Uzņēmējdarbības restrukturēšana

Kā novērst krīzes ietekmi uzņēmumā?

Savlaicīga uzņēmuma finanšu risku pamanīšana un speciālistu piesaiste to novēršanā ir uzņēmuma finanšu stabilitātes saglabāšanas atslēga.

Mūsu uzņēmējdarbības restrukturēšanas komandai ir liela pieredze un zināšanas, lai spētu palīdzēt uzņēmumiem izkļūt no krīzes situācijas efektīvā un ātrā veidā. Mūsu speciālisti operatīvi identificēs iespējamos problēmjautājumus katrā no krīzes posmiem, izveidos unikālus risinājumus un ieviesīs tos dzīvē, sadarbojoties ar uzņēmuma vadību. Tieši šo iemeslu dēļ PwC ir viens no lielākajiem uzņēmējdarbības restrukturēšanas pakalpojumu sniedzējiem pasaulē.

Mūsu mērķis ir piedāvāt konkrētus risinājumus, kam ir reāla ietekme uz klientu biznesu, nevis veidot teorētiskus pārskatus. Tieši tāpēc mēs klientiem radām unikālu vērtību, kas nelīdzinās nevienam citam pakalpojumam tirgū. Mūsu uzņēmējdarbības restrukturēšanas komanda izmanto plašu profesionālo pieredzi, kas iegūta visā globālajā PwC tīklā, pielāgojot to klientu vajadzībām valsts un starptautiskā līmenī.

 

Nākotnes naudas plūsmu / scenāriju modelēšana un analīze

COVID-19 globālās ietekmes dēļ organizācijas sastopas ar nozīmīgām operacionālajām, finanšu un likviditātes grūtībām. Līdz ar to mūsu klientu primārais jautājums ir, kā viņi var pārvaldīt ierobežotos naudas līdzekļus, lai pārvarētu šīs grūtības. Mūsu uzņēmējdarbības restrukturēšanas pakalpojumi var palīdzēt labāk saprast esošo situāciju un veikt nepieciešamo nākotnes scenāriju analīzi:

 • Kritisko informācijas vajadzību identificēšana un datu ieguves, sagatavošanas un analīzes procesu izstrāde;
 • Scenāriju ietekmes uz uzņēmumu modelēšana un komerciālo ieņēmumu salīdzināšana ar ekonomiskās lejupslīdes scenārijiem;
 • Dinamiskas trīs mēnešu īstermiņa naudas plūsmas prognozes izstrāde, kura tiek aplūkota dažādos scenārijos, definējot seku mazināšanas pasākumus, kas vērsti uz kopējās likviditātes palielināšanu.

View more

Apgrozāmo līdzekļu optimizācija

Likviditātes krīzes laikā mēs esam gatavi palīdzēt uzņēmumu vadībai ar tā saucamo “ātro ieguvumu” identificēšanu, pārvaldīšanu un īstenošanu, palīdzot atbrīvot nepieciešamos apgrozāmos līdzekļus. Mums ir liela pieredze apgrozāmo līdzekļu optimizēšanā un pārvaldīšanā dažādās nozarēs.

Galvenās aktivitātes:

 • Apgrozāmo līdzekļu parametru salīdzinošā analīze ar situāciju citos līdzīgos uzņēmumos un uzlabošanas iespēju identificēšana (benchmarking)
 • Diagnostika ar mērķi identificēt “ātros ieguvumus” un ilgtermiņa iespējas apgrozāmo līdzekļu uzlabošanai
 • Līdzekļu atbrīvošana no apgrozāmo līdzekļu individuālajiem elementiem – naudas konvertācija cikla paātrināšana
 • Ilgtermiņa pasākumu izstrāde likviditātes uzlabošanai

View more

Cilvēkresursu pārvaldības plāns

PwC var palīdzēt izveidot visaptverošu un elastīgu darbības plānu cilvēkresursu jautājumos, kura ietvaros tiktu apskatīti šādi jautājumi:

 • Kritiskās aktivitātes, noskaidrojot, kuri darbinieki veic šo aktivitāti un kuriem darbiniekiem organizācijā ir nepieciešamās prasmes, lai turpinātu to atbalstīt;
 • Šobrīd nepieciešamās prasmes jūsu organizācijas darbaspēkam, kā arī procesi un sistēmas, kas nepieciešamas, lai efektīvi reaģētu uz izmaiņām tirgū (tostarp izmaiņas, kas vajadzīgas šajās sistēmās/procesos);.
 • Procesi, lai reaģētu uz juridiskām/regulējuma izmaiņām, tostarp efektīva pārvaldība, lai īstenotu ātru un jūsu organizācijai pielāgotu reakciju;
 • Proaktīvas prognozes attiecībā uz jomām, kurās traucējumi visvairāk ietekmēs organizāciju, un plānoto atbildes darbību sagatavošana.

View more

Finanšu pārstrukturēšana

Uzņēmumiem, kas saskaras ar finanšu grūtībām, nereti ir vajadzība izprast iespējamos scenārijus, lai sekmīgi vestu sarunas ar galvenajiem nodrošinātajiem kreditoriem. Uzņēmumiem var rasties nepieciešamība izstrādāt restrukturēšanas plānus un saņemt konsultācijas par labāko kapitāla struktūru. Mēs varam palīdzēt šādās jomās:

Refinansēšana

 • Finanšu modeļa izstrāde, kas palīdz uzraudzīt naudas plūsmu un saistības pret kreditoriem, kā arī scenāriju un stresa testu analīze;
 • Kapitāla struktūras novērtējums ar kredītlīgumu testēšanu un drošības pārbaudi, palīdzība sarunu vešanā par labākiem finansēšanas noteikumiem un atbalsts līgumu sastādīšanā.

Restrukturēšana

 • Pārstrukturēšanas stratēģijas sagatavošana un īstenošana, kā arī palīdzība uzņēmējdarbības plāna un nākotnes perspektīvu sagatavošanā, ņemot vērā ierosinātās pārstrukturēšanas iespējas.

Finansējuma piesaistīšana

 • Atbalsts finansējuma nodrošināšanā, projektu vadība un saziņa ar potenciālajiem kreditoriem, kā arī finansējuma sniedzēju izvēle, izmantojot piedāvājumus, un palīdzība optimāla parāda līmeņa noteikšanai, ievērojot noteikumus un nosacījumus, kas atbilst izvēlētajai kapitāla struktūrai.

View more

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

PwC var sniegt šādus IKT pakalpojumus:

 • Izmaiņas kompānijas vai valsts iestādes darba plūsmā ar mērķi nodrošināt efektīvu attālinātu strādāšanu – darba procesa apraksti, izmantoto tehnoloģiju apskats un atbalsts jaunu tehnoloģiju iepirkumā, izmaiņu ieviešanas vadlīnijas darbiniekiem, IT drošības prasības un auditi
 • Jauni e-pakalpojumi ar mērķi samazināt tiešo saskarsmi ar klientiem – procesu analīze (pašreizējā situācija) un nepieciešamās izmaiņas, e-pakalpojumu tehniskās specifikācijas sagatavošana, iepirkumu prasības un ieviešanas kvalitātes kontrole (autoruzraudzība)
 • Kritisko sistēmu analīze un ieteikumi – informācijas sistēmu veiktspējas analīze, izmaiņas informācijas sistēmu prasībās, izmantoto tehnoloģiju apskats un atbalsts jaunu tehnoloģiju iepirkumā
 • Piegādātāju līgumu analīze un ieteikumi – informācijas sistēmu piegādātāju analīze, nepieciešamās izmaiņas piegādātāju līgumos

View more

Neatkarīgs uzņēmējdarbības izvērtējums

Neskaidrību laikā uzņēmumiem, valsts iestādēm un bankām nereti ir vajadzīgs neatkarīgs vērtējums attiecībā uz uzņēmuma pašreizējo situāciju un turpmākās attīstības plāniem. Mēs varam palīdzēt:

Uzņēmumiem:

 • Izvērtēt pašreizējo finanšu stāvokli un īstermiņa likviditātes vajadzības pašreizējā ekonomiskajā vidē;
 • Palīdzēt identificēt un kvantitatīvi noteikt jomas un vajadzību pēc ārējā finansiālā atbalsta (no valdības vai finanšu iestādēm);
 • Sniegt neatkarīgu viedokli par finanšu informāciju, ko uzņēmums sagatavojis finanšu atbalsta pieprasījumam;
 • Sniegt atbalstu visā valsts finanšu atbalsta pieteikuma iesniegšanas procesā.

Publiskajam sektoram:

 • Veikt neatkarīgu izvērtējumu ārkārtas finanšu palīdzības pieprasītāju sniegtajai finanšu un uzņēmējdarbības informācijai;
 • Sniegt objektīvu priekšstatu par finanšu atbalsta pieprasītāju un tā īstermiņa likviditātes vajadzībām.

Finanšu iestādēm:

 • Neatkarīgi izvērtēt iestādes klientus, kas saskaras ar finanšu grūtībām;
 • Sniegt objektīvu un visaptverošu priekšstatu par klienta finanšu stāvokli.

View more

Projektu pārvaldības struktūrvienības un darbinieku izmaiņas

 • PwC var nodrošināt augsti kvalificētus darbiniekus, lai aizpildītu īstermiņa vajadzības konkrētu uzdevumu veikšanai;
 • Mēs arī varam pielāgot savu lomu, lai apmierinātu jūsu organizācijas konkrētās vajadzības, kas saistītas ar krīzes situāciju.
 • Mēs vēlamies sniegt specializētu atbalstu tieši tajās jomās, kuras kritiski nepieciešamas jūsu organizācijas sekmīgas darbības turpināšanai, kas var ietvert projektu vadību attiecībā uz visām darbībām, kas saistītas ar pašreizējās situācijas radīto problēmu risināšanu.

View more

Uzņēmuma izmaksu samazināšana

Mēs palīdzam uzņēmumiem izstrādāt un īstenot pārstrukturēšanas pasākumu plānu stratēģiskajā, pamatdarbības un finanšu jomā. Mēs sistemātiski strādājam, lai palīdzētu klientiem stabilizēt situāciju īstermiņā, tādējādi radot priekšnoteikumus vidēja termiņa un ilgtermiņa pasākumu īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

Darbības pasākumu apzināšana un īstenošana – > Ienesīguma un likviditātes uzlabošana

 • Rentabilitātes analīze pa produktu kategorijām, pakalpojumiem, vietām utt.
 • Ilgtspējīgs izmaksu samazinājums
 • Darbību optimizēšana
 • Galveno darbības rādītāju sistēmas īstenošana

Stratēģisko pasākumu noteikšana un īstenošana - > Uzņēmuma vērtības palielināšana

 • Uzņēmējdarbības stratēģijas uzlabošana (pārdošanas kanālu paplašināšana, produktu līnijas, tirgus pārklājums utt.)
 • Biznesa funkciju uzlabošana
 • Produktu portfeļa racionalizēšana
 • Tādu aktīvu atsavināšana, kas nedarbojas
 • Iekšējo procesu atiestatīšana (pārdošanas un pirkšanas funkciju centralizēšana u.c.)

View more

Uzņēmumu apvienošanās un pārņemšana (M&A)

Ja konstatējat, ka jūsu uzņēmums nedarbojas optimālā līmenī, mēs varam palīdzēt jums atgūt optimālo vērtību. Mēs strādāsim kopā ar jums, lai noteiktu problēmas, novērtētu pieejamās iespējas un palīdzētu īstenot izvēlēto pieeju (piemēram, “pārdot,” “labot un pārdot” vai “likvidēt”). Mēs tiecamies izvairīties no “ugunsgrēka pārdošanas” scenārija. “Labot un pārdot” ir vēlamā izeja, kurā mēs apvienojam savas uzlabošanas un likvidēšanas zināšanas, lai maksimāli palielinātu darījuma vērtību.

Galvenās aktivitātes optimizētai M&A:

 • Atbrīvot kapitālu, lai atkal investētu biznesā;
 • Palīdzēt produktīvāk izvietot resursus uzņēmumā;
 • Saglabāt zīmola reputāciju un izvairīties no nevēlamas publicitātes;
 • Piemērot mūsu pārbaudīto metodoloģiju, lai izvairītos no kavējumiem un šķēršļiem, kas raksturīgi atsavināšanā vai likvidācijā, tādējādi samazinot izmaksas un maksimāli palielinot atgūto vērtību.

PwC atbalsta īpašniekus, kuri saskaras ar steidzamu vajadzību pēc skaidras naudas, vai pilnvarotās personas maksātnespējas gadījumā, kuras ir atbildīgas par parādnieka visa uzņēmuma vai atsevišķu aktīvu tūlītēju pārdošanu.

Galvenās aktivitātes:

 • Problemātisku pārdošanas iespēju novērtējums;
 • Uzņēmuma vai aktīvu novērtēšana;
 • Potenciālo ieguldītāju apzināšana un vēršanās pie tiem;
 • Darījumu dokumentācijas sagatavošana, ieskaitot informatīvus apkopojumus;
 • Palīdzība padziļinātajā pārbaudē un informācijas sniegšanā potenciālajiem pircējiem;
 • Palīdzība integrācijā un atdalīšanā pēc darījuma noslēgšanas.

 

View more

Sazinieties ar mums:

Raimonds Dauksts

Biznesa konsultāciju nodaļas Direktors, PwC Latvia, PwC Latvia

+371 67094400

E-pasts

Ilona Skribiņa

PwC Biznesa konsultāciju nodaļas vadītāja, PwC Latvia

+371 6709 4400

E-pasts

Kaspars Pīlādzis

PwC Darījumu konsultāciju nodaļas vadītājs, PwC Latvia

+371 67094400

E-pasts