Skip to content Skip to footer
Search

Tax News

This Tax News is produced by PwC Kosovo’s Tax and Legal Department.

The material contained in this Newsflash is provided for general information purposes only and does not contain a comprehensive analysis of each item described. Before taking (or not taking) any action readers should seek professional advice specific to their situation. No liability is accepted for acts or omissions taken in reliance upon the contents of this Newsflash.

Buletini Tatimor - Tetor 2017

Ky publikim përfshin zhvillimet e fundit në fushën e tatimeve në Kosovë siç janë kërkesa për raportim të transaksioneve të kontrolluara për vitin 2016 sipas Udhëzimit të Transferimit të Çmimit, marrëveshjet e reja për eliminimin e tatimit të dyfishtë të nënshkruara nga Republika e Kosovës, ndryshimet në procesin e rimbursimit tatimor, vendimin shpjegues publik mbi aplikimin e ngarkesës së kundërt dhe regjistrim elektronik për TVSH.

Contact us

PwC Kosovo

Office

Tel: +383 38 722 555

Follow us