Paleista dalinio nuomos mokesčio kompensavimo priemonė labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms ir verslininkams

Teodoras Steponavičius „PwC Legal“ projektų vadovas, advokatas, PwC Lietuva 04/05/20

Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerija 2020 m. gegužės 3 d. patvirtino paramos verslui priemonę „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ (toliau – Priemonė). Nuoroda į Priemonės sąlygas detalizuojantį aprašą.

Paraiškas dėl kompensacijų pagal Priemonę įmonės ir verslininkai gali teikti nuo 2020 m. gegužės 4 d.

Kam skirta ši Priemonė ?

Pagal Priemonę dalinis nuomos mokesčio kompensavimas teikiamas įmonėms ir verslininkams, sudariusiems patalpų nuomos sutartis verslo veiklai ir kurių veikla karantino laikotarpiu buvo (arba yra) uždrausta.

Kokie pagrindiniai reikalavimai pareiškėjui (juridiniam asmeniui)?

Įmonės, kurios siekia gauti kompensaciją pagal Priemonę (toliau – Pareiškėjas) turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • Pareiškėjo metinės pajamos 2019 m. neviršijo 50 mln. EUR arba turto balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. neviršijo 43 mln. EUR. (Pastaba – šiai Priemonei netaikomas reikalavimas turėti mažiau nei 250 darbuotojų).
 • Pareiškėjas yra nuomininkas, sudaręs patalpų nuomos sutartį savo ekonominei veiklai vykdyti.
 • Pareiškėjo vykdoma pagrindinė veikla buvo uždrausta Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu dėl karantino paskelbimo ir draudimo laikotarpiu jis jos nevykdė (Pastaba. Jeigu pareiškėjo vykdoma veikla buvo uždrausta tik dalį karantino laikotarpio, kompensaciją gauti vis tiek galima. Jeigu pareiškėjo vykdomai pagrindinei veiklai esant uždraustai pareiškėjas vykdė kitokią, neuždraustą veiklą, tai neužkerta kelio gauti kompensaciją).
 • Pareiškėjas 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patirianti įmonė.
 • Pareiškėjas paraiškos pateikimo metu nėra įgijęs bankrutuojančios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso.
 •  Pareiškėjas yra įregistruotas Juridinių asmenų registre ir paraiškos pateikimo metu turi būti pateikęs 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį valstybės įmonei Registrų centrui.

Kartu nustatyti apribojimai, kuomet kompensacija pagal Priemonę neteikiama:

 • Pareiškėjas ir nuomotojas negali priklausyti tai pačiai įmonių grupei.
 • Pareiškėjas negali nuomotis patalpų iš nuomotojo, kai nuomotojas yra fizinis asmuo, turintis daugumą dalyvių balsų įmonėje, teikiančioje paraišką.
 • Pareiškėjo vykdoma pagrindinė veikla negali būti elektroninė prekyba, ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba, azartinių žaidimų ir lažybų ar kitų azartinių lošimų organizavimo veikla, finansų įstaigų vykdoma veikla. Pareiškėjas neturi būti gavęs dalinio nuomos mokesčio kompensavimo už kompensavimo laikotarpiu patirtas nuomos mokesčio išlaidas iš kitų LR valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybė, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų.
 • Pareiškėjas neturi būti gavęs neteisėtos valstybės pagalbos.

Kokie pagrindiniai reikalavimai nuomos sutarčiai?

 • Nuomotojas po karantino paskelbimo datos (t. y. 2020 m. kovo 16 d.) yra sumažinęs nuomos mokestį Pareiškėjui bent 30 %.
 • Patalpų nuomos sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip 2020 m. kovo 15 d., paraiškos pateikimo metu ji turi būti galiojanti ir registruota valstybės įmonėje Registrų centre.
 • Patalpų nuomotojas neturi būti biudžetinė įstaiga.

Kokios išlaidos yra kompensuojamas?

 • Didžiausias galimas dalinio nuomos mokesčio kompensavimo dydis per mėnesį – 50 % 2020 m. vasario mėn. pareiškėjui taikyto nuomos mokesčio dydžio (tuo atveju jeigu nuomos terminas prasidėjo tik nuo 2020 m. kovo mėn. ar vėliau - nuo nuomos sutartyje numatyto mėnesio nuomos mokesčio).
 • Kompensuojama už laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki ne trumpiau kaip 60 kalendorinių dienų po karantino laikotarpio pabaigos, bet kuriuo atveju kompensavimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei iki 2020 m. gruodžio 31 d.
 • Pagal Priemonę dalinai kompensuojama dalis nuomos mokesčio, į kurį įeina nuoma ir su nuoma susijusias nuomos sutartyje nurodytos išlaidos, kurios nurodytos sąskaitoje faktūroje.
 • Įvertinus nuomotojo suteiktas nuomos mokesčio nuolaidas, kompensacijos dydis pareiškėjui už pateiktas sąskaitas faktūras neturi viršyti faktiškai pareiškėjo mokamo nuomos mokesčio dydžio be pridėtinės vertės mokesčio (išskyrus atvejus, kai pareiškėjai yra ne PVM mokėtojai). Jei nuomotojo pritaikyta nuolaida viršija 50 % - taikoma mažesnė kompensacija.
 • Maksimalus kompensacijos dydis vienam Pareiškėjui – 800 000 Eur (jei Pareiškėjas vykdo veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje – 120 000 Eur, jei vykdo veiklą pirminės žemės ūkio produktų gamybos srityje – 100 000 Eur).

Kur ir kada kreiptis?

 • Paraiškas dėl kompensacijos teikiamos Priemonę administruojančiai institucijai UAB “Invega” nuo 2020 m. gegužės 4 d. iki 2020 m. gruodžio 1 d. (terminas gali baigtis anksčiau jeigu bus paskirstyta visa Priemonei numatyta suma).
 • Paraiškos forma yra standartizuota ir yra sudaryta galimybę paraišką užpildyti elektroniniu būdu INVEGOS interneto svetainėje https://nuoma.invega.lt/
 • Užpildytą paraišką ir joje pateiktą informaciją parašu popierinėje laikmenoje arba kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje) turi patvirtinti nuomotojas.
 • Kartu su paraiška Pareiškėjas turi pateikti duomenis apie sąskaitas faktūras už 2020 m. vasario mėn. ir vėliau suteiktas nuomos paslaugas bei, jeigu aktualu, kitus dokumentus.
 • Išmokos bus pervedamos į nuomininko (Pareiškėjo) sąskaitą, kuris sumokėti nuomos mokestį nuomotojui turės ne vėliau kaip per 5 d. d., nebent sąskaita faktūra jau apmokėta. 

Kiek valstybės biudžeto lėšų bus skirta?

 • Priemonei įgyvendinti numatoma skirti iki 100 000 000 Eur valstybės biudžeto lėšų (Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pritarimu ši suma gali būti padidinta).

Tikimasi, kad Priemonė palengvins verslo gebėjimą atlaikyti koronaviruso padarinius palengvinant sumokėti įvairias su verslo administravimu susijusias išlaidas.

 

Susisiekite su mumis

Teodoras Steponavičius

Teodoras Steponavičius

„PwC Legal“ projektų vadovas, advokatas, PwC Lietuva

Sekite mūsų naujienas