Mokesčių ir teisės naujienos

„Mokesčių ir teisės naujienos" - tai periodinis leidinys, informuojantis apie aktualiausių norminių aktų pasikeitimus Lietuvoje bei pateikiantis naujausių Valstybinės mokesčių inspekcijos išaiškinimų santraukas.

NR. 225 (2018 m. birželio 28 d.)

Šiame numeryje skaitykite:

  • Akcizai
  • Pelno mokestis
  • Apskaitos naujienos
  • Teisės naujienos
  • Komercinių bylų praktika

Akcizai

Patvirtinti nuo 2018 m. rugsėjo 15 d. įsigaliosiantys energinių produktų Kombinuotosios nomenklatūros kodai

2018 m. gegužės 23 d. VMI prie FM viršininko įsakymas Nr. VA-35.

 

Pelno mokestis

Atnaujintas leidinys „Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai“

VMI prie FM 2018 m. gegužės 3 d. raštas Nr. KD-6156.
 

Atnaujintas leidinys „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai“

VMI prie FM 2018 m. balandžio 30 d. raštas Nr. (18.10-31-1E) RM-16410.

 

Apskaitos naujienos

Priimti Europos Komisijos reglamentai dėl tarptautinių apskaitos standartų (TAS) ir tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) pasikeitimo

  • 2018 m. vasario 8 d. paskelbti Europos Komisijos reglamentai (ES) Nr. 2018/182 dėl 28-ojo TAS „Investicijos į asocijuotąsias įmones ir bendras įmones“ bei 1-ojo TFAS „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą“ ir 12-ojo TFAS „Informacijos apie dalis kituose ūkio subjektuose atskleidimas“ pasikeitimo, kuriais iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008. Visos įmonės 12-jame TFAS nurodytas pataisas taiko nuo pirmų savo finansinių metų, prasidedančių 2017 m. sausio 1 d. arba vėliau, pradžios, o 28-jame TAS bei 1-jame TFAS nurodytas pataisas taiko ne vėliau kaip nuo pirmų savo finansinių metų, prasidedančių 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau, pradžios.
  • 2018 m. vasario 26 d. paskelbti Europos Komisijos reglamentai (ES) Nr. 2018/289 dėl 2-ojo TFAS „Mokėjimas akcijomis“ pasikeitimo, kuriais iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008. Visos įmonės 2-jame TFAS nurodytas pataisas taiko ne vėliau kaip nuo pirmų savo finansinių metų, prasidedančių 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau, pradžios.
  • 2018 m. kovo 14 d. paskelbti Europos Komisijos reglamentai (ES) Nr. 2018/400 dėl 40-ojo TAS „Investicinis turtas“ pasikeitimo, kuriais iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008. Ūkio subjektai 40-jame TAS nurodytas pataisas turi taikyti metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau.
  • 2018 m. kovo 22 d. paskelbti Europos Komisijos reglamentai (ES) Nr. 2018/496 dėl 9-ojo TFAS „Finansinės priemonės“ pasikeitimo, kuriais iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008. Visos įmonės 9-jame TFAS nurodytas pataisas taiko ne vėliau kaip nuo pirmų savo finansinių metų, prasidedančių 2019 m. sausio 1 d. arba vėliau, pradžios.
  • 2018 m. kovo 28 d. paskelbti Europos Komisijos reglamentai (ES) Nr. 2018/519 dėl Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto 22-ojo aiškinimo „Sandoriai užsienio valiuta ir išankstinis atlygis“, kuriais iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008. Ūkio subjektai šį aiškinimą turi taikyti 2018 m. sausio 1 d. ar vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams.

 

Teisės naujienos

Nuo gegužės 25 d. pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.
 

Tobulinamas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo projektas

Vykstant duomenų apsaugos reformai, tam tikri asmens duomenų tvarkymo atvejų ypatumai bei kiti duomenų tvarkymo klausimai, kuriuos būtina reglamentuoti tinkamam Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymui, bus detalizuojami naujojoje Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo redakcijoje.

Šiuo metu įstatymo projektas pateiktas tobulinimui, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pasiūlymus.

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2096.
 

Aiškesnis elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo reglamentavimas

Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymu siekiama sustiprinti pasitikėjimą elektroninėmis operacijomis, suteikiant pagrindą saugiai vykdyti elektronines asmenų, verslo ir viešosios valdžios institucijų tarpusavio operacijas bei sudarant sąlygas verslo plėtrai.

Įsigaliojus šiam įstatymui, netenka galios Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymas.

Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas Nr. XIII-1120.
 

Nuo birželio 1 d. komercinių paslapčių apsauga detalizuojama naujajame Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatyme

Komercinių paslapčių apsaugos reglamentavimo ypatumai detaliau aprašyti leidinyje „Mokesčių ir teisės naujienos“ Nr. 214.  

Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymas Nr. XIII-1125.

Su Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymu susiję Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso pakeitimai: Civilinio kodekso 1.111, 1.116 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1127. Civilinio proceso kodekso papildymo 10-1 straipsniu ir 275, 292 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1126.
 

Siūlomi Darbo kodekso pakeitimai

Darbo kodekso pakeitimo įstatymo projektu siekiama aiškiau apibrėžti darbovietės sąvoką, tikslinti darbo laiko sąvoką bei darbo grafikų keitimo tvarką, atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją, suderinti pasyvaus budėjimo namuose sąvoka su ES Direktyva 2003/88, leisti kolektyvinėse sutartyse išplėsti jų galiojimą visiems įmonės darbuotojams arba atskiriems darbuotojams, kurie pateikia prašymą.

Darbo kodekso 34, 111, 115, 118, 193 ir 197 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2196.

Patikslintas Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas

Apraše pakeista teritorinėje darbo biržoje registruojamo skelbimo dėl laisvos darbo vietos galiojimo trukmė, sutrumpinti dokumentų nagrinėjimo ir procedūrų atlikimo darbo biržoje terminai, patikslinta, kokią informaciją turi pateikti darbdavys, ketinantis įdarbinti pagal darbo sutartį užsienietį, kuris nėra atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Nr. A1-133.

 

Komercinių bylų praktika

Suformuotas precedentas dėl ekonominio naudingumo kriterijų taikymo

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, jog tais atvejais, kai pagal perkančiosios organizacijos parengtas pirkimo sąlygas sprendžiant dėl tiekėjų pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinamas ne konkretus matmuo (pvz., fizikinis dydis), tačiau prašoma pateikti nurodyto kriterijaus aprašymą, perkančiajai organizacijai kyla pareiga kuo tiksliau ir detaliau aprašyti vertinimo kriterijus, kuriais remiantis bus skiriami konkretūs pasiūlymo ekonominio naudingumo balai.

Be to, ekonominio naudingumo kokybės kriterijų aprašymai (juose esantys tiekėjų įsipareigojimai ar patvirtinimai), privalo būti susiję su įvairiais viešojo pirkimo sutarties vykdymo aspektais, įtraukti į viešojo pirkimo sutartį bei vykdomi.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 3 d. nutartis byloje Nr. e3K-3-178-378/2018.
 

Juridinių asmenų registro nuostatos prieštarauja Konstitucijai

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas nurodė, jog Juridinių asmenų registro nuostatuose įtvirtintas teisinis reguliavimas, pagal kurį savininkas gali iš savo patalpų išregistruoti tik likviduojamo arba bankrutuojančio juridinio asmens buveinę, prieštarauja Konstitucijai.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2018 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. KT10-N6/2018.
 

Avansas neturi būti grąžinamas, jei numatytos netesybos

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, jog preliminariosios sutarties įvykdymui užtikrinti avansą sumokėjusi šalis turi teisę reikalauti jį grąžinti, išskyrus, kai iš preliminariosios sutarties turinio galima daryti išvadą apie sutarties šalių susitarimą dėl atsakomybės netesybų forma už preliminariojoje sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą, t.y. pagrindinės sutarties nesudarymą.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 10 d. nutartis byloje Nr. e3K-3-209-695/2018.


Ankstesnius „Mokesčių ir teisės naujienų" numerius rasite mūsų naujienų archyve.
Skaityti ankstesnius leidinius

Norėdami užsiprenumeruoti ir el. paštu gauti pranešimus apie „Mokesčių ir teisės naujienas", parašykite mums žinutę ir atsiųskite savo kontaktinę informaciją adresu vilnius@lt.pwc.com.

Susisiekite su mumis

Algirdas Kviklys
Projektų vadovas, Mokesčių ir teisės paslaugos, PwC Lietuva
Tel. +370 662 94443
Email

Sekite mūsų naujienas