija reģiona līmenī, projektu prioritāšu noteikšana, privātā sektora mobilizācija finansējuma ierobežojumu pārvarēšanai, esošo projektu efektivitātes palielināšana un gūto mācību pielietošana.

Pārskatā prognozē, ka trīs ceturtdaļas no tās infrastruktūras, kas eksistēs 2050. gadā, pašlaik neeksistē – jaunās tehnoloģijas ietekmēs ne tikai transporta infrastruktūras projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas veidus, bet arī pieprasījumu pēc transporta pakalpojumiem. Var secināt, ka reģionāla pieeja infrastruktūras attīstības uzdevumu risināšanā piedāvā vislabākās izredzes strādāt efektīvi un sekmīgi, un Trīs jūruiniciatīvai var būt nozīmīga loma.

Trīs jūru iniciatīvas mērķis ir radīt platformu CAE integrācijai un solidaritātei ES ietvaros, stiprinot politiskās saites, veicinot starpvalstu sadarbību un īstenojot lielus reģionālos projektus, kas stimulēs ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi. Šī iniciatīva aptver 12 ES dalībvalstis starp Baltijas jūru, Adrijas jūru un Melno jūru.

Pilns pārskats atrodams www.pwc.pl/theroadahead.

 

 

Par PwC

PwC uzņēmumi palīdz juridiskām un fiziskām personām radīt tām nepieciešamo vērtību. Mūsu uzņēmumu tīklā 157 valstīs strādā aptuveni 220 000 speciālistu, kuru uzdevums ir sniegt kvalitatīvus revīzijas pakalpojumus, kā arī nodokļu un biznesa konsultācijas. Pastāstiet mums par sev svarīgo un uzziniet vairāk, apmeklējot www.pwc.lv.

©2017 PwC. „PwC” apzīmē PwC uzņēmumu tīklu, kā arī vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.

 

Sazinieties ar mums

Evija Baula
Mārketinga un komunikācijas vadītāja
Tel: +371 67094400
E-pasts

Sekojiet mums