Mūsu pieeja

Mūsu pieeja

Ar korporatīvo atbildību mēs risinām sociālās, vides un ekonomiskās problēmas caur vērtību un kultūras īstenošanu, būtisku lēmumu pieņemšanu, kā arī rīkojoties atbildīgā un caurspīdīgā veidā, tādējādi nodrošinot labās prakses nostiprināšanu uzņēmumā, radot labklājīgu un atbildīgu vidi darbiniekiem, uzņēmējiem un sabiedrībai.

Mēs gan Latvijā, gan pasaulē PwC korporatīvās atbildības stratēģiju īstenojam caur četriem pamatvirzieniem:

Mēs pārstāvam ētisku un caurspīdīgu biznesa praksi Latvijas tirgū un palīdzam citiem uzņēmumiem paaugstināt savu konkurētspēju. Mēs palīdzam veidot dialogu starp privāto un valsts sektoru, radām attīstības iespējas un iespēju dalīties pieredzē. Līdztekus profesionālo un likumā noteikto standartu ievērošanai, PwC ir izstrādājis īpašu PwC uzvedības un rīcības kodeksu, kas ir neatņemama ikdienas darba sastāvdaļa. Tā balstās uz trim vērtībām – izcilību, sadarbību un līderību un četrām uzvedības pamatnostādnēm – iejušanās citu „ādā,” dalīšanās ar zināšanām un sadarbošanās, ieguldīšana klientu un komandas attiecībās, kā arī koncentrēšanās uz vērtības radīšanu klientiem.

 • Apzināmies savu lomu un atbildību, sniedzot padomus citiem uzņēmumiem – tiem ir jābūt jēgpilniem, kvalitatīviem un spējīgiem radīt vērtību ilgtermiņā
 • Mūsu darbība ir ētiska, godīga un uzticību raisoša
 • Mums ir jārada tādi pakalpojumi, kas palīdz klientu biznesiem kļūt caurspīdīgākiem un atbildīgākiem, arī ilgtermiņā
 • Mēs atbalstām globālās ziņošanas standartu (GRI) izstrādi, sadarbojoties ar klientiem, sadarbības partneriem u.c. organizācijām.

Ikdienā mēs strādājam ar cilvēkiem, kuri nāk no visdažādākajām kultūrām, valstīm un pilsētām. Mums katram ir sava pieredze un zināšanas, ko nesam sev līdzi un ieguldām ikdienas darbā. Dažādība PwC ir viens no būtiskākajiem aspektiem, kas palīdz mums sniegt gan klientiem, sabiedrībai un valstij nepieciešamus un inovatīvus problēmu risinājumus. Kopš 2006. gada dzimumu dažādība PwC ir viena no globālajām prioritātēm. Mēs strādājam ar saviem cilvēkiem, lai radītu un vairotu domu dažādību, kas sniedzas tālāk par saskatāmajām atšķirībām – vecumu, dzimumu vai etnisko izcelsmi.

 • Rosinām darbiniekiem būt pašiem, būt atvērtiem, jo talantam nav vecuma, dzimuma vai fizisku ierobežojumu (fiziski vai garīgi traucējumi)
 • Mēs ticam, ka citādāk ir labāk – atbalstām individualitātes un rosinām sadarbību starp cilvēkiem ar dažādām prasmēm, personībām un skatījumu
 • Mēs radām karjeras iespējas. Globālā mobilitātes programma ne tikai veicina augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanu, bet arī izpratni par citām kultūrām, nodrošina starptautisku skatījumu un iespējas visiem PwC darbiniekiem
 • Mēs radām līderus – mēs apņemamies attīstīt esošos un topošos līderus, izmantojot apmācības, koučingu un praktiskā darba pieredzi
 • Mēs radām labāku darba vidi saviem darbiniekiem – sākot jau ar ētikas kodeksu un tā ievērošanu, kas palīdz mums pašiem ikdienā, kā arī nodrošina klientu uzticību.

Sniedzot ieguldījumu sabiedrībā, mēs koncentrējamies uz savu zināšanu un prasmju izmantošanu ar mērķi sadarboties ar citiem un radīt ievērojamas izmaiņas, lai uzlabotu kopējo labklājību. Mūsu ilggadējā sadarbība un atbalsts ietver gan rūpes par bērnu veselību un izglītību, gan palīdzību jauniešiem iekļauties sabiedrībā un darba tirgū, kā arī zināšanu nodrošinājumu, gan jauno uzņēmēju izglītošanu un konsultēšanu. Augsti novērtējam arī vecākās paaudzes zināšanas un pieredzi, nodrošinot mūsu biroja telpas diskusiju forumiem sarunām starp pensionāriem un jauniešiem. Atbalstot paaudzes visos posmos, PwC ir atbildīgs par sabiedrību kopumā, un esam gandarīti par ieguldījumu, kas sabiedrību veido labāku un zinošāku.

 • Aicinām darbiniekus izvēlēties sev tīkamākās sociālās aktivitātes un apmaksājam brīvprātīgā darba stundas
 • Sadarbojamies ar organizācijām, piedāvājot savas zināšanas un prasmes, kā arī nodrošinām tām finansiālu atbalstu
 • Iesaistām sabiedrību dialogā par aktuāliem jautājumiem
 • Labprāt dalāmies pieredzē ar citiem uzņēmējiem sociāli atbildīgos jautājumos
 • Iegādājamies pakalpojumus un preces no vietējiem ražotājiem vai piegādātājiem
 • Lepojamies ar Labklājības ministrijas piešķirto „Ģimenei draudzīgā komersanta” titulu.

Daudzi PwC biroji nopietni strādā, lai mazinātu resursu patēriņu, ne tikai sava darba ikdienā, bet arī darbiniekiem savās mājās. Esam viens no PwC birojiem pasaulē, tostarp Centrālās un Austrumeiropas reģionā, kurš 2013. gadā veica oglekļa nospieduma mērījumus un trīs gadu laikā to samazinājām par 5%. Ikdienā taupām energoresursus, apdomīgi tērējam ūdeni, papīru. Dodamies stādīt kokus. Ik gadu piedalāmies Zemes stundā, izslēdzot PwC logo apgaismojumu biroja ēkā Kr. Valdemāra ielā 21.

 • PwC sadarbībā ar Apvienotajām Nācijām un Pasaules biznesa padomi ilgtspējīgai attīstībai (WBCSD) izstrādā jaunas metodes pasaules ekosistēmas ekonomiskās vērtības aprēķināšanai, lai šos principus varētu ņemt vērā, pieņemot biznesa lēmumus
 • Palīdzam radīt analītiskus rīkus, kas būtu domāti investoriem – piemērs ar sniegtajām konsultācijām un padomiem Carbon Disclosure projektam piecu gadu garumā, palīdzot tiem sasniegt mērķus, lai nodrošinātu investorus ar unikālu, globālu redzējumu par to, kā pasaules lielākās kompānijas reaģē uz klimata izmaiņām
 • PwC ir sniedzis ziņojumu, kurā apkopota informācija par CEE100 uzņēmumiem, viņu radītajām emisijām un to ietekmi siltumnīcas efekta radīšanā
 • Katrā birojā tiek ieviestas aktivitātes, kuras palīdz samazināt oglekļa nospiedumu, izvēloties videi draudzīgu pārvietošanās līdzekli u.c. aktivitātes.

Sazinieties ar mums

Sekojiet mums