Iepirkumi un investīcijas infrastruktūrā

Piedāvājam individuāli pielāgotus pakalpojumus, kuri vairo vērtību. Mēs atbalstām optimizācijas plānošanu vai uz vērtības vairošanu vērstas darbības, gan atbalstot to īstenošanu, gan palīdzot nodrošināt vēlamā iznākuma realizēšanos.

Varam palīdzēt jums:

zstrādāt iepirkumu stratēģiju un biznesa modeli

Pamatojoties uz uzņēmuma stratēģiju, mēs definējam iepirkuma lomu un mērķi. Balstoties uz labu praksi, mēs piedāvājam attiecīgajam uzņēmumam optimālu iepirkuma modeli kopā ar piemērotu nodarbinātības līmeni.

View more

Iepirkumu procesu modelēšana

Mēs analizējam esošo iepirkumu procesu un iesakām optimizācijas risinājumus, pamatojoties uz akceptēto iepirkumu pārvaldības modeli un labu praksi. Mēs izveidojam procesu kartes un procedūras gala iznākuma sasniegšanai, kā arī piedāvājam sīki izstrādātas metodoloģijas konkrētu iepirkuma procesa soļu pārvaldīšanai.

View more

IT sistēmu izvērtēšana un atbalsts, tās izraugoties

Mēs analizējam IT sistēmas, ko izmanto iepirkumu funkcijas atbalstīšanai uzņēmumā, īpašu uzmanību pievēršot iepirkumu procesā radītajai pievienotajai vērtībai. Mēs atbalstām uzņēmumus, definējot funkcionālās prasības un atlasot atbilstošus IT risinājumus.

View more

Iepirkumu izmaksu un kategoriju pārvaldība

Pamatojoties uz iepirkumu iedalījumu kategorijās un kvantitatīvajiem datiem, mēs izstrādājam uzņēmuma izmaksu karti. Prioritārajām kategorijām mēs izstrādājam iepirkumu stratēģijas, ņemot vērā apsvērumus par piegādātāju tirgus specifiku un kopējām izmaksām īpašumtiesību gadījumā. Papildus mēs nosakām izmaksu samazināšanas mērķus un palīdzam īstenot iepirkumu procedūras.

View more

Darbinieku kompetenču modeļa izveide iepirkumu funkcijai

Mēs izstrādājam iepirkumu funkcijai nepieciešamo darbinieku kompetenču modeli un novērtējam tā izpildes apjomu. Papildus mēs piedāvājam uzņēmumam piemērotu kompleksu apmācību klāstu. Mēs izstrādājam arī atalgojuma un prēmiju sistēmu pircējiem un palīdzam pārbaudīt kandidātus to atlases procesā.

View more

Līgumu izpildes nodrošināšana

Ne vienmēr visi līguma noteikumi, par kuriem iepirkumu vienība panākusi vienošanos, tiek izpildīti, kā pienākas. Mēs palīdzam definēt iepirkumu vienības iesaistīšanās līmeni līgumu izpildes nodrošināšanā, kā arī palīdzam uzņēmumam pārbaudīt jau realizētos līgumus, lai konstatētu, vai piegādātājs ir izpildījis visus līguma noteikumus (piemēram, izpildījis papildu darbus, piešķīris atlaides, vai nav piemērojamas iespējamās sankcijas par līguma noteikumu neievērošanu)

View more

Ilgtspējīgs iepirkumu process

Uzņēmumiem un to klientiem arvien biežāk jāiestrādā savās stratēģijās sociālās un vides atbildības aspekti. Šī tendence var ietekmēt arī iepirkumu funkciju. Mēs palīdzam uzņēmumiem noteikt un īstenot sociālās un vides atbildības atbildības pasākumus viņu ikdienas darbībā, kā arī iepirkumu vienības procedūrās. Turklāt mēs palīdzam uzņēmumiem noteikt vērtēšanas kritērijus piegādātājiem sociālās un vides atbildības jomā, kā arī veicam piegādātāju pārbaudes un auditus šajā jomā.

View more

Ieguldījumi infrastruktūrā

Mēs sniedzam atbalstu, izstrādājot plānošanas stratēģiju, ņemot vērā sadarbības modeli ar attiecīgo darbuzņēmēju (Inženiertehniskie aspekti-Iepirkums-Būvniecība), "Atvērtā grāmata", Garantētā maksimālā cenu, Investoru piegādes programma). Papildus mēs nodrošinām atbalstu līguma sagatavošanas un izpildes jomā. Līguma sagatavošanas darbības ietver darbuzņēmēju atlasi un sarunas ar tiem. No otras puses, mūsu sadarbība līguma izpildes nodrošināšanas jomā ietver uzņēmējdarbības uzraudzību un līguma izpildes nodrošināšanu, kas garantē efektīvu līguma izpildi.

View more

Stratēģisko resursu plānošana

Mēs ieviešam dažādus stratēģiskās plānošanas projektus, piemēram, izdevumu analīzes, kopējo īpašumtiesību izmaksu, "būtu jāmaksā" analīzes projektus. Papildus minētajam mēs analizējam piegādātāju tirgu, izvērtējam piegādātāju atlases kritērijus, kā arī sniedzam atbalstu visā piegādātāju atlases procesa gaitā. Turklāt mūsu resursu plānošanas stratēģijas ietvaros mēs varam palīdzēt uzņēmumiem definēt sociālās un vides atbildības pasākumus un īstenot tos.

Mums ir praktiskas zināšanas, kas gūtas stratēģiskās resursu plānošanas projektos šādās nozarēs: dabas resursu ieguves, telekomunikāciju, enerģētikas, gāzes, naftas, patēriņa preču, farmācijas preču, loģistikas un ražošanas nozarēs.

View more

Piedāvājuma izteikšanas pieprasījuma (RFP) izveide, pārvaldība un atbalsts novērtēšanā

Mēs varam sniegt atbalstu visā iepirkumu dzīvesciklā. Izmantojot mūsu ALIGN™ sistēmu, mēs

varam paātrināt jūsu iepirkumu, izstrādājot uzņēmuma prasības un RFP prasības vienlaicīgi. Un, izmantojot mūsu RFP veidnes, pakalpojumu katalogus un novērtēšanas instrumentus, mēs varam palīdzēt jums izveidot taisnīgu un pārredzamu piegādātāju novērtēšanas procesu.

View more

Atbalsts piedāvājumu izvērtēšanā

View more

Atbalsts iepirkumu procesā

View more

Sazinieties ar mums

Raimonds Dauksts

Raimonds Dauksts

Biznesa konsultāciju nodaļas Direktors, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Follow us