Klientu datu aizsardzība

Personas datu apstrādes mērķi

PricewaterhouseCoopers SIA ietvaros tiek apstrādāti dažādi klientu personas dati – vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, amats.

Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma un citu spēkā esošo tiesību aktu prasībām šādiem vispārējiem mērķiem:

  • lai informētu par PricewaterhouseCoopers SIA un citu starptautiskā PricewaterhouseCoopers tīkla uzņēmumu sagatavotajām publikācijām;
  • lai informētu par PricewaterhouseCoopers SIA organizētajiem mācību kursiem;
  • lai informētu par PricewaterhouseCoopers SIA organizētajiem semināriem, diskusijām un citiem pasākumiem;
  • lai nosūtītu uzaicinājumu uz PricewaterhouseCoopers SIA organizētajiem reprezentatīvajiem pasākumiem;
  • lai īstenotu ar klientiem noslēgtajos līgumos paredzētos mērķus (PricewaterhouseCoopers SIA īsziņu nosūtīšana, pakalpojumu sniegšana u. tml.);
  • lai īstenotu citus mērķus, ja ir saņemta klienta atļauja.

Atļaujas iegūšana un atsaukšana

Klientu personas dati tiek apstrādāti tikai tad, ja ir iegūta klienta rakstiska atļauja. Pirms rakstiskas atļaujas iegūšanas klients tiek informēts par personas datu apstrādi konkrētiem mērķiem.

Ja klients ir parakstījis pieteikumu, kas adresēts PricewaterhouseCoopers SIA, vai noslēdzis līgumu ar PricewaterhouseCoopers SIA, tiek uzskatīts, ka klients devis atļauju PricewaterhouseCoopers SIA apstrādāt savus personas datus konkrētiem mērķiem.

Atļaujas sniegšana ir brīvprātīga un klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu atļauju apstrādāt personas datus.

Personas datu sniegšana trešajām personām

Klientu personas dati ir pieejami tikai PricewaterhouseCoopers SIA darbiniekiem. Trešajām personām klientu personas dati netiek sniegti.

PricewaterhouseCoopers SIA drīkst sniegt klientu personas datus trešajām personām tikai šādos gadījumos:

  • ja to pieprasa spēkā esošie tiesību akti;
  • ja ir saņemts skaidrs klienta lūgums pārsūtīt tā datus trešajai personai.

Klienta tiesības

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem spēkā esošajiem tiesību aktiem klientam ir iespēja iepazīties ar informāciju par to, kādi personas dati tiek apstrādāti un kādiem mērķiem personas dati tiek apstrādāti PricewaterhouseCoopers SIA ietvaros.

Klientam ir tiesības pieprasīt izlabot vai papildināt savus personas datus, kā arī pieprasīt izbeigt savu personas datu apstrādi.

Klientam ir jebkuras citas Fizisko personu datu aizsardzības likumā paredzētās tiesības.

Ja Klients uzskata, ka tā tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi tiek pārkāptas, tas ir tiesīgs vērsties Datu valsts inspekcijā saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumiem.

Datu valsts inspekcijas kontakti:
Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67223131
Fakss: 67223556
E-pasts: info@dvi.gov.lv

Jautājumi un papildu informācija

Ja klientam rodas jautājumi par personas datu apstrādi PricewaterhouseCoopers SIA ietvaros, tas ir tiesīgs vērsties pie PricewaterhouseCoopers SIA juristes Aijas Zamozdikas.

Papildu informācija par personas datu apstrādi PricewaterhouseCoopers ietvaros atrodama arī globālajā mājas lapā www.pwc.com, sadaļā „Datu aizsardzība”.

Papildu informācija par personas datu apstrādes principiem atrodama Datu valsts inspekcijas mājas lapā www.dvi.gov.lv.

Sazinieties ar mums

Aija Panke
Vecākā juriste
Tel: +371 67094400
E-pasts

Sekojiet mums