Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Normas, kas ļauj uzlabot naudas plūsmu Covid-19 ārkārtējā situācijā (PVN kontekstā)

Valsts ir izveidojusi dažādus instrumentus un mehānismus, lai atbalstītu uzņēmējdarbību, piemēram, ieviešot dīkstāves pabalstus dažādām strādājošo kategorijām un nodokļu maksājumu atlikšanu. Virkne instrumentu, kas ļauj samazināt budžetā maksājamo nodokli, jau pastāvējuši līdz šim, tomēr šobrīd esošajā informācijas daudzumā tos viegli palaist garām. Tādēļ vēlamies pievērst Jūsu uzmanību instrumentiem, kas ļauj uzlabot naudas plūsmu pašreizējās ārkārtējās situācijas laikā.   

1. PVN maksājumu atlikšana

Likums «Par nodokļiem un nodevām» (24.pants) paredz nodokļa maksātājiem pagarināt nodokļa samaksas termiņu uz laiku līdz vienam gadam. Krīzes skartajiem uzņēmumiem, kuriem ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020.gada martā vai aprīlī pret 2019.gada attiecīgo mēnesi samazinājušies vismaz par 30% (atsevišķos gadījumos 20%) MK noteikumi Nr.165 paredz nokavēto nodokļu maksājumu samaksu atlikt uz laiku līdz trim gadiem.

View more

2. PVN pārmaksas izmantošana

PVN pārmaksas novirzīšana citu nodokļu maksājumu segšanai vai atmaksai uz konta (Covid-19 laikā apstiprināto pārmaksu VID atmaksā 30 dienu laikā pēc deklarācijas iesniegšanas termiņa vai iesniegšanas dienas, ja iesniegta pēc termiņa).

View more

3. Elektroniskie rēķini

Elektronisko rēķinu izsniegšanas un arhivēšanas kārtības ieviešana palīdz adaptēties darbam tiešsaistes režīmā un samazina rēķinu sūtīšanas un arhivēšanas izmaksas.

View more

4. Pašaprēķina ieviešana

PVN likuma 130.pantā paredzēts, ka pircējs vai pakalpojuma saņēmējs pats izraksta sev nodokļa rēķinu preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja vārdā un interesēs (palīdz optimizēt naudas plūsmu).

View more

5. Krājumu zudumi

PVN likuma 106.pants ļauj neveikt priekšnodokļa korekcijas par pierādītiem krājumu zudumiem (būtu sagaidāms VID skaidrojums, vai nodokļa maksātājiem jāveic plānoto zudumu normu apjomu izmaiņas krīzes laikā, vai šajā gadījumā krājumi uzskatāmi par iznīcinātiem piespiedu kārtā). Iespējams, ir vērts apjaust, vai uzņēmumam nerodas kādi citi ar šo krīzi saistīti preču/tehnoloģiju zudumi.

View more

6. Citās valstīs samaksātā PVN atmaksa

Reģistrēti nodokļa maksātāji var atprasīt PVN summas, kas samaksātas citās dalībvalstīs, kā arī Šveicē, Norvēģijā, Islandē, Monako un Lielbritānijā, ievērojot konkrētus nosacījumus. PVN atmaksas pieprasījumi par 2019.gadā veiktajiem pirkumiem jāiesniedz līdz 2020.gada 30.septembrim.

View more

7. Aprēķinātā PVN korekcijas par zaudētiem parādiem

PVN likuma 105.pants paredz iespēju pie konkrētiem nosacījumiem koriģēt PVN, kas aprēķināts par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, ja nav iespējams aprēķināto nodokli iekasēt no preču vai pakalpojuma saņēmēja.

View more

8. Samazinātā PVN likme vai atbrīvojums no PVN

Izvērtēt, vai nodokļa maksātāja sniegtajiem pakalpojumiem vai piegādātajām precēm PVN likums (PVN direktīva) neparedz atbrīvojumu vai samazināto likmi (piemēram, 0% likmes piemērošana starpniekam eksporta darījumos). Pārskatīt PVN piemērošanu ķēžu darījumos – vai kādā posmā nav iespējams optimizēt nodokļa piemērošanu, izvērtēt iespējas vai trūkumus, ko paredz drošības naudas vai kompensācijas mehānismi, kam PVN nav piemērojams.

View more

9. PVN grupa

Izvērtēt iespēju ieviest PVN grupu, jo darījumi starp PVN grupas dalībniekiem nav apliekami.

View more

10. Īpašais PVN režīms preču importa darījumos

Par veikto preču importu muitas deklarācijā aprēķinātās valsts budžetā maksājamās nodokļa summas samaksas atlikšana līdz tās norādīšanai atbilstošā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā (PVN likuma 85.pants).

View more

11. Importēto preču vērtība

Būtiski vērtēt, vai korekti tiek noteikta importēto preču muitas vērtība (izmantota atbilstoša muitas vērtības noteikšanas metode, vai muitas vērtība tiek samazināta par vēlāk saņemtu atlaidi vai preču vērtības korekciju), vai tiek piemērota atbilstošākā muitas procedūra (nereti netiek izmantoti atvieglojumi ievešanai pārstrādei).

View more

12. Aprēķinātā PVN samazināšana par piešķirtajām atlaidēm

Ja ražotājs ir veicis preču piegādi izmantojot vairumtirdzniecības/ mazumtirdzniecības tīklu, bet atlaides piešķīris tieši gala patērētājam vai mazumtirgotājam, tam vajadzētu izvērtēt, vai nepastāv iespēja samazināt aprēķināto PVN saistībā ar piešķirto atlaidi.

View more

13. Neatskaitītā priekšnodokļa pārvērtēšana

Veikt rūpīgu to izdevumu pārvērtēšanu, par kuriem netiek atskaitīts priekšnodoklis (varbūt netiek izmantotas kādas iespējas atskaitīt priekšnodokli par atsevišķiem izdevumiem vai izdevumu kategorijām – reprezentācijas izdevumiem, darbinieku veiktiem izdevumiem uzņēmuma labā, uzņēmums nav reģistrējies kā PVN maksātājs, bet veic arī apliekamus darījumus vai darījumus, kas būtu apliekami, ja tiktu veikti iekšzemē/ uzņēmumiem, kam ir daļējas priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības būtu jāpārvērtē priekšnodokļa atskaitīšanai izmantotā metode).

View more

14. Ķēžu darījumu izvērtēšana

Vai nav radusies situācija, kur kādā valstī nodokļu administrācija liegusi priekšnodokļa atskaitījumus vai likusi nodokli kopumā samaksāt divās valstīs – varbūt tagad ir vērts par to pacīnīties.

View more

15. Rēķinu izsniegšanas kārtība

Iespēja noregulēt rēķinu izrakstīšanas nosacījumus un periodus – piemēram, izrakstīt rēķinus nākamā mēneša pirmajos datumos, nevis mēneša pēdējā dienā, vienoties par rēķina izsniegšanu reizi sešos mēnešos ilgstoši sniegtiem pakalpojumiem, avansa rēķinus aizstāt ar drošības naudu.

View more

16. Nepamatotas valsts pārvaldes sankcijas

Izvērtēt, vai netiek maksāti nepamatoti sodi, nokavējuma naudas, uzrēķini un citas sankcijas, vai no nodokļu administrācijas netiek saņemts tas, kas pienāktos.

View more

Sazinieties ar mums

Ilze Rauza

Ilze Rauza

Nodokļu nodaļas direktore

Tel: + 371 67094400

Sekojiet mums