Mokesčių ir teisės naujienos

„Mokesčių ir teisės naujienos" - tai periodinis leidinys, informuojantis apie aktualiausių norminių aktų pasikeitimus Lietuvoje bei pateikiantis naujausių Valstybinės mokesčių inspekcijos išaiškinimų santraukas.

NR. 218 (2017 m. lapkričio 7 d.)

Šiame numeryje skaitykite:

  • Pridėtinės vertės mokestis
  • Akcizai
  • Muitai
  • Pelno mokestis
  • Gyventojų pajamų mokestis ir Sodra
  • Kiti mokesčiai
  • Teisės naujienos
  • Komercinių bylų praktika
  • Mokestinių bylų praktika

Pridėtinės vertės mokestis

Prašymą pakeisti pridėtinės vertės mokesčio mokestinį laikotarpį asmuo gali pateikti tik elektroniniu būdu

VMI prie FM viršininko 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. VA-77.
 

VMI pateikė atsakymus į papildomus klausimus dėl PVM sąskaitų faktūrų registravimo registre

VMI prie FM konsultacinės medžiagos katalogas.
 

Estijos ir Čekijos ambasadoms ir jų atstovams PVM grąžinamas už Lietuvoje įsigytas prekes ir paslaugas, nenustatant minimalios piniginės sumos

Finansų ministro 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. 1K-330.

 

Akcizai

Asmens akcizų deklaracija (FR0630A forma) ir jos priedai nuo 2018 m. sausio 1 d. teikiami tik per EDS

VMI prie FM 2017 m. rugsėjo 29 d. raštas Nr. (18.2-31-2 E) RM-30298.
 

Patvirtintos asmenų registravimo bei išregistravimo akcizais apmokestinamų prekių pardavėjais taisyklės

VMI prie FM viršininko 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. VA-76.

 

Muitai

Pakeista prašymų dėl privalomosios tarifinės informacijos sprendimų teikimo bei priėmimo tvarka

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. 1B-769.

Nuo rugsėjo 1-osios muitinės deklaracijos įforminamos centralizuotai vienoje iš trijų teritorinių deklaracijų priėmimo ir apdorojimo įstaigų

Lietuvos Respublikos muitinės departamento pranešimas.

 

Pelno mokestis

Papildytos laivybos įmonių pranešimo apie pasirinkimą mokėti fiksuotą pelno mokestį rengimo ir teikimo taisyklės

VMI prie FM viršininko 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. VA-71.
 

Redakcinio pobūdžio pakeitimai PMĮ komentare dėl pelno mokesčio lengvatos filmo ar jo dalies gamybai Lietuvoje

VMI prie FM 2017 m. rugsėjo 12 d. pranešimas.

 

Gyventojų pajamų mokestis ir Sodra

Papildytas GPM įstatymo 17 str. komentaras nuostatomis, apribojančiomis iš apmokestinamųjų pajamų atimamas gyventojo patirtas išlaidas

VMI informacinis pranešimas

 

Kiti mokesčiai

Atnaujintos Žemės mokesčio administravimo taisyklės

VMI prie FM 2017 m. rugsėjo 14 d. raštas Nr. (32.42-31-1E)RM-28570.

 

Teisės naujienos

Siekiama stiprinti finansinių paslaugų teikimą sektoriuose, kuriuose rinkos sąlygomis finansavimo nepakanka

Nacionalinių skatinamojo finansavimo įstaigų įstatymo projektu siekiama sukurti nacionalinių skatinamojo finansavimo įstaigų (NSFĮ) funkcionavimo teisinę bazę ir užtikrinti jų veiklos nepriklausomumą. Pagrindinė NSFĮ funkcija būtų teikti finansines paslaugas srityse, kurių plėtrą būtina skatinti, tačiau dėl įvairių priežasčių rinka pakankamai finansinių paslaugų neteikia. Tikimasi, kad tinkamai reglamentavus NSFĮ veiklą, įmonėms ir projektams bus sudarytos geresnės galimybės gauti reikiamą finansavimą ir bus užtikrinta efektyvesnė tam tikrų strateginių sektorių plėtra.

Nacionalinių skatinamojo finansavimo įstaigų įstatymo projektas.

 

Komercinių bylų praktika

Įsipareigojimų pirkti iš vieno tiekėjo susitarimų poveikis konkurencijai vertinamas ne pagal sutarčių tekstą

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) palaikė Konkurencijos tarybos poziciją ir pripažino, kad UAB  „G4S Lietuva“ buvo sudariusi įsipareigojimo pirkti iš vieno tiekėjo susitarimus su savo pirkėjais.

LVAT pažymėjo, kad vertinant įsipareigojimo pirkti iš vieno tiekėjo susitarimus yra svarbus ne sutarčių tekstas, o tokių apribojimų sukeliamas poveikis konkurencijai, be kita ko, vertinant ir rinkoje vyraujančias aplinkybes, įėjimo į rinką barjerus ir t.t.  Sutartis gali pažeisti konkurencijos taisykles vien dėl tos priežasties, kad ji yra panašių sutarčių sistemos, pasižyminčios bendru antikonkurenciniu poveikiu, dalis.

Be to, LVAT nurodė, kad pažeidimo pavojingumo laipsnis ir trukmė yra svarbūs kriterijai vertinant pažeidimo daromą žalą konkurencijai. Tai reikšminga ne tik sankcijos dydžiui, bet ir įmonės galimybėms užbaigti tyrimą įmonės prisiimamais įsipareigojimais, t.y. jei pažeidimo pavojingumo laipsnis yra didelis (pvz., konkurencija apribota didelėje atitinkamos rinkos dalyje), o trukmė ilga, mažai tikėtina, kad Konkurencijos taryba nutrauks tyrimą patvirtindama įmonės įsipareigojimus, o ne skirdama įmonei baudą.

2017 m. rugsėjo 4 d. LVAT sprendimas byloje Nr. A-3075-822/2017, UAB „G4S Lietuva“ v Konkurencijos taryba.

 

Mokestinių bylų praktika

Paskelbti sprendimai dėl nepriklausomoms asmenų grupėms taikomų neapmokestinimo PVM sąlygų

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) paskelbė keletą sprendimų bylose dėl neapmokestinimo taikymo nepriklausomoms asmenų grupėms (NAG), kuriuose nurodė, kad numatytas neapmokestinimas taikomas tik NAG, kurių nariai vykdo su visuomenės interesais susijusią veiklą. Todėl NAG, kurių nariai vykdo ekonominę veiklą pvz., draudimo, finansų ar srityse, kuri nėra su visuomenės interesais susijusi veikla, suteiktos paslaugos yra apmokestinamos.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimai bylose C‑605/15 (Aviva), C-326/15 (DNB).
 

Teisė susigrąžinti PVM, sumokėtą už importuotas prekes, negali būti apribota, jei sandoris, kurio pagrindu jos importuotos, yra nutraukiamas ir nėra sukčiavimo ar piktnaudžiavimo aplinkybių

ESTT sprendime išaiškinta, kad tuo atveju, jei asmuo dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių negalėjo įvykdyti sandorių ir panaudoti prekių, dėl kurių galėjo susigrąžinti sumokėtą PVM, teisė į grąžinimą išlieka, nes tokiu atveju nėra sukčiavimo ar piktnaudžiavimo rizikos, galinčios pateisinti atsisakymą grąžinti PVM.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimas byloje C‑441/16 (SMS group GmbH).
 

ESTT apibrėžė sąlygas dėl pirkimo PVM atskaitos, kai įsigytų paslaugų rezultatu savo ekonominėje veikloje naudojasi ir paslaugas įsigijęs apmokestinamasis asmuo, ir trečiasis asmuo

ESTT nurodė, kad apmokestinamasis asmuo turi teisę atskaityti pirkimo PVM už paslaugų – trečiajam asmeniui priklausančio nekilnojamojo turto statyba ar pagerinimas – teikimą, kai trečiasis asmuo neatlygintinai naudojasi šių paslaugų rezultatu, o savo ekonominėje veikloje juo naudojasi ir paslaugas sutekęs apmokestinamasis asmuo, ir šis trečiasis asmuo. Tačiau pirkimo PVM gali būti atskaitomas tiek, kiek trečiajam asmeniui suteiktos paslaugos neviršija to, kas būtina, kad apmokestinamasis asmuo galėtų vykdyti apmokestinamuosius pardavimo sandorius, ir kiek šių paslaugų išlaidos įtraukiamos į tų sandorių kainą.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimas byloje C‑132/16 (Iberdrola).
 

ESTT pasisakė dėl priemonių, skirtų sukčiavimo ir piktnaudžiavimo ribojimui, proporcingumo

ESTT išaiškino, jog draudžiamas nacionalinis reglamentavimas, pagal kurį patronuojamosios bendrovės rezidentės paskirstyto pelno patronuojančiajai bendrovei nerezidentei, kai ją tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja trečiųjų šalių rezidentai, atleidimas nuo mokesčio prie šaltinio taikoma tik su sąlyga, kad patronuojančioji bendrovė įrodo, jog dalininkų grandinės pagrindinis tikslas ar vienas iš pagrindinių tikslų nėra tik pasinaudoti atleidimu nuo mokesčio.

Sprendime pabrėžta, kad nustačius visuotinai taikomą mokesčių priemonę, pagal kurią tam tikroms mokesčių mokėtojų kategorijoms automatiškai netaikoma mokesčių lengvata ir mokesčių administratorius neprivalo pateikti net pirminių sukčiavimo arba piktnaudžiavimo įrodymų arba nurodyti jų požymių, viršijama tai, kas būtina siekiant išvengti sukčiavimo ir piktnaudžiavimo.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimas byloje C‑6/16 (Eqiom SAS).


Ankstesnius „Mokesčių ir teisės naujienų" numerius rasite mūsų naujienų archyve

Norėdami užsiprenumeruoti ir el. paštu gauti pranešimus apie „Mokesčių ir teisės naujienas", parašykite mums žinutę ir atsiųskite savo kontaktinę informaciją adresu vilnius@lt.pwc.com.

Susisiekite su mumis

Algirdas Kviklys
Projektų vadovas, Mokesčių ir teisės skyrius
Tel. +370 662 94443
Email

Sekite mūsų naujienas